Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

08.02.11

Jednym z podstawowych obowiązków, jaki został nałożony na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ciągu trwania roku podatkowego.

articleImage: Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych fot. Thinkstock

3. Zasady ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników

Podstawowe zasady ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do opłacania, których są zobowiązani płatnicy składek zostały uregulowane w art. 32 ust. 1–1c u.p.d.o.f.
Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą, co do zasady:
• za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18 proc dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
• za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Jeżeli jednak podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko (art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f.), a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:
• dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
• dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Płatnicy, którym podatnik złożył powyższe oświadczenie, pobierają zaliczki obliczone w ten sposób począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. W razie jednak faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6 u.p.d.o.f., podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika. W tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane według ogólnych zasad.

Dodać należy, iż od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się definicja osób samotnie wychowującej dziecko. Obecnie prawo do skorzystania z ulgi przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, podlegającemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f., będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.
Trzeba jeszcze pamiętać o regulacjach zawartych w art. 41a i art. 41b u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 41a u.p.d.o.f., płatnicy odprowadzający zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za podatnika, na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali.

Jak natomiast stanowi art. 41b u.p.d.o.f., jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką).
Przedstawione zasady ustalania wysokości zaliczek dotyczą wszystkich płatników odprowadzających zaliczki na podatek dochodowy za podatnika.

W zależności jednak od rodzaju płatnika istnieje szereg szczególnych zasad związanych z zasadami obliczania zaliczek.

Przejdź do strony artykułu: « »
Artur Kowalski 08.02.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE