Strona główna » Prawo i opinie » Nowe prawo

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach wprowadza nowe mechanizmy współpracy między OPP a administracją publiczną. Pierwsze przepisy ustawy zaczęły obowiązywać 24 września. Chodzi o możliwość powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego - co najmniej połowę z jej członków muszą stanowić przedstawiciele organizacji.

Ze statusem OPP związane są szczególne obowiązki i uprawnienia - jednym z najważniejszych przywilejów jest ubieganie się o 1 proc. podatku, który - od 2004 r. - podatnicy mogą przekazać wybranej organizacji. Uprawnionymi do otrzymania środków z 1 proc. podatku są tylko te organizacje, które znajdą się w wykazie ministra pracy i polityki społecznej. W tym roku figuruje w nim ponad 8 tys. podmiotów.

Obecnie zdarza się, że organizacje uprawnione do zbierania 1 proc. podatku dochodowego de facto zbierają pieniądze dla innych organizacji, niekiedy pobierając za to opłaty, np. pod pretekstem zbierania składek członkowskich. Nowelizacja likwiduje taką możliwość. Chodzi o organizacje, które nigdy statusu OPP nie otrzymały, oraz te, które z powodu niedopełniania związanych z tym obowiązków status ten utraciły.

Wszystkie programy komputerowe, pomagające w wypełnieniu zeznania podatkowego, mają zawierać informację o możliwości dokonania swobodnego wyboru organizacji, którą można wesprzeć 1 proc. podatku albo o braku możliwości dokonania takiego wyboru za pośrednictwem danego programu.

Obecnie jest to popularny sposób zachęcania do przekazania 1 proc. - organizacja proponuje pobranie z jej strony programu do rozliczania PIT-ów, w którym domyślnie wpisane są jej dane.

Organizacje pożytku publicznego będą zobowiązane do informowania o finansowaniu prowadzonej przez OPP akcji promocyjnej polegającej na zachęcaniu do przekazywania środków finansowych na ten cel.

Nowela nakłada na ministrów oraz wojewodów obowiązek tworzenia rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Utworzony zostanie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Aby przekazać 1 proc. podatku wybranej OPP, wystarczy w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać jej nazwę i numer KRS. Pieniądze zostaną przelane przez urząd skarbowy. Wykaz OPP uprawnionych do ubiegania się o 1 proc. dostępny jest na stronie www.pozytek.gov.pl.

Z danych resortu finansów wynika, że w 2015 roku 1 proc. podatku dla OPP przekazało 12,5 mln podatników (ponad połowa); w sumie było to ponad 557 mln zł. (PAP)

Osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółdzielnie socjalne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wielkość osiąganych przychodów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1333) kwotę 1.200.000 euro należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego rok podatkowy, a nie jak dotychczas po kursie z 30 września.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 191/A/NBP/2015 średni kurs euro na dzień 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437 zł. Zatem wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. dotyczy jednostek, których przychody w 2015 r. wyniosły 5.092.440 zł.

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

W związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych od 1 października 2015 r. większość wpłat należności, jako tzw. wpłaty scentralizowane, będzie dokonywana wyłącznie na dwa odpowiednie centralne rachunki bankowe Izby Celnej w Krakowie, tzn.:

 • wpłaty oznaczone symbolami SADN, SADNW, VATIMP i POZDOCH – na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000,
 • wpłaty oznaczone symbolami SADAKC i SADAKCW – na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000.

Pozostałe wpłaty należności, jako tzw. wpłaty niescentralizowane, będą dokonywane, jak dotychczas, na rachunki bankowe wszystkich izb celnych zgodnie z ich właściwością miejscową z zastosowaniem właściwych symboli formularzy i płatności, z tym, że dla wpłat niescentralizowanych dokonywanych na rachunek Izby Celnej w Krakowie zostaną określone odrębne symbole, tzn.:

 • wpłaty oznaczone symbolami TYTULKR i POZ-KR – tylko na rachunek Izby Celnej w Krakowie,
 • wpłaty oznaczone symbolami TYTULIC i POZ-IC – na rachunki bankowe pozostałych 15 izb celnych

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego nie uległ zmianie i w dalszym ciągu odpowiada pod względem graficznym i układu pól wzorowi formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem na tle formularza, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI", a na formularzu celnym jako „CŁO".

W sytuacji braku papierowych formularzy przelewu z nadrukiem „CŁO" w dalszym ciągu,, można będzie wykorzystać do dokonania wpłaty na rachunek organu celnego formularz przelewu z nadrukiem „PODATKI", pod warunkiem prawidłowego wypełnienia jego pól, tzn. zgodnie z objaśnieniami zawartymi w obowiązującym od 1 października 2015 r. rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.

Wyżej wymieniony wzór formularza przelewu standardowego będzie można stosować w systemach bankowych w ramach bankowości elektronicznej, z tym, że w celu odróżnienia wpłat należności dokonywanych od 1 października 2015 r. od wpłat wcześniejszych oraz ze względu na wymogi centralizacji niektóre rodzaje formularzy i płatności, opisane w polu 12 ww. wzoru formularza, zostały oznaczone nowymi symbolami.

Zmiana sposobu stosowania formularza wpłaty na konto organu celnego>>>

W związku z powyższym od 1 października 2015 r. w systemach bankowych obsługujących przelew standardowy będą stosowane następujące symbole przypisane do poszczególnych rodzajów rachunków bankowych:

 1. dla scentralizowanych wpłat należności na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie właściwy do dokonywania:
 • o zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącej jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKC,
 • o zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącej więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKCW,
 • o zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącej jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADN,
 • o zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącej więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADNW,
 • o wpłat dotyczących deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (formularz VAT-IM) – symbol VATIMP,
 • o zapłaty mandatu, kary pieniężnej, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy – POZDOCH,
 • o zapłaty podatku akcyzowego wykazanego w deklaracji podatkowej – odpowiedni dla deklaracji symbol np. AKC-4F, AKC-4H, AKC4C, … itp.
 • o zapłaty podatku od gier – odpowiedni symbol np. POG4, POG-4, .. itp.
 1. dla niescentralizowanych wpłat należności na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie właściwy do dokonywania:
 • o wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Izbę Celną w Krakowie – TYTULKR,
 • o wpłat dotyczących innych należności Izby Celnej w Krakowie, np. należności ze stosunków cywilnoprawnych – POZ-KR,
 1. dla niescentralizowanych wpłat należności na rachunki bankowe pozostałych izb celnych właściwe do dokonywania:
 • o wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez te izby celne – TYTULIC,
 • o wpłat dotyczących innych należności tych izb celnych, np. należności ze stosunków cywilnoprawnych – POZ-IC.

Ponadto, ze względu na wymogi techniczne systemu ELIXIR, który w obecnym kształcie nie pozwala na wyodrębnienie w tym systemie teleinformatycznym kolejnego identyfikatora stosowanego do oznaczania rachunków bankowych organów celnych (aktualnie wykorzystane są wszystkie dostępne organom celnym identyfikatory) konieczna jest rezygnacja ze stosowania przelewu standardowego dla wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej (oznaczonych dotychczas symbolem OPPALIW) - od 1 października 2015 r. symbol ten nie jest już stosowany.

Opłatę paliwową uregulujemy zwykłym przelewem>>>

W związku z powyższym od 1 października 2015 r. do dokonywania wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej nie będzie stosowany formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego - wpłaty tych należności należy dokonywać zwykłym przelewem. Od 1 października 2015 r. wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej należy dokonywać na wyodrębniony w tym celu centralny rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie.

Omówienie pochodzie z programu LEX Administracja Skarbowa
 

Minister finansów może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 ustawy o VAT terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej.

Obowiązek podatkowy dla czynności komorników z chwilą otrzymania zapłaty>>>

Mając na uwadze specyfikę wykonywanych czynności przez komorników sądowych (działających w takim charakterze), w tym złożoność postępowania egzekucyjnego oraz jego wieloetapowość i specyfikę ustalania wynagrodzenia, uznał za uzasadnione wprowadzić szczegółowy moment powstania obowiązku podatkowego dla tych czynności.

Przykładowo w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w sytuacji umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego, komornikowi przysługuje od dłużnika opłata stosunkowa zgodnie z art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790), której może on w rzeczywistości ze względu na kondycję finansową dłużnika w ogóle nie otrzymać. W takim przypadku na mocy przedmiotowego rozporządzenia obowiązek podatkowy w odniesieniu do tej należności zostanie przesunięty do momentu otrzymania zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) przez komornika.

W związku z powyższym minister finansow uznał za uzasadnione dostosowanie momentu powstania obowiązku podatkowego do specyfiki czynności wykonywanych przez komorników. W konsekwencji, niezależnie od momentu wykonania danej czynności, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty (w tym jeśli otrzymanie całości lub części zapłaty nastąpi przed dokonaniem czynności - obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku dokonywania przez komornika innych czynności, np. sprzedaży majątku wykorzystywanego w jego działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy będzie powstawać odpowiednio na zasadach określonych w art. 19a - 20b ustawy oVAT.

Wydanie rozporządzenia związane jest z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r. sygn.: PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 15 czerwca 2015 r. - poz. 41). Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. sygn.: PP10-812-802/04/MR/1556PP (Dz. Urz. Min. Fin. z 10 sierpnia 2004 r., Nr 10, poz. 93), zgodnie z którą komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem od wykonywanych przez siebie czynności, w szczególności egzekucyjnych, podatku VAT.

W interpretacji z 9 czerwca 2015 r. stwierdzono, że wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Komornicy będą zwolnieni z VAT tylko do końca września>>>

Celem umożliwienia dostosowania się do nowych zasad opodatkowania w związku z ww. interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r. komornicy zostali objęci ochroną prawną polegającą na zwolnieniu ich z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych przez nich czynności do końca września br. W związku z powyższym rozporządzenie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1504) weszło w życie 1 października 2015 r.
 

W związku ze zmianami w procedurze egzekucji administracyjnej oraz strukturze organizacyjnej SC, Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie skarbowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1509).

Dotychczas kara grzywny nałożona w drodze mandatu karnego była wpłacana do kasy właściwego urzędu celnego lub na rachunek bankowy izby celnej. Rozliczanie wpłat odbywało się na poziomie każdej izby celnej.

Obecnie tylko Izba Celna w Krakowie będzie właściwa do dokonywania rozliczeń finansowo-księgowych w ramach Służby Celnej. Po wdrożeniu centralizacji zadań zostaną zlikwidowane rachunki bankowe dla dochodów budżetowych w poszczególnych izbach celnych.

W załączniku do rozporządzenia określono nowy wzór formularza mandatu karnego.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 października 2015 roku.
Formularze mandatów karnych używane dotychczas mogą być stosowane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Celem ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1479) jest również doprecyzowanie i udoskonalenie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą m. in.:
1. definicji legalnych „uproszczonego dokumentu towarzyszącego”, „faktury”, „ubytków akcyzowych”, „pośredniczącego podmiotu tytoniowego”. „dokumentu dostawy” oraz „alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy”,
2. opodatkowania obrotu suszem tytoniowym, w tym wprowadzenia obowiązku rejestracji pośredniczącego podmiotu tytoniowego w miejsce obecnego obowiązku powiadomienia o rozpoczęciu działalności,
3. umożliwienia korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych oraz podmiotowi uruchamiającemu nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe lub wyroby gazowe,
4. doprecyzowania pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej,
5. rozszerzenia możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych przy obejmowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach,
6. doprecyzowania regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy,
7. wprowadzenia możliwości dokonania przez podatnika wyboru organu podatkowego właściwego w zakresie akcyzy, w sytuacji gdy ze względu na miejsce wykonywania czynności prawnych lub wystąpienia stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą właściwe są dwa lub więcej organy podatkowe,
8. obowiązków rejestracyjnych oraz obowiązków związanych ze składaniem deklaracji i innych dokumentów,
9. zwolnień od akcyzy, w tym zwolnień od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych oraz mineralogicznych,
10. procedury zawieszenia poboru akcyzy,
11. składów podatkowych,
12. stawek akcyzy na niektóre wyroby energetyczne,
13. ewidencji i dokumentacji prowadzonych dla celów podatkowych i kontrolnych.

Prezydent podpisał zmiany w akcyzie>>>

Celem zmian w Kodeksie karnym skarbowym jest wprowadzenie sankcji związanych z naruszeniem obowiązków dotyczących rejestracji oraz obowiązków informacyjnych w zakresie powiadamiania o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności, zmianach w zakresie tej działalności oraz jej zaprzestania. Zmiany w ustawie o Służbie Celnej w przeważającej mierze mają charakter dostosowawczy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa

Opublikowany 7 maja jednolity tekst ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996),

2) ustawą z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496),

3) ustawą z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

 

Samorządy mogą udzielać zwolnień z podatków lokalnych

Stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych, przewiduje wchodzące w życie 17 lutego br. rozporządzenie Rady Ministrów określające ramowe warunki udzielania pomocy w formie zwolnienia z podatków od nieruchomości i od środków transportowych.

Rozporządzenie zostało przygotowane w związku z wygaśnięciem 30 czerwca 2014 r. poprzednio obowiązującego programu i zapewni ciągłość udzielania pomocy regionalnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Stworzy możliwość udzielania nowych rodzajów pomocy i uchwalania przez gminy programów pomocy bez potrzeby ich notyfikacji Komisji Europejskiej oraz bez konieczności uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie pomocy dotyczącej rolnictwa i rybołówstwa.

Zasadnicze różnice w uregulowaniach zawartych w nowym rozporządzeniu w porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia z 5 sierpnia 2008 r. polegają na:
- objęciu programem nowych rodzajów pomocy,
- zmianach intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, które są uwarunkowane nowym rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020,
- włączeniu do programu oprócz pomocy inwestycyjnej również pomocy operacyjnej oraz
- uszczegółowieniu wymogów dotyczących efektu zachęty w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej, terminów w jakich pomoc przysługuje oraz terminu dokonania zgłoszenia.

Rozporządzenie z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174) będzie obowiązywać do końca roku 2020.

W 2015 r. wzrosną normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców

Minister finansów ogłosił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które obowiązywać będą w roku 2015. Normy te wzrosną o 2,2 proc w stosunku do norm obowiązujących w bieżącym roku.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Minister finansów w porozumieniu z ministrem rolnictwa ogłasza w drodze rozporządzenia te normy szacunkowe zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim".

Zgodnie z komunikatem GUS z 27 maja 2014 r. wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r. w stosunku do roku 2012 wyniósł 102,2, więc normy szacunkowe na rok 2015 zostały podniesione o 2,2 proc.

Rozporządzenie ministra finansów z 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U., poz. 1558) wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Nierezydenci nie zapłacą podatku także od 15-letnich obligacji

Emitowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rynkach zagranicznych 10 lub 15 letnich obligacji nie będzie skutkować obowiązkiem poboru podatku z tytułu dyskonta i odsetek od tych obligacji do końca 2030 r.

W 2011 r. minister finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez nierezydentów (osoby fizyczne i osoby prawne) z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w latach 2011-2015 przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a także z odpłatnego zbycia tych obligacji. Zaniechanie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2023 r.

Minister postanowił jednak wydłużyć ten okres o 7 lat. Zgodnie z ogłoszoną wczoraj nowelizacją rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1274), zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2030 r.

Zmianie nie uległ natomiast okres, w którym emisje obligacji przez BGK objęte są zaniechaniem. Rozporządzenie odnosić się więc będzie dalej do emisji realizowanych w latach 2011-2015.

Resort finansów podkreśla, że w efekcie emitowanie przez BGK obligacji 10 lub 15 letnich na rynkach zagranicznych nie będzie skutkować obowiązkiem poboru podatku z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji wyłącznie do końca 2023 r. Obowiązek taki powstałby natomiast w przypadku wypłat dokonywanych w kolejnych latach, pomimo że dotyczyłyby tych samych emisji realizujących uzasadniony interes publiczny. Dochody z tych obligacji podlegałyby zatem częściowemu zaniechaniu opodatkowania jedynie w początkowym okresie, na który zostały wyemitowane.

Zachowanie obowiązującego rozporządzenia w niezmienionej treści skutkowałoby w praktyce ograniczeniem możliwości plasowania przez BGK obligacji na rynkach zagranicznych do obligacji z 5-letnim okresem zapadalności, co w konsekwencji mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwości finansowania realizowanych przez BGK programów rządowych, w szczególności w ramach Krajowego Funduszu Drogowego. Dodatkowo, niepełne zwolnienie dochodów z obligacji mogłoby utrudnić lub wręcz uniemożliwić, w warunkach dużej konkurencji, uplasowanie się obligacji na zagranicznym rynku finansowym i podnieść koszty emisji, poprzez konieczność zaproponowania przez emitenta wyższego progu rentowności, rekompensującego wysokość podatku od uzyskiwanych dochodów.

Zmiana wejdzie w życie 8 października 2014 r.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 24 września 2014 r.

Data publikacji: 24 września 2014 r.
Polecamy: