Strona główna » Prawo i opinie » Nowe prawo

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Minister rozwoju i finansów znowelizował rozporządzenie rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wprowadzając dodatkowy sposób oznaczania znakami akcyzy opakowań jednostkowych tytoniu do palenia z możliwością wyboru pomiędzy obecnie obowiązującym sposobem oznaczania ww. opakowań a dodanym w rozporządzeniu.

Zmiana ta ma na celu ułatwienie przemysłowi tytoniowemu dostosowanie się do przepisów nowelizacji z 22 lipca 2016 r. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepisy tej ustawy wprowadzają m.in. w stosunku do tytoni do palenia obowiązek umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych na przedniej i tylnej powierzchni opakowania w wielkości 65 proc. całkowitej powierzchni. Powyższy wymóg, w kontekście dotychczas obowiązującej treści załącznika nr 4 rozporządzenia, mógł spowodować, że oznaczania opakowań jednostkowych tytoni do palenia zasłoni mieszane ostrzeżenia zdrowotne umiejscowione na tylnej części opakowania, co jest niezgodne z przepisami przedmiotowej ustawy.

Mając powyższe na względzie nowelizacja rozporządzenie wprowadza dodatkowy sposób umieszczania znaków akcyzy na opakowania jednostkowe tytoni do palenia tj. poziomo na zamknięciu opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania. Rozwiązanie to pozwoli przemysłowi tytoniowemu na dostosowanie się do wymogów umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych poprzez umożliwienie umieszczania znaków akcyzy w taki sposób, aby nie zasłaniać ostrzeżenia zdrowotnego.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1747) weszło w życie 8 listopada 2016 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazywano, że powiązanie poprzez unikalne identyfikatory numeryczne danych gromadzonych w bazach MF oraz ZUS umożliwi prowadzenie analiz sytuacji dochodowej ubezpieczonych i podatników według wynikających z ustawy zakresów danych do badania, których źródłem są dane ZUS oraz organów podatkowych. Integracja danych umożliwi również pełniejszą analizę sytuacji dochodowej podatników, ubezpieczonych oraz uprawnionych do świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Aktualnie posiadane przez obie instytucje dane mogły być udostępniane wzajemnie w postaci zanonimizowanych zbiorów danych bądź zagregowanych danych statystycznych.

Nowelizacja ma zapewnić spójność danych dotyczących płatników i ubezpieczonych będących jednocześnie podatnikami.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej wprowadza spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej. Przewiduje zniesienie od 1 stycznia 2017 r. podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Nowe przepisy wprowadzają też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto ustawa zwiększa kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły odliczyć 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Ustawa wydłuża z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Ustawa zawiera też pakiet przepisów uproszczających procedury, m.in. modyfikujących zasady tzw. „uwłaszczenia naukowców”, czyli nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków. Ustawa usuwa ograniczenia dotyczące okresu, w jakim naukowcom przysługuje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji (dotychczas maksymalnie 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

W stosunku do obowiązującego formularza ZAW-K Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, w nowym wzorze formularza dokonano zmiany w poz. 17. Wyrażenie „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu” zostało zastąpione wyrażeniem „kwalifikowany podpis elektroniczny”. W pozostałym zakresie formularz ZAW-K nie uległ zmianie.

Wprowadzona zmiana ma charakter dostosowujący. Musiała
zostać wprowadzona w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 253 z 28.08.2014, str. 73), które weszło do polskiego porządku prawnego z dniem 1 lipca 2016 r. Regulacje dostosowujące prawo krajowe do uwarunkowań powołanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 wprowadzone zostały w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Wprowadzono też nowe brzmienie art. 282b w § 4 pkt 6 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Nowy wzór został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1778). Wszedł w życie 29 października 2016 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

 

 

1 sierpnia 2016 r. wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy, czyli nowelizacja z 7 lipca 2016 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052). Pakiet zakłada, że VAT będzie płacony w przypadku sprowadzenia do kraju paliwa nabytego wewnątrzwspólnotowo. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw zasadniczo będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej.

Zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą naliczania podatku będzie aktualna cena paliwa, ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów i udostępniana na okresy dwutygodniowe. Ceny uwzględniają ceny hurtowe paliw silnikowych w Polsce.

Na stronie resortu finansów zostały opublikowane ceny paliw na okres od 12 do 25 września 2016 r. Cena benzyny bezołowiowej 95 określona została na 1726 zł za m3, benzyny bezołowiowej 98 na 1924 zł/m3, oleju napędowego (typu Eurodiesel, Ekodiesel) na 1907 zł/m3, a gazu płynnego LPG na 1032 zł/m3.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 12 września 2016 r.

We wtorek 19 lipca br. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych - określające zasady przeprowadzania kampanii zachęcających do przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Od zeszłego roku organizacje muszą informować, że prowadzona przez nie kampania zachęcająca do przekazania 1 proc. jest finansowana lub współfinansowana ze środków pozyskanych z tego właśnie źródła. Jak podkreśla MRPiPS, jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, mimo że dotychczas nie było w tej sprawie odpowiedniego rozporządzenia.

Wchodzące w życie rozporządzenie dokładnie określa formę i treść komunikatu, mówiącego o tym, że materiały promocyjne przygotowane przez OPP na rzecz przekazania 1 proc. podatku pochodzą z tego właśnie źródła.

W myśl nowych przepisów organizacje, zachęcając publicznie do przekazania im 1 proc. podatku - w formie audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej – muszą oznaczyć te materiały następującą treścią: „Materiał promocyjny został sfinansowany/ współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych”. Rozporządzenie szczegółowo określa powierzchnie, położenie, czas przekazu tej informacji, itd.

Reklamy niespełniające tych wymogów, które zaczęto publikować przed wejściem w życie rozporządzenia, będą mogły być rozpowszechniane nie dłużej niż przez miesiąc po wejściu w życie rozporządzenia.

Zmiany dotyczą również programów komputerowych umożliwiających rozliczenie podatku. Oferowanie programów komputerowych pomagających w wypełnieniu PIT-u to popularny sposób zachęcania do przekazania 1 proc. podatku - organizacja proponuje program, w którym domyślnie wpisane są jej dane, zatem tylko tej OPP podatnik może przekazać 1 proc. Obecnie te programy, które nie pozwalają podatnikowi na swobodny wybór organizacji powinny zawierać czytelny i umieszczony w widocznym miejscu komunikat następującej treści: „Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”.

Jeśli program daje taką możliwość, to również powinien zawierać informację na ten temat.

Informacja powinna być wyświetlona jeszcze zanim podatnik zacznie wypełniać zeznanie podatkowe. Ponadto powinna być zamieszczana w formie możliwej do odczytu przez osoby niewidome i słabowidzące, czyli spełniać wymagania WCAG 2.0, z uwzględnieniem poziomu AA.

W przypadku materiałów promocyjnych i programów komputerowych, na których nie uda się zamieścić tak długich informacji (np. z powodu rozmiaru), organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację: „Sfinansowano z 1 proc. podatku”.

Jak tłumaczy MRPiPS, zmiany mają zapewnić przejrzystość wydatkowania środków pochodzących z 1 proc. podatku oraz powinny dostarczyć pełną informację dotyczącą możliwości wyboru OPP.

Jeśli organizacje nie będą przestrzegały nowych przepisów, będą musiały płacić grzywnę.(PAP)

akw/ pz/

Obowiązek taki wprowadziła zarówno ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) jak i ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1890). Tym samym konieczna stało się dostosowanie do tych zmian wzoru oświadczenia o stanie majątkowym.

I tak w stosunku do poprzedniego wzoru, w punkcie III zmieniono brzmienie zdania wstępnego, przyjmując, iż oświadczenie o stanie majątkowym ma dotyczyć również mienia nabytego od powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego.

Ponadto dodano we wzorze oświadczenia dodano kolejny punkt (VIII) dotyczący konieczności podania uzyskanego przychodu w oświadczeniu o stanie majątkowym. W tym punkcie należy podać wszelkie uzyskane przychody. Powyższa zmiana ma na celu doprecyzowanie wzoru oświadczenia, tak by wypełnienie oświadczenia nie powodowało, żadnych wątpliwości. Ponadto zmiana ta zapewni dostęp do pełnych informacji na temat stanu majątkowego osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

Nowy wzór obowiązuje od 27 lutego br., z tym że do oświadczeń o stanie majątkowym składanych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. stosuje się jeszcze dotychczasowy wzór oświadczenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 244).

17 lutego br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 194). Nowe regulacje stanowią kontynuację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. oraz jeszcze wcześniejszego rozporządzenia z 12 września 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ogłoszone rozporządzenie zakłada zwolnienie z opodatkowania PIT dochodów przyznanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), takich jak:
1) świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych,
2) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych absolwentom centrum integracji społecznej (CIS) oraz absolwentom klubów integracji społecznej (KIS),
3) ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie,
4) świadczeń przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem zawodowym, zakupem ubrań, w tym ubrań roboczych, wsparcia wizerunkowego w tym w szczególności kosztów usług fryzjerskich, kosmetycznych oraz środków czystości otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych.

Nowe rozporządzenie w zakresie świadczeń wymienionych w pkt 1-3 stanowi kontynuację tego z 19 grudnia 2014 r. Natomiast świadczenia ujęte w pkt 4 dotyczą nowych rozwiązań przyjętych na mocy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598), pozwalających na szerszą, niż do tej pory skalę rozwijać partnerstwo publiczno-prywatne na rynku pracy.

Preferencje dotyczyć będą przychodów uzyskanych do końca 2016 roku. w odniesieniu do. świadczeń wymienionych w pkt 1-3 uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. a w odniesieniu do świadczeń wymienionych w pkt 4 uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Z wnioskiem o zaniechanie poboru podatku od kolejnych świadczeń wystąpił minister pracy i polityki społecznej. Ma to pozwolić lepiej zrealizować cel wskazanych instrumentów rynku pracy, jakim jest efektywna pomoc państwa adresowana do osób poszukujących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Czytaj także: Nie będzie PIT od świadczeń wspierających zatrudnienie>>>

Wiele elementów wspierających bezrobotnych i poszukujących pracy korzysta już ze zwolnienia od podatku na podstawie regulacji zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT.

Dotyczy to:
a. zwrotu kosztów otrzymanych przez bezrobotnego z tytułu:
- przejazdu do miejsca pracy,
- przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
- przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
- zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
- przejazdu na egzamin (art. 21 ust. 1 pkt 102);
b. wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych, z tytułu:
- studiów podyplomowych,
- szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
- egzaminów lub licencji,
- badań lekarskich lub psychologicznych,
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (art. 21 ust. 1 pkt 118);
c. jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej (art. 21 ust. 1 pkt 121).

 

Wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 193).

W załączniku do rozporządzenia określono wzór miesięcznej deklaracji dla podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1). Wzór ten umożliwi prawidłowe obliczenie podstawy opodatkowania, w tym wszystkich kwot ją obniżających oraz kwoty podatku. Wzór zawiera również objaśnienia co do terminu i miejsca złożenia deklaracji.

Określony w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 68) pierwszy okres rozliczeniowy, za który podatnicy dokonują obliczenia podatku i składają deklarację podatkową, to luty 2016 r.

Czytaj także: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek bankowy>>>

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach wprowadza nowe mechanizmy współpracy między OPP a administracją publiczną. Pierwsze przepisy ustawy zaczęły obowiązywać 24 września. Chodzi o możliwość powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego - co najmniej połowę z jej członków muszą stanowić przedstawiciele organizacji.

Ze statusem OPP związane są szczególne obowiązki i uprawnienia - jednym z najważniejszych przywilejów jest ubieganie się o 1 proc. podatku, który - od 2004 r. - podatnicy mogą przekazać wybranej organizacji. Uprawnionymi do otrzymania środków z 1 proc. podatku są tylko te organizacje, które znajdą się w wykazie ministra pracy i polityki społecznej. W tym roku figuruje w nim ponad 8 tys. podmiotów.

Obecnie zdarza się, że organizacje uprawnione do zbierania 1 proc. podatku dochodowego de facto zbierają pieniądze dla innych organizacji, niekiedy pobierając za to opłaty, np. pod pretekstem zbierania składek członkowskich. Nowelizacja likwiduje taką możliwość. Chodzi o organizacje, które nigdy statusu OPP nie otrzymały, oraz te, które z powodu niedopełniania związanych z tym obowiązków status ten utraciły.

Wszystkie programy komputerowe, pomagające w wypełnieniu zeznania podatkowego, mają zawierać informację o możliwości dokonania swobodnego wyboru organizacji, którą można wesprzeć 1 proc. podatku albo o braku możliwości dokonania takiego wyboru za pośrednictwem danego programu.

Obecnie jest to popularny sposób zachęcania do przekazania 1 proc. - organizacja proponuje pobranie z jej strony programu do rozliczania PIT-ów, w którym domyślnie wpisane są jej dane.

Organizacje pożytku publicznego będą zobowiązane do informowania o finansowaniu prowadzonej przez OPP akcji promocyjnej polegającej na zachęcaniu do przekazywania środków finansowych na ten cel.

Nowela nakłada na ministrów oraz wojewodów obowiązek tworzenia rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Utworzony zostanie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Aby przekazać 1 proc. podatku wybranej OPP, wystarczy w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać jej nazwę i numer KRS. Pieniądze zostaną przelane przez urząd skarbowy. Wykaz OPP uprawnionych do ubiegania się o 1 proc. dostępny jest na stronie www.pozytek.gov.pl.

Z danych resortu finansów wynika, że w 2015 roku 1 proc. podatku dla OPP przekazało 12,5 mln podatników (ponad połowa); w sumie było to ponad 557 mln zł. (PAP)