Strona główna » Prawo i opinie » Nowe prawo

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

1 sierpnia 2016 r. wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy, czyli nowelizacja z 7 lipca 2016 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052). Pakiet zakłada, że VAT będzie płacony w przypadku sprowadzenia do kraju paliwa nabytego wewnątrzwspólnotowo. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw zasadniczo będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej.

Zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą naliczania podatku będzie aktualna cena paliwa, ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów i udostępniana na okresy dwutygodniowe. Ceny uwzględniają ceny hurtowe paliw silnikowych w Polsce.

Na stronie resortu finansów zostały opublikowane ceny paliw na okres od 12 do 25 września 2016 r. Cena benzyny bezołowiowej 95 określona została na 1726 zł za m3, benzyny bezołowiowej 98 na 1924 zł/m3, oleju napędowego (typu Eurodiesel, Ekodiesel) na 1907 zł/m3, a gazu płynnego LPG na 1032 zł/m3.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 12 września 2016 r.

We wtorek 19 lipca br. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych - określające zasady przeprowadzania kampanii zachęcających do przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Od zeszłego roku organizacje muszą informować, że prowadzona przez nie kampania zachęcająca do przekazania 1 proc. jest finansowana lub współfinansowana ze środków pozyskanych z tego właśnie źródła. Jak podkreśla MRPiPS, jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, mimo że dotychczas nie było w tej sprawie odpowiedniego rozporządzenia.

Wchodzące w życie rozporządzenie dokładnie określa formę i treść komunikatu, mówiącego o tym, że materiały promocyjne przygotowane przez OPP na rzecz przekazania 1 proc. podatku pochodzą z tego właśnie źródła.

W myśl nowych przepisów organizacje, zachęcając publicznie do przekazania im 1 proc. podatku - w formie audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej – muszą oznaczyć te materiały następującą treścią: „Materiał promocyjny został sfinansowany/ współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych”. Rozporządzenie szczegółowo określa powierzchnie, położenie, czas przekazu tej informacji, itd.

Reklamy niespełniające tych wymogów, które zaczęto publikować przed wejściem w życie rozporządzenia, będą mogły być rozpowszechniane nie dłużej niż przez miesiąc po wejściu w życie rozporządzenia.

Zmiany dotyczą również programów komputerowych umożliwiających rozliczenie podatku. Oferowanie programów komputerowych pomagających w wypełnieniu PIT-u to popularny sposób zachęcania do przekazania 1 proc. podatku - organizacja proponuje program, w którym domyślnie wpisane są jej dane, zatem tylko tej OPP podatnik może przekazać 1 proc. Obecnie te programy, które nie pozwalają podatnikowi na swobodny wybór organizacji powinny zawierać czytelny i umieszczony w widocznym miejscu komunikat następującej treści: „Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”.

Jeśli program daje taką możliwość, to również powinien zawierać informację na ten temat.

Informacja powinna być wyświetlona jeszcze zanim podatnik zacznie wypełniać zeznanie podatkowe. Ponadto powinna być zamieszczana w formie możliwej do odczytu przez osoby niewidome i słabowidzące, czyli spełniać wymagania WCAG 2.0, z uwzględnieniem poziomu AA.

W przypadku materiałów promocyjnych i programów komputerowych, na których nie uda się zamieścić tak długich informacji (np. z powodu rozmiaru), organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację: „Sfinansowano z 1 proc. podatku”.

Jak tłumaczy MRPiPS, zmiany mają zapewnić przejrzystość wydatkowania środków pochodzących z 1 proc. podatku oraz powinny dostarczyć pełną informację dotyczącą możliwości wyboru OPP.

Jeśli organizacje nie będą przestrzegały nowych przepisów, będą musiały płacić grzywnę.(PAP)

akw/ pz/

Obowiązek taki wprowadziła zarówno ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) jak i ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1890). Tym samym konieczna stało się dostosowanie do tych zmian wzoru oświadczenia o stanie majątkowym.

I tak w stosunku do poprzedniego wzoru, w punkcie III zmieniono brzmienie zdania wstępnego, przyjmując, iż oświadczenie o stanie majątkowym ma dotyczyć również mienia nabytego od powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego.

Ponadto dodano we wzorze oświadczenia dodano kolejny punkt (VIII) dotyczący konieczności podania uzyskanego przychodu w oświadczeniu o stanie majątkowym. W tym punkcie należy podać wszelkie uzyskane przychody. Powyższa zmiana ma na celu doprecyzowanie wzoru oświadczenia, tak by wypełnienie oświadczenia nie powodowało, żadnych wątpliwości. Ponadto zmiana ta zapewni dostęp do pełnych informacji na temat stanu majątkowego osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

Nowy wzór obowiązuje od 27 lutego br., z tym że do oświadczeń o stanie majątkowym składanych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. stosuje się jeszcze dotychczasowy wzór oświadczenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 244).

17 lutego br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 194). Nowe regulacje stanowią kontynuację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. oraz jeszcze wcześniejszego rozporządzenia z 12 września 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ogłoszone rozporządzenie zakłada zwolnienie z opodatkowania PIT dochodów przyznanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), takich jak:
1) świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych,
2) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych absolwentom centrum integracji społecznej (CIS) oraz absolwentom klubów integracji społecznej (KIS),
3) ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie,
4) świadczeń przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem zawodowym, zakupem ubrań, w tym ubrań roboczych, wsparcia wizerunkowego w tym w szczególności kosztów usług fryzjerskich, kosmetycznych oraz środków czystości otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych.

Nowe rozporządzenie w zakresie świadczeń wymienionych w pkt 1-3 stanowi kontynuację tego z 19 grudnia 2014 r. Natomiast świadczenia ujęte w pkt 4 dotyczą nowych rozwiązań przyjętych na mocy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598), pozwalających na szerszą, niż do tej pory skalę rozwijać partnerstwo publiczno-prywatne na rynku pracy.

Preferencje dotyczyć będą przychodów uzyskanych do końca 2016 roku. w odniesieniu do. świadczeń wymienionych w pkt 1-3 uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. a w odniesieniu do świadczeń wymienionych w pkt 4 uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Z wnioskiem o zaniechanie poboru podatku od kolejnych świadczeń wystąpił minister pracy i polityki społecznej. Ma to pozwolić lepiej zrealizować cel wskazanych instrumentów rynku pracy, jakim jest efektywna pomoc państwa adresowana do osób poszukujących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Czytaj także: Nie będzie PIT od świadczeń wspierających zatrudnienie>>>

Wiele elementów wspierających bezrobotnych i poszukujących pracy korzysta już ze zwolnienia od podatku na podstawie regulacji zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT.

Dotyczy to:
a. zwrotu kosztów otrzymanych przez bezrobotnego z tytułu:
- przejazdu do miejsca pracy,
- przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
- przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
- zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
- przejazdu na egzamin (art. 21 ust. 1 pkt 102);
b. wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych, z tytułu:
- studiów podyplomowych,
- szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
- egzaminów lub licencji,
- badań lekarskich lub psychologicznych,
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (art. 21 ust. 1 pkt 118);
c. jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej (art. 21 ust. 1 pkt 121).

 

Wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 193).

W załączniku do rozporządzenia określono wzór miesięcznej deklaracji dla podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1). Wzór ten umożliwi prawidłowe obliczenie podstawy opodatkowania, w tym wszystkich kwot ją obniżających oraz kwoty podatku. Wzór zawiera również objaśnienia co do terminu i miejsca złożenia deklaracji.

Określony w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 68) pierwszy okres rozliczeniowy, za który podatnicy dokonują obliczenia podatku i składają deklarację podatkową, to luty 2016 r.

Czytaj także: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek bankowy>>>

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach wprowadza nowe mechanizmy współpracy między OPP a administracją publiczną. Pierwsze przepisy ustawy zaczęły obowiązywać 24 września. Chodzi o możliwość powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego - co najmniej połowę z jej członków muszą stanowić przedstawiciele organizacji.

Ze statusem OPP związane są szczególne obowiązki i uprawnienia - jednym z najważniejszych przywilejów jest ubieganie się o 1 proc. podatku, który - od 2004 r. - podatnicy mogą przekazać wybranej organizacji. Uprawnionymi do otrzymania środków z 1 proc. podatku są tylko te organizacje, które znajdą się w wykazie ministra pracy i polityki społecznej. W tym roku figuruje w nim ponad 8 tys. podmiotów.

Obecnie zdarza się, że organizacje uprawnione do zbierania 1 proc. podatku dochodowego de facto zbierają pieniądze dla innych organizacji, niekiedy pobierając za to opłaty, np. pod pretekstem zbierania składek członkowskich. Nowelizacja likwiduje taką możliwość. Chodzi o organizacje, które nigdy statusu OPP nie otrzymały, oraz te, które z powodu niedopełniania związanych z tym obowiązków status ten utraciły.

Wszystkie programy komputerowe, pomagające w wypełnieniu zeznania podatkowego, mają zawierać informację o możliwości dokonania swobodnego wyboru organizacji, którą można wesprzeć 1 proc. podatku albo o braku możliwości dokonania takiego wyboru za pośrednictwem danego programu.

Obecnie jest to popularny sposób zachęcania do przekazania 1 proc. - organizacja proponuje pobranie z jej strony programu do rozliczania PIT-ów, w którym domyślnie wpisane są jej dane.

Organizacje pożytku publicznego będą zobowiązane do informowania o finansowaniu prowadzonej przez OPP akcji promocyjnej polegającej na zachęcaniu do przekazywania środków finansowych na ten cel.

Nowela nakłada na ministrów oraz wojewodów obowiązek tworzenia rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Utworzony zostanie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Aby przekazać 1 proc. podatku wybranej OPP, wystarczy w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać jej nazwę i numer KRS. Pieniądze zostaną przelane przez urząd skarbowy. Wykaz OPP uprawnionych do ubiegania się o 1 proc. dostępny jest na stronie www.pozytek.gov.pl.

Z danych resortu finansów wynika, że w 2015 roku 1 proc. podatku dla OPP przekazało 12,5 mln podatników (ponad połowa); w sumie było to ponad 557 mln zł. (PAP)

Osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółdzielnie socjalne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wielkość osiąganych przychodów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1333) kwotę 1.200.000 euro należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego rok podatkowy, a nie jak dotychczas po kursie z 30 września.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 191/A/NBP/2015 średni kurs euro na dzień 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437 zł. Zatem wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. dotyczy jednostek, których przychody w 2015 r. wyniosły 5.092.440 zł.

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

W związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych od 1 października 2015 r. większość wpłat należności, jako tzw. wpłaty scentralizowane, będzie dokonywana wyłącznie na dwa odpowiednie centralne rachunki bankowe Izby Celnej w Krakowie, tzn.:

 • wpłaty oznaczone symbolami SADN, SADNW, VATIMP i POZDOCH – na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000,
 • wpłaty oznaczone symbolami SADAKC i SADAKCW – na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000.

Pozostałe wpłaty należności, jako tzw. wpłaty niescentralizowane, będą dokonywane, jak dotychczas, na rachunki bankowe wszystkich izb celnych zgodnie z ich właściwością miejscową z zastosowaniem właściwych symboli formularzy i płatności, z tym, że dla wpłat niescentralizowanych dokonywanych na rachunek Izby Celnej w Krakowie zostaną określone odrębne symbole, tzn.:

 • wpłaty oznaczone symbolami TYTULKR i POZ-KR – tylko na rachunek Izby Celnej w Krakowie,
 • wpłaty oznaczone symbolami TYTULIC i POZ-IC – na rachunki bankowe pozostałych 15 izb celnych

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego nie uległ zmianie i w dalszym ciągu odpowiada pod względem graficznym i układu pól wzorowi formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem na tle formularza, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI", a na formularzu celnym jako „CŁO".

W sytuacji braku papierowych formularzy przelewu z nadrukiem „CŁO" w dalszym ciągu,, można będzie wykorzystać do dokonania wpłaty na rachunek organu celnego formularz przelewu z nadrukiem „PODATKI", pod warunkiem prawidłowego wypełnienia jego pól, tzn. zgodnie z objaśnieniami zawartymi w obowiązującym od 1 października 2015 r. rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.

Wyżej wymieniony wzór formularza przelewu standardowego będzie można stosować w systemach bankowych w ramach bankowości elektronicznej, z tym, że w celu odróżnienia wpłat należności dokonywanych od 1 października 2015 r. od wpłat wcześniejszych oraz ze względu na wymogi centralizacji niektóre rodzaje formularzy i płatności, opisane w polu 12 ww. wzoru formularza, zostały oznaczone nowymi symbolami.

Zmiana sposobu stosowania formularza wpłaty na konto organu celnego>>>

W związku z powyższym od 1 października 2015 r. w systemach bankowych obsługujących przelew standardowy będą stosowane następujące symbole przypisane do poszczególnych rodzajów rachunków bankowych:

 1. dla scentralizowanych wpłat należności na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie właściwy do dokonywania:
 • o zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącej jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKC,
 • o zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącej więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKCW,
 • o zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącej jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADN,
 • o zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącej więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADNW,
 • o wpłat dotyczących deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (formularz VAT-IM) – symbol VATIMP,
 • o zapłaty mandatu, kary pieniężnej, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy – POZDOCH,
 • o zapłaty podatku akcyzowego wykazanego w deklaracji podatkowej – odpowiedni dla deklaracji symbol np. AKC-4F, AKC-4H, AKC4C, … itp.
 • o zapłaty podatku od gier – odpowiedni symbol np. POG4, POG-4, .. itp.
 1. dla niescentralizowanych wpłat należności na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie właściwy do dokonywania:
 • o wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Izbę Celną w Krakowie – TYTULKR,
 • o wpłat dotyczących innych należności Izby Celnej w Krakowie, np. należności ze stosunków cywilnoprawnych – POZ-KR,
 1. dla niescentralizowanych wpłat należności na rachunki bankowe pozostałych izb celnych właściwe do dokonywania:
 • o wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez te izby celne – TYTULIC,
 • o wpłat dotyczących innych należności tych izb celnych, np. należności ze stosunków cywilnoprawnych – POZ-IC.

Ponadto, ze względu na wymogi techniczne systemu ELIXIR, który w obecnym kształcie nie pozwala na wyodrębnienie w tym systemie teleinformatycznym kolejnego identyfikatora stosowanego do oznaczania rachunków bankowych organów celnych (aktualnie wykorzystane są wszystkie dostępne organom celnym identyfikatory) konieczna jest rezygnacja ze stosowania przelewu standardowego dla wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej (oznaczonych dotychczas symbolem OPPALIW) - od 1 października 2015 r. symbol ten nie jest już stosowany.

Opłatę paliwową uregulujemy zwykłym przelewem>>>

W związku z powyższym od 1 października 2015 r. do dokonywania wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej nie będzie stosowany formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego - wpłaty tych należności należy dokonywać zwykłym przelewem. Od 1 października 2015 r. wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej należy dokonywać na wyodrębniony w tym celu centralny rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie.

Omówienie pochodzie z programu LEX Administracja Skarbowa
 

Minister finansów może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 ustawy o VAT terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej.

Obowiązek podatkowy dla czynności komorników z chwilą otrzymania zapłaty>>>

Mając na uwadze specyfikę wykonywanych czynności przez komorników sądowych (działających w takim charakterze), w tym złożoność postępowania egzekucyjnego oraz jego wieloetapowość i specyfikę ustalania wynagrodzenia, uznał za uzasadnione wprowadzić szczegółowy moment powstania obowiązku podatkowego dla tych czynności.

Przykładowo w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w sytuacji umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego, komornikowi przysługuje od dłużnika opłata stosunkowa zgodnie z art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790), której może on w rzeczywistości ze względu na kondycję finansową dłużnika w ogóle nie otrzymać. W takim przypadku na mocy przedmiotowego rozporządzenia obowiązek podatkowy w odniesieniu do tej należności zostanie przesunięty do momentu otrzymania zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) przez komornika.

W związku z powyższym minister finansow uznał za uzasadnione dostosowanie momentu powstania obowiązku podatkowego do specyfiki czynności wykonywanych przez komorników. W konsekwencji, niezależnie od momentu wykonania danej czynności, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty (w tym jeśli otrzymanie całości lub części zapłaty nastąpi przed dokonaniem czynności - obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku dokonywania przez komornika innych czynności, np. sprzedaży majątku wykorzystywanego w jego działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy będzie powstawać odpowiednio na zasadach określonych w art. 19a - 20b ustawy oVAT.

Wydanie rozporządzenia związane jest z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r. sygn.: PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 15 czerwca 2015 r. - poz. 41). Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. sygn.: PP10-812-802/04/MR/1556PP (Dz. Urz. Min. Fin. z 10 sierpnia 2004 r., Nr 10, poz. 93), zgodnie z którą komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem od wykonywanych przez siebie czynności, w szczególności egzekucyjnych, podatku VAT.

W interpretacji z 9 czerwca 2015 r. stwierdzono, że wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Komornicy będą zwolnieni z VAT tylko do końca września>>>

Celem umożliwienia dostosowania się do nowych zasad opodatkowania w związku z ww. interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r. komornicy zostali objęci ochroną prawną polegającą na zwolnieniu ich z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych przez nich czynności do końca września br. W związku z powyższym rozporządzenie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1504) weszło w życie 1 października 2015 r.
 

W związku ze zmianami w procedurze egzekucji administracyjnej oraz strukturze organizacyjnej SC, Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie skarbowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1509).

Dotychczas kara grzywny nałożona w drodze mandatu karnego była wpłacana do kasy właściwego urzędu celnego lub na rachunek bankowy izby celnej. Rozliczanie wpłat odbywało się na poziomie każdej izby celnej.

Obecnie tylko Izba Celna w Krakowie będzie właściwa do dokonywania rozliczeń finansowo-księgowych w ramach Służby Celnej. Po wdrożeniu centralizacji zadań zostaną zlikwidowane rachunki bankowe dla dochodów budżetowych w poszczególnych izbach celnych.

W załączniku do rozporządzenia określono nowy wzór formularza mandatu karnego.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 października 2015 roku.
Formularze mandatów karnych używane dotychczas mogą być stosowane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.