Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zobacz jakie zmiany w VAT czekają nas w 2013 roku

Zobacz jakie zmiany w VAT czekają nas w 2013 roku

28.12.12

W 2013 roku czekają nas liczne zmiany zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ministerstwo Finansów, chcąc na nie przygotować podatników opublikowało informację o zmienianych przepisach. Ustawa deregulacyjna wprowadziła między innymi zmiany dotyczące kasowej metody rozliczeń

articleImage: Zobacz jakie zmiany w VAT czekają nas w 2013 roku fot. Thinkstock

Obowiązek podatkowy

Podstawową zmianą w tym zakresie jest zniesienie 90-dniowego terminu, po upływie którego mały podatnik, pomimo nieuregulowania naleŜności przez jego kontrahenta, obowiązany był do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych dostaw towarów i świadczonych usług. W wyniku wprowadzonych zmian mały podatnik rozliczający się metodą kasową będzie obowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych dostaw towarów i świadczenia usług, co do zasady, dopiero w momencie, gdy kontrahent ureguluje należność za towar lub usługę.
Zasada ta dotyczy wyłącznie małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, którego kontrahentem jest podatnik VAT czynny. Jeżeli natomiast kontrahentem małego podatnika rozliczającego się metodą kasową jest podmiot inny niż podatnik VAT czynny, obowiązek rozliczenia podatku VAT powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, a w przypadku jej braku w 180. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Wyżej opisane zasady rozliczania podatku VAT stosuje się do czynności wykonanych
w okresie, w którym podatnik stosuje kasową metodę rozliczeń.
Nowa metoda kasowego rozliczania nie będzie miała zastosowania – tak jak dotychczas – do:
- dostawy towarów za pośrednictwem automatów,
- świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów, kart telefonicznych i innych jednostek uprawniających do korzystania z tych usług w systemie przedpłaconym,
- otrzymania dotacji, subwencji oraz innych dopłat o podobnym charakterze, oraz
- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i przemieszczeń towarów do magazynów konsygnacyjnych.
We wszystkich ww. przypadkach, wyłączonych z kasowego rozliczania, obowiązek
podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych.

Zobacz: Zmiany w VAT w 2013 i 2014 roku

Odliczanie podatku naliczonego

Ustawa deregulacyjna zmodyfikowała również zasady odliczeń podatku naliczonego dokonywanych przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową. Tak jak obecnie podatnicy ci będą mieli prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych przez nich zakupów towarów i usług w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całą należność wynikającą z faktury. Nowością w zakresie odliczania podatku jest umożliwienie odliczenia podatku naliczonego z faktury zapłaconej w części, w wysokości odpowiadającej części uregulowanej należności.
Dodatkowo zmianie uległa zasada odliczania podatku naliczonego wynikającego z dokumentów celnych. Od dnia 1 stycznia 2013 r. odliczanie podatku z dokumentów celnych będzie odbywało się według zasad ogólnych, tj. co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym mały podatnik stosujący metodę kasową otrzymał taki dokument.

Przepisy przejściowe

Do czynności dokonanych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową przed 1 stycznia 2013 r. zastosowanie będą miały dotychczasowe zasady rozliczeń (nowe zasady będą obowiązywać małych podatników dopiero w stosunku do czynności dokonywanych od 1 stycznia 2013 r.). Odnośnie natomiast kwestii odliczania przez tych podatników podatku naliczonego wynikającego z dokumentów celnych, to podatek naliczony wynikający z tych dokumentów otrzymanych przez małego podatnika do końca 2012 r. będzie odliczany na „starych” zasadach.
Wszystkie zawiadomienia o wyborze metody kasowej, złożone przed 1 stycznia 2013 r. zachowają swą moc dla celów stosowania „nowej” metody kasowej. Jeżeli jednak podatnik nie chce korzystać z rozliczania kasowego według nowych zasad może z tej metody zrezygnować, pod warunkiem że zawiadomi o tej decyzji naczelnika urzędu skarbowego do 15 stycznia 2013 r. Podatnicy, którzy dotychczas nie korzystali z kasowej metody rozliczeń, a będą chcieli ją wybrać od 1 stycznia 2013 r. muszą zawiadomić o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego również do 15 stycznia 2013 r.

Deklaracje

Nie ulegają zmianie zasady składania deklaracji przez małych podatników. Mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczeń, tak jak dotychczas, rozliczają się za okresy kwartalne składając deklaracje w urzędzie skarbowym w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Zobacz: VAT. Komentarz 2013

Faktury

Od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają również zasady dotyczące faktur wystawianych przez małych podatników stosujących kasową metodę rozliczeń. Zmiany te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zobacz „Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014 roku”

Mały podatnik, rozliczający się metodą kasową, będzie obowiązany do zamieszczenia w treści wystawianych faktur oznaczenia „metoda kasowa” w miejsce dotychczasowego oznaczenia „Faktura VAT-MP”. Nie będzie natomiast obowiązany do zamieszczania terminów płatności należności określonej w fakturze.
W związku ze zmianą w zakresie powstania obowiązku podatkowego u małych podatników rozliczających się metodą kasową, od 1 stycznia 2013 r. zmianie uległy również zasady odliczania podatku z faktur wystawionych przez małych podatników. W przypadku nabycia towarów i usług od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową podatnik będzie mógł odliczyć kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym uregulował należność na rzecz małego podatnika. Uregulowanie należności w części będzie go uprawniało do odliczenia podatku naliczonego w tej części.

Jutro przedstawimy informacje o zmianach dotyczących stosowania ulgi na złe długi

Więcej informacji o nowych przepisach znajdziesz w publikacjach:

Zmiany w VAT w 2013 i 2014 roku

„Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014 roku”

VAT. Komentarz 2013

28.12.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: MF
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE