Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku

Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku

05.01.17

Minister rozwoju i finansów wprowadził zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 r., a jednostki samorządu terytorialnego mają 3 miesięce na dostosowanie do tych zmian uchwał budżetowych na 2017 r.

articleImage: Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku fot. Thinkstock

Wprowadzone zmiany wynikają między innymi ze zmiany przepisów oraz konieczności doprecyzowania objaśnień lub wprowadzenia nowych paragrafów, które głównie zostały wyodrębnione z paragrafu 069 - Wpływy z różnych opłat i paragrafu 097 – Wpływy z różnych dochodów, ze względu na zbyt duże kwoty dochodów w tych paragrafach.

Do głównych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r. należą:

1) dodanie rozdziału „92128 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”,

2) dodanie paragrafu „008 Wpływy ze zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji w zakresie budowy lub przebudowy statku”,

3) dodanie objaśnień do paragrafu „038 Wpływy z opłaty reklamowej”,

4) zmiana objaśnień m.in. w paragrafach dochodów „052 Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji”, „053 Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów” i „054 Wpływy z opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową” wynikających z konieczności zaktualizowania podstaw prawnych, a także objaśnień do paragrafu „069 wpływy z różnych opłat” i „097 Wpływy z różnych dochodów”,

5) dodanie m.in. nowych paragrafów dochodów:

•„061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”,

•„062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości”,

•„063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”,

•„064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

•„093 Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych”,

•„094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,

•„095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów  z  22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. poz. 2294) weszło w życie 1 stycznia 2017 r.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE