Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

08.02.11

Jednym z podstawowych obowiązków, jaki został nałożony na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ciągu trwania roku podatkowego.

articleImage: Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych fot. Thinkstock

Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy omawia komentarz Artur Kowalskiego zamieszczony w Vademecum Głównego Księgowego

Podatki 2018. Wpłaty zaliczek na PIT i CIT na nowych zasadach  >>

1. Wprowadzenie

Zasady poboru zaliczek zostały uregulowane w rozdziale 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Ponadto, w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) znowelizowano zasady odprowadzania zaliczek, które mają obowiązywać od 2012 r.
Nowelizacje przepisów u.p.d.o.f., jakie miały miejsce w 2010 r., zasadniczo nie zmieniły zasad opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2. Podmioty zobowiązane do obliczania zaliczek

Do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych są zobowiązani podatnicy bezpośrednio albo też za pośrednictwem płatnika.
Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu –zob. art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej – dalej o.p.
Płatnikiem jest natomiast osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu (art. 8 o.p.).
Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych opłacane są za pośrednictwem płatników w sytuacji uzyskiwania dochodów wypłacanych:
1) przez zakład pracy w związku z wypłatą wynagrodzenia ze stosunku pracy (art. 32 u.p.d.o.f.);
2) przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną w związku z dokonywaniem wypłat członkom spółdzielni i ich domownikom (art. 33 u.p.d.o.f.);
3) przez organy rentowe w związku z wypłacanymi świadczeniami (art. 34 u.p.d.o.f.);
4) przez komorników od wypłacanych za zakład pracy wynagrodzeń dla pracowników (art. 42e ust. 1 u.p.d.o.f.);
5) przez innych płatników, tj.:
a) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy (art. 35 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.),
b) jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne (art. 35 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.),
c) organy zatrudnienia (art. 35 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.),
d) wojewódzkie urzędy pracy– od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 35 ust. 1 pkt 3a u.p.d.o.f.),
e) areszty śledcze oraz zakłady karne (art. 35 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.),
f) spółdzielnie (art. 35 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.),
g) oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – centrum integracji społecznej (art. 35 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.),
h) podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie o praktykach absolwenckich (art. 35 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.).
Podatki 2018. Wpłaty zaliczek na PIT i CIT na nowych zasadach >>


Art. 28 § 1 o.p. przewiduje, iż płatnikom pobierającym i odprowadzającym zaliczki przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Wysokość wynagrodzenia została ustalona w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065) i wynosi 0,3 proc. kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa – potrącane z kwoty podatków pobranych przez płatnika.
Wynagrodzenie z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy (powiatu, województwa) może ustalić rada gminy (powiatu), sejmik województwa

Obowiązek opłacania w ciągu roku zaliczek na podatek może ciążyć bezpośrednio na podatnikach:
1) uzyskujących dochody od płatników wymienionych wyżej w pkt 2 ppkt 1–3 i 5, jeżeli osiągają również inne dochody, od których płatnicy nie mają obowiązku poboru zaliczek na podatek,
2) osiągających dochody z działów specjalnych produkcji rolnej,
3) osiągających dochody z działalności gospodarczej,
4) osiągających dochody z najmu i dzierżawy,
5) osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy,
6) osiągających dochody bez pośrednictwa płatników z emerytury i renty z zagranicy.

Ponadto obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych powstaje w związku z wypłacaniem przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4–9 i art. 18 u.p.d.o.f., osobom posiadającym nieograniczony obowiązek podatkowy. Osoby te są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy.
Podatnik jest jednak zobowiązany sam wpłacić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6–9 u.p.d.o.f., jeżeli otrzymuje te należności bez pośrednictwa płatników.

Przejdź do strony artykułu: « »
Artur Kowalski 08.02.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE