Strona główna » Prawo i opinie » Nowe prawo

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Nowa agencja rządowa ma na celu zwiększenie obecności nauki polskiej w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez bardziej aktywną wymianę studentów, doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych, zachęcenie zagranicznych naukowców do pracy w polskich ośrodkach naukowych a młodych ludzi do studiowania w Polsce. Jednym z zadań agencji będzie także propagowanie języka polskiego za granicą. Pełną ofertę programową NAWA przedstawi w 2018 r. Wówczas rozpocznie się również rekrutacja do programów.

Ustawa z 7.07.2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. poz. 1530) modyfikuje m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzone zostało nowe zwolnienie od podatku (do art. 21 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającego katalog zwolnień, dodano pkt 39a). Uchylone zostały jednocześnie dotychczasowe przepisy stanowiące podstawę zwolnienia od podatku świadczeń (związanych z kształceniem na zagranicznych uczelniach) przeznaczonych na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń.

 


 

Jeden odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S) i drugi obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A). Nowe przepisy wejdą w życie 1 października 2017 r.

Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego został sporządzony w związku z występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, polegającymi na zaniżaniu podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych, głównie tych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3.

W celu stworzenia narzędzia do szybkiej i wnikliwej analizy deklarowanej przez podatnika podstawy opodatkowania akcyzą wyodrębniono z deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wzór deklaracji wyłącznie dla samochodów osobowych.

W formularzu AKC-U/S zostały zawarte szczegółowe informacje dotyczące samochodu osobowego, pozwalające na szybką weryfikację deklarowanej podstawy opodatkowania. Natomiast wzór deklaracji AKC-U/A różni się od jeszcze obowiązującego wzoru deklaracji AKC-U tym, iż zostały z niego usunięte dane dotyczące samochodów osobowych. Celem lepszego rozróżnienia obu wzorów deklaracji uproszczonej, w nazwie deklaracji AKC-U dodane zostały słowa ,,wyrobów akcyzowych”, zaś jej znak został rozszerzony o literę „A”.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1757).

Nowe rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego przez niektórych podatników podatku od spadków i darowizn stanowi dopełnienie w zakresie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn. Ma za zadanie ułatwienie wywiązania się z obowiązków związanych ze składaniem przez poszkodowanych zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminu do składania zeznań o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych z 1 miesiąca do 6 miesięcy, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli (co do zasady) od dnia otrzymania rzeczy (w tym pieniędzy) lub praw majątkowych.

Zgodnie z wcześniejszymi przepisami podpisanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów, wszystkie osoby poszkodowane, które otrzymają lub już otrzymały (począwszy od 12 sierpnia 2017 r.) darowizny (w formie pieniężnej lub rzeczowej), bez względu na ich wartość, nie mają obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jedyne formalności związane z zaniechaniem poboru podatku od spadków i darowizn i z otrzymaniem darowizn przez poszkodowane osoby dotyczą konieczności złożenia zgłoszenia (na druku SD-Z2), jeżeli darowizny pochodzą od osób najbliższych (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy). W pozostałych przypadkach (innych osób niż osoby najbliższe) składa się zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (druk SD-3). Takie druki składa się, jeżeli wartość pojedynczej darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku, tj. dla nabywcy z I grupy podatkowej - 9637 zł, z II grupy (dalsza rodzina) - 7276 zł i z III grupy (osoby obce) - 4902 zł, z uwzględnieniem kumulacji nabycia majątku od tej samej osoby w ciągu 5 lat. W przypadku, gdy darowiznę otrzymuje rodzina, kwoty te należy pomnożyć przez liczbę jej członków.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r. poz. 1726).

 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników ma na celu rozszerzenie obszaru dotkniętego żywiołem, na terenie, którego osoby poszkodowane, które otrzymują darowizny, będą mogły korzystać z zaniechania poboru podatku. Wynika to z wydania przez Prezesa Rady Ministrów kolejnego rozporządzenia w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, które uzupełnia wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych (rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. - Dz. U. poz. 1583).

Dzięki tej nowelizacji do zapłaty podatku od spadków i darowizn nie będą zobligowane osoby dotknięte skutkami żywiołu, który miał miejsce w sierpniu 2017 r. na terenach gmin określonych we wszystkich przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1725).

 

Portal Podatkowy to intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze system teleinformatyczny administracji skarbowej, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Został on zaprojektowany i dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników. Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl i składa się z dwóch elementów – części ogólnodostępnej i po zalogowaniu (konto podatnika).

Część ogólnodostępna portalu zawiera informacje dotyczące poszczególnych podatków oraz umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – częścią portalu jest system e-Deklaracje. Oferuje też wiadomości dotyczące wypełniania obowiązków podatkowych, kalendarz z ważnymi terminami, kalkulatory, wyszukiwarki, Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) oraz usługę sprawdzenia statusu podmiotu w VAT i sprawdzenia NIP.

Część po zalogowaniu – konto podatnika - stanowi bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi i umożliwia dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji, prowadzonych spraw. Rejestracja na portalu umożliwia nie tylko przesyłanie deklaracji bezpośrednio z własnego konta, ale także pozwala na elektroniczną komunikację z administracją skarbową dzięki możliwości składania i odbieraniu pism To wszystko bez wychodzenia z domu - wystarczy zarejestrować się na portalu.
Rozporządzenie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1350).

 

 

 

Zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego całkowicie skażonego nie będzie obejmować alkoholu skażonego dodatkowymi środkami dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje - wynika z opublikowanej w piątek nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

W myśl zmienionego tą nowelizacją art. 30 ust. 9 pkt 1 zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony:

- produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE,

- nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje,

- produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Ponadto ustawa wprowadza obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego na podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje.

Przewidziano również obowiązek prowadzenia obowiązkowego rejestru sprzedawanych na terytorium kraju: alkoholu całkowicie skażonego w dowolnym państwie członkowskim UE oraz wybranych wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy, sklasyfikowanych odpowiednimi podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 937) wejdzie w życie 27.05.2017 r.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Drugie czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (pierwotny druk nr 1232) było jednym z punktów środowych obrad Sejmu. Proponowane przepisy zawierają rozwiązania korzystne dla osób zobowiązanych do opłacania podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. Głównym celem projektu jest ograniczenie zasady solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP na petycję skierowaną do Sejmu RP przez Spółdzielnię Mieszkaniową PROJEKTANT z siedzibą w Rzeszowie. Komisja uznała przedłożoną petycję za zasadną.

Celem projektowanej ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. Z aktualnych przepisów wynika, że podmiot będący współwłaścicielem nieruchomości wspólnie z gminą lub Skarbem Państwa jest zobowiązany w praktyce do zapłaty podatku liczonego od całej nieruchomości – a więc w istocie do zapłaty także za współwłaściciela zwolnionego z obowiązku opłacenia podatku. Pomimo faktu, że zarówno orzecznictwo sądowe jak i Ministerstwo Finansów prezentują stanowisko, że naliczanie kwoty podatku powinno się odbywać poprzez ustalenie kwoty zobowiązania od całej nieruchomości a następnie odliczenie od tego kwoty przypadającej na współwłaścicieli zwolnionych z podatku – praktyka stosowana przez organy podatkowe jest inna. Prowadzi to często do nadmiernego i całkowicie nieuzasadnionego, sprzecznego z normami współżycia społecznego, obciążania obywateli. Przykładowo, – jeśli Spółdzielnia Mieszkaniowa będąca współwłaścicielem gruntu wspólnie z gminą ma zapłacić podatek od nieruchomości liczony od całej powierzchni to de facto muszą go zapłacić mieszkańcy w swoim czynszu. Także koszty obsługi prawnej postępowania sądowego prowadzonego przed sądem administracyjnym w przypadku odmowy opłacenia takiego podatku przez Spółdzielnię muszą być pokryte przez mieszkańców. Celem projektowanej regulacji jest, więc wyeliminowanie z praktyki takich zjawisk.
Komisje: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zaproponowały m.in. rozciągnięcie zmian także na podatek leśny. Komisyjne propozycje omówił poseł Grzegorz Woźniak. Trzecie czytanie projektu w dzisiejszym bloku głosowań.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

 

 

W związku z wyodrębnieniem z Krajowej Administracji Skarbowej umundurowanej formacji Służby Celno-Skarbowej, a także fakt, że jednostki pływające będą pełniły służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Celno-Skarbowej, w rozporządzeniu przyjęto, że jednostki pływające KAS wykorzystywane przez funkcjonariuszy oznakowane będą napisem „Służba Celno-Skarbowa.

Jednocześnie, przy opracowywaniu przepisów dotyczących oznakowania jednostek pływających KAS wzięto pod uwagę konieczność zachowania jednolitego oznakowania jednostek pływających z oznakowaniem pojazdów KAS wykorzystywanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Przepisy rozporządzenia precyzują sposób oznakowania jednostek pływających KAS banderą, flagą oraz napisem, „Służba Celno-Skarbowa", który zapewni ich rozpoznawalność przez podmioty i inne służby zarówno krajowe, jak również zagraniczne.
W celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji jednostek pływających KAS przez służby zagraniczne, jednostki oznakowane zostaną dodatkowo napisem „CUSTOMS”.
Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 903) zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Służby Celnej (Dz. U. poz. 1497).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

 

 

Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 889).

Nowy akt określa sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno--rozpoznawczych niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania oraz obrotu przedmiotami przestępstw oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz. U. poz. 223). Wydanie nowego rozporządzenia związane jest z obowiązywaniem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Regulacje prawne nowego rozporządzenia dotyczące kwestii przeprowadzania i dokumentowania czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania oraz obrotu przedmiotami przestępstwa nie odbiegają od przepisów dotychczasowych. Rozporządzenie w stosunku do rozporządzenia dotychczas obowiązującego zmienia nazewnictwo podmiotu, organu i osób wykonujących czynności. Jest to rezultatem powołania Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej, w ramach, której wyodrębnione zadania wykonywał wywiad skarbowy. Dotychczasowe zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w zakresie czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa z dniem wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego przy pomocy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w miejsce pracowników wywiadu skarbowego.
Nowe rozporządzenie pomija kwestie dotyczące prowadzenia rejestrów tych czynności, ponieważ są one uregulowane w art. 120 ust. 5 ustawy o KAS. Stosownie do braku podstaw w ustawie o KAS do określenia rejestru czynności prowadzonego przez Prokuratora Generalnego - w nowym rozporządzeniu pominięto te uregulowania.

Rozporządzenie weszło w życie 9 maja 2017 r.

 

 

 

Minister rozwoju i finansów znowelizował rozporządzenie rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wprowadzając dodatkowy sposób oznaczania znakami akcyzy opakowań jednostkowych tytoniu do palenia z możliwością wyboru pomiędzy obecnie obowiązującym sposobem oznaczania ww. opakowań a dodanym w rozporządzeniu.

Zmiana ta ma na celu ułatwienie przemysłowi tytoniowemu dostosowanie się do przepisów nowelizacji z 22 lipca 2016 r. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepisy tej ustawy wprowadzają m.in. w stosunku do tytoni do palenia obowiązek umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych na przedniej i tylnej powierzchni opakowania w wielkości 65 proc. całkowitej powierzchni. Powyższy wymóg, w kontekście dotychczas obowiązującej treści załącznika nr 4 rozporządzenia, mógł spowodować, że oznaczania opakowań jednostkowych tytoni do palenia zasłoni mieszane ostrzeżenia zdrowotne umiejscowione na tylnej części opakowania, co jest niezgodne z przepisami przedmiotowej ustawy.

Mając powyższe na względzie nowelizacja rozporządzenie wprowadza dodatkowy sposób umieszczania znaków akcyzy na opakowania jednostkowe tytoni do palenia tj. poziomo na zamknięciu opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania. Rozwiązanie to pozwoli przemysłowi tytoniowemu na dostosowanie się do wymogów umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych poprzez umożliwienie umieszczania znaków akcyzy w taki sposób, aby nie zasłaniać ostrzeżenia zdrowotnego.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1747) weszło w życie 8 listopada 2016 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów