Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zasady amortyzacji budynków nowych oraz używanych

Zasady amortyzacji budynków nowych oraz używanych

24.06.08
articleImage: Zasady amortyzacji budynków nowych oraz używanych fot. Thinkstock

Jakie budynki mają najkrótszy okres amortyzacji?


Wyróżnić trzeba w tym przypadku budynki nowe (takie, które podatnik nabył jako nowe, bądź takie, które sam wybudował) oraz budynki używane (tzn. takie, które podatnik nabył, gdy upłynął przynajmniej jeden rok od ich wybudowania).


Budynki nowe

Dla budynków mieszkalnych przewidziano 1,5% stawkę amortyzacji, a więc okres amortyzacji wynosi 66 lat i 8 miesięcy.
Dla budynków niemieszkalnych, co do zasady, przewidziano 2,5% stawkę amortyzacji, a więc okres amortyzacji wynosi 40 lat.
Dla kiosków towarowych (trwale związanych z gruntem) o kubaturze poniżej 500 m3 oraz dla domków kempingowych i budynków zastępczych przewidziano 10% stawkę amortyzacji, a zatem okres amortyzacji wynosi 10 lat. To dla nich zatem okres amortyzacji jest zdecydowanie najkrótszy.

Budynki używane

Zgodnie z przepisem art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%, okres amortyzacji wynosi 40 lat, pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
Oznacza to, że dla niemieszkalnych budynków używanych stawka amortyzacji jest indywidualna. Dla każdego budynku stawkę amortyzacji obliczyć należy w zależności od jego wieku. Przykładowo, dla budynku 5-letniego - okres amortyzacji wynosi 35 lat, a zatem roczna stawka amortyzacji wynosi 2,857%, dla budynku 15-letniego - okres amortyzacji wynosi 25 lat, a zatem roczna stawka amortyzacji wynosi 4%, natomiast dla budynku 35-letniego - okres amortyzacji wynosi 10 lat (nie może być bowiem krótszy niż 10 lat), a zatem roczna stawka amortyzacji wynosi 10%.
Dla używanego budynku mieszkalnego obowiązuje zasada, że indywidualna stawka amortyzacji nie może być wyższa niż 10%. Niezależnie jednak od wieku budynku - o ile tylko jest on używany (tzn. minęło więcej niż 5 lat od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym go wybudowano), będzie można zastosować stawkę 10%.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE