Strona główna » Prawo i opinie » Nowe prawo

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Opublikowany 7 maja jednolity tekst ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996),

2) ustawą z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496),

3) ustawą z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

 

Samorządy mogą udzielać zwolnień z podatków lokalnych

Stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych, przewiduje wchodzące w życie 17 lutego br. rozporządzenie Rady Ministrów określające ramowe warunki udzielania pomocy w formie zwolnienia z podatków od nieruchomości i od środków transportowych.

Rozporządzenie zostało przygotowane w związku z wygaśnięciem 30 czerwca 2014 r. poprzednio obowiązującego programu i zapewni ciągłość udzielania pomocy regionalnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Stworzy możliwość udzielania nowych rodzajów pomocy i uchwalania przez gminy programów pomocy bez potrzeby ich notyfikacji Komisji Europejskiej oraz bez konieczności uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie pomocy dotyczącej rolnictwa i rybołówstwa.

Zasadnicze różnice w uregulowaniach zawartych w nowym rozporządzeniu w porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia z 5 sierpnia 2008 r. polegają na:
- objęciu programem nowych rodzajów pomocy,
- zmianach intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, które są uwarunkowane nowym rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020,
- włączeniu do programu oprócz pomocy inwestycyjnej również pomocy operacyjnej oraz
- uszczegółowieniu wymogów dotyczących efektu zachęty w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej, terminów w jakich pomoc przysługuje oraz terminu dokonania zgłoszenia.

Rozporządzenie z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174) będzie obowiązywać do końca roku 2020.

W 2015 r. wzrosną normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców

Minister finansów ogłosił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które obowiązywać będą w roku 2015. Normy te wzrosną o 2,2 proc w stosunku do norm obowiązujących w bieżącym roku.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Minister finansów w porozumieniu z ministrem rolnictwa ogłasza w drodze rozporządzenia te normy szacunkowe zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim".

Zgodnie z komunikatem GUS z 27 maja 2014 r. wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r. w stosunku do roku 2012 wyniósł 102,2, więc normy szacunkowe na rok 2015 zostały podniesione o 2,2 proc.

Rozporządzenie ministra finansów z 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U., poz. 1558) wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Nierezydenci nie zapłacą podatku także od 15-letnich obligacji

Emitowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rynkach zagranicznych 10 lub 15 letnich obligacji nie będzie skutkować obowiązkiem poboru podatku z tytułu dyskonta i odsetek od tych obligacji do końca 2030 r.

W 2011 r. minister finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez nierezydentów (osoby fizyczne i osoby prawne) z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w latach 2011-2015 przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a także z odpłatnego zbycia tych obligacji. Zaniechanie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2023 r.

Minister postanowił jednak wydłużyć ten okres o 7 lat. Zgodnie z ogłoszoną wczoraj nowelizacją rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1274), zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2030 r.

Zmianie nie uległ natomiast okres, w którym emisje obligacji przez BGK objęte są zaniechaniem. Rozporządzenie odnosić się więc będzie dalej do emisji realizowanych w latach 2011-2015.

Resort finansów podkreśla, że w efekcie emitowanie przez BGK obligacji 10 lub 15 letnich na rynkach zagranicznych nie będzie skutkować obowiązkiem poboru podatku z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji wyłącznie do końca 2023 r. Obowiązek taki powstałby natomiast w przypadku wypłat dokonywanych w kolejnych latach, pomimo że dotyczyłyby tych samych emisji realizujących uzasadniony interes publiczny. Dochody z tych obligacji podlegałyby zatem częściowemu zaniechaniu opodatkowania jedynie w początkowym okresie, na który zostały wyemitowane.

Zachowanie obowiązującego rozporządzenia w niezmienionej treści skutkowałoby w praktyce ograniczeniem możliwości plasowania przez BGK obligacji na rynkach zagranicznych do obligacji z 5-letnim okresem zapadalności, co w konsekwencji mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwości finansowania realizowanych przez BGK programów rządowych, w szczególności w ramach Krajowego Funduszu Drogowego. Dodatkowo, niepełne zwolnienie dochodów z obligacji mogłoby utrudnić lub wręcz uniemożliwić, w warunkach dużej konkurencji, uplasowanie się obligacji na zagranicznym rynku finansowym i podnieść koszty emisji, poprzez konieczność zaproponowania przez emitenta wyższego progu rentowności, rekompensującego wysokość podatku od uzyskiwanych dochodów.

Zmiana wejdzie w życie 8 października 2014 r.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 24 września 2014 r.

Data publikacji: 24 września 2014 r.

Obowiązuje nowy wzór formularza VAT-11

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2014 r. poz. 209).

Zmiana przepisów ma charakter techniczny. W części C. dot. poz. 20 deklaracji artykuł 86 ust. 20 ustawy o VAT zastąpiono artykułem 86 ust. 2 pkt 7. Od 1 stycznia 2014 r. treść przepisu art. 86 ust. 20 ustawy o VAT została bowiem przeniesiona do 86 ust. 2 pkt 7, a sam art. 86 ust. 20 został uchylony. Ponadto z opisu ww. pozycji usunięto wyrazy "zgodnie z art. 87 ust. 10 ustawy".

Zmieniono też nazwę części D z "Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika" na "Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika".

Prezydent może ratyfikować umowę ze Wspólnotą Bahamów

W ustawie Sejm wyraża zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta umowy pomiędzy Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz protokołu do tej umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.

Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Dotyczy w przypadku Polski podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. W stosunku do Wspólnoty Bahamów odnosi się do wszystkich podatków. Umowa zobowiązuje stronę proszoną o pomoc do podjęcia wszelkich działań mających na celu dostarczenie wnioskowanych informacji.

Protokół do umowy stanowi jej integralną część i doprecyzowuje zapis dotyczący kosztów, w tym tzw. nadzwyczajnych związanych z udzieleniem informacji. Stanowi on, że koszty nadzwyczajne powyżej 500 USD ponosi strona wnioskująca, jeśli zostanie o możliwości ich powstania wcześniej poinformowana i wyrazi wolę kontynuowania postępowania.

Sejm uchwalił ustawę 6 grudnia 2013 r. Prezydent podpisał ją 10 stycznia br. W Dzienniku Ustaw została ogłoszona 21 stycznia br. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 96).

Zobacz też: Prezydent może ratyfikować umowę z Belize>>>

Prezydent może ratyfikować zmiany w UPO ze Słowacją

Protokół dokonuje zmian w umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 18 sierpnia 1994 r. Został on podpisany przez przedstawicieli rządów Polski i Słowacji 1 sierpnia 2013 r.

Protokół aktualizuje dotychczas obowiązującą umowę m.in. likwiduje możliwość odliczania podatku fikcyjnego (zniesienie tzw. klauzuli tax sparing). Ponadto protokół zmienia przepisy umowy dotyczące zasad opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. Jego zapisy poszerzają także zakres stosowania metody zaliczenia proporcjonalnego o m.in. zyski przedsiębiorstw, zyski ze sprzedaży majątku i dochody z dywidend. Jednak podstawową metodą obliczania podatku będzie metoda wyłączenia z progresją. Protokół uzupełnia też przepisy dotyczące zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową oraz wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych.

Sejm uchwalił ustawę 6 grudnia 2013 r. Prezydent podpisał ją 10 stycznia br. W Dzienniku Ustaw została ogłoszona 21 stycznia br. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 97).

Prezydent może ratyfikować umowę z Belize

W ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. Sejm wyraził zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta umowy pomiędzy rządami Polski i Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r. Umowa bilateralna zobowiązuje strony do podjęcia wszelkich działań mających na celu dostarczenie wnioskowanych informacji. W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od towarów i usług. Jeśli chodzi o Belize, umowa odnosi się do podatku od działalności gospodarczej oraz ogólnego podatku od sprzedaży. Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Sejm uchwalił ustawę 6 grudnia 2013 r. Prezydent podpisał ją 10 stycznia br. W Dzienniku Ustaw została ogłoszona 21 stycznia br. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 95).

Nowe wzory deklaracji dla wyrobów gazowych.

31 października zostało ogłoszone, a od 1 listopada obowiązuje rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1278), które wprowadza nowe wzory deklaracji dla wyrobów gazowych.

AKC-4/L

Nowy wzór deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych). Jest załącznikiem do deklaracji „AKC-4/AKC-4zo DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO",

AKC-WG

Nowy wzór deklaracji dla nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych).

Równolegle z wprowadzeniem ww. nowych wzorów deklaracji dla wyrobów gazowych wprowadzone zostały zmiany w dotychczas obowiązujących wzorach deklaracji dla podatku akcyzowego. I tak:

AKC-4/AKC-4zo

W części C i w części F dopisany został nowy załącznik - AKC-4/L. Ponadto podstawa prawna i termin składania deklaracji AKC-4/AKC-4zo zostały uzupełnione o zapisy dotyczące wyrobów gazowych,

AKC-4/I

Obecnie obowiązujący tytuł deklaracji otrzymał brzmienie: „Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)",

AKC-4/J

Tytuł obecnie obowiązującej deklaracji : „Podatek akcyzowy od gazu" otrzymał brzmienie: „Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych".
Dodatkowo w niektórych wzorach deklaracji dokonano zmian technicznych, wynikających z zastosowania w praktyce wzorów tych deklaracji:

AKC-ST/AKC-STn

W deklaracji wprowadzono dwa dodatkowe pola (21a i 22a), które umożliwią w deklaracji jednoczesne wykazanie drugiej stawki podatku akcyzowego dla suszu tytoniowego oraz ilości suszu tytoniowego odpowiadającej drugiej stawce podatku akcyzowego;

AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn oraz AKC-PA

Treść oświadczenia: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością" została zastąpiona pouczeniem: "Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym".

Wzory deklaracji i informacji określone w załącznikach do nowego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy, począwszy od rozliczenia za listopad 2013 r. Z kolei druki formularzy deklaracji sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 2–8 i 11–22 do poprzednio obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 280, poz. 1647) mogą być stosowane, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2014 r. Dotyczy to więc wzorów: AKC-4/A(3), AKC-4/B(3), AKC-4/C(3), AKC-4/D(4), AKC-4/E(3), AKC-4/F(3), AKC-4/H(3), AKC-4/K(3), AKC-WW(2), AKC-EN(3), AKC-ST/AKC-STn(1), AKC-PA(3), INF-A(3), INF-B(3), INF-C(3), INF-D(3), INF-F(3), INF-I(3), INF-J(3), INF-K(3).

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1231) implementuje dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Nowelizacja nakłada podatek akcyzowy na wyroby gazowe takie jak gaz ziemny i inne węglowodory.

Jednocześnie ustawa wprowadza szeroki katalog zwolnień z akcyzy w konkretnych sytuacjach. Nowelizacja jest związana z wygaśnięciem 31 października 2013 r. zwolnienia z podatku gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych.
Ustawa wprowadza szczegółowe przepisy dotyczące zwolnień podatkowych - zarówno obowiązkowych, przewidzianych w prawie UE, jak i fakultatywnych. Z podatku zwolnione będą m.in.: podmioty zużywające gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych: gospodarstwa domowe oraz organy użyteczności publicznej, np. szkoły, przedszkola, żłobki czy szpitale.

Ponadto nowelizacja zwalnia z podatku akcyzowego wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: do przewozu towarów i pasażerów koleją, łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb, leśnictwie, procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej. Zwolnienie z akcyzy obejmuje także zakłady energochłonne, w których wprowadzono systemy chroniące środowisko, w których koszt zakupu gazu w wartości produkcji sprzedanej wynosi więcej niż 5 proc.

Z podatku akcyzowego zwolnione zostały również wyroby gazowe wykorzystywane przy produkcji np. energii elektrycznej, a także do napędu statków powietrznych i w żegludze, z wyłączeniem rekreacyjnych prywatnych rejsów i lotów. Ustawa przewiduje także zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do napędu i podgrzania stacjonarnych urządzeń, takich jak np. napędzana silnikiem spalinowym pompa czy sprężarka.

PIT 2014