Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wysokość podatku ryczałtowego w przypadku wykonywania zlecenia poza terenami Polski.

Wysokość podatku ryczałtowego w przypadku wykonywania zlecenia poza terenami Polski.

11.08.09
articleImage: Wysokość podatku ryczałtowego w przypadku wykonywania zlecenia poza terenami Polski. fot. Thinkstock
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu wykonując usługi (prace malarskie) na zlecenie polskiej spółki dla jej partnera fińskiego na terenie Finlandii.
Czy wysokość podatku zryczałtowanego dla ww. usług będzie wynosiła 8,5%?
Usługi malarskie, to - co do zasady - rodzaj robót budowlanych, w związku z czym podatnik powinien zastosować stawkę 5,5%. W przypadku prac malarskich niewchodzących w zakres prac budowlanych (np. malowanie etykiet, pojazdów), stawka wynosi 8,5%.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
17% przychodów ze świadczenia usług:
reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 22.33.10),
pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.10.30), pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.30.30), pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 50.40.30),
pośrednictwa w handlu hurtowym (PKWiU grupa 51.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
hoteli (PKWiU grupa 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2),
parkingowych (PKWiU 63.21.24), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU 63.21.25-00.10), pilotowania (PKWiU 63.22.12), organizatorów i pośredników turystycznych (PKWiU grupa 63.3),
w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie (PKWiU 70.32), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu pozostałych środków transportu (PKWiU 71.2),
doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1), w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2), przetwarzania danych (PKWiU 72.3),
pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50.2), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 74.70.11), fotograficznych (PKWiU 74.81), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, przyjmowania telefonów (PKWiU 74.83.11), powielania (PKWiU 74.83.12), organizowania wystaw, targów i kongresów (PKWiU 74.84.15), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 85.32.13), opieki społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU 85.32.14), opieki społecznej związanych z przystosowaniem zawodowym (PKWiU 85.32.15)
- z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5,

8,5%:
przychodów z najmu poza działalnością do kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów,
przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 75.25.11),
przychodów ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole (PKWiU 80.10.11 ex),
przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU 92.53),
przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym (odszkodowania i najem lub dzierżawa firmowych składników majątkowych),

5,5%:
przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
3,0% przychodów:
z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
z działalności usługowej w zakresie handlu,
ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych),
z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym (np. dotacje i subwencje),
z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.
Z powyższego wynika, iż usługi są opodatkowane co do zasady 8,5%. W przypadku jednak robót budowlanych stawka wynosi 5,5%. Do robót budowlanych zaliczyć można prace malarskie, a tym samym podatnik może zastosować stawkę 5,5%.
Paweł Ziółkowski
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE