Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » WSA: istotna jest data nabycia nieruchomości a nie podział majątku

WSA: istotna jest data nabycia nieruchomości a nie podział majątku

10.04.18

Małżonek, który otrzymał całą nieruchomość w wyniku podziału majątku wspólnego, pozostaje właścicielem całej nieruchomości, nabytej już wcześniej, zatem zniesienie wspólności małżeńskiej nie ma wpływu na określenie daty nabycia nieruchomości bądź udziału w tej nieruchomości dla ustalenia przychodu podatkowego ze źródła, jakim jest odpłatne jej zbycie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

articleImage: WSA: istotna jest data nabycia nieruchomości a nie podział majątku fot. Thinkstock

W wyniku sądowego podziału majątku wspólnego skarżąca nabyła na wyłączną własność m.in. nieruchomość, którą następnie zbyła na rzecz osoby trzeciej. Aby nie dopuścić do powstania ewentualnej zaległości podatkowej, wypełniła stosowny formularz i uiściła podatek od osób fizycznych w wysokości 19 proc. od połowy uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości.


Stanowisko KIS
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek skarżącej wydał w tej sprawie interpretację indywidualną zaznaczając, że przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku czy też zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Za datę nabycia nieruchomości, która przypadła skarżącej w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez nią nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.


Odnosząc się do przestawionego we wniosku stanu faktycznego organ wyjaśnił, że przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ zbycie przez wnioskodawczynię tego udziału nastąpiło po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Natomiast odpłatne zbycie nieruchomości, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w wyniku podziału majątku będzie stanowić źródło przychodu, a uzyskany z tego tytułu dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Nabycie nieruchomości miało miejsce tylko raz

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną interpretację.
Odwołując się do uchwały NSA z 15 maja 2017 r. sygn. II FPS 2/17, Sąd podkreślił, że dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego i to, że tego wydatku - w momencie jego poniesienia - nie można przypisać jednemu bądź drugiemu małżonkowi w udziałach o określonej wielkości. Sąd przypomniał, że w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków pozostających w majątkowej wspólności małżeńskiej, przewidzianej w art. 31 k.r.o. nie ma możliwości określenia, w jakich częściach nastąpiło nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nawet nie jest możliwe nabycie nieruchomości w określonym udziale przez małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej i działających jednocześnie.


Sąd zauważył, że skoro ze względu na wspólność majątkową nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości i przyjmuje się, że małżonkowie nabyli prawo majątkowe wspólnie w całości, to nie można liczyć terminu nabycia, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c powołanej ustawy, od daty ustania ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej bądź od daty, będącego następstwem zniesienia wspólności - podziału majątku dorobkowego. Zniesienie wspólności małżeńskiej nie ma zatem wpływu na określenie daty nabycia nieruchomości bądź udziału w tej nieruchomości dla ustalenia przychodu podatkowego ze źródła, jakim jest odpłatne jej zbycie. Innymi słowy za datę nabycia nieruchomości przez skarżącą w rozumieniu powołanego przepisu należy uznać datę jej nabycia do majątku wspólnego. Powyższe oznacza, że nieruchomość została nabyta przez skarżącą tylko raz - do majątku wspólnego, a nie dwuetapowo, tak jak przedstawił to organ administracyjny.

Wyrok WSA w Gdańsku z 31 stycznia 2018 r. I SA/Gd 1674/17
 

Opodatkowanie nieruchomości Radosław Piekarz Opodatkowanie nieruchomości >>

Marek Sondej 10.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Obrazek do artykułu: Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Od nowego roku progi dokumentacyjne zostaną podniesione. Terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej będą wydłużone. Zasady rozliczeń i kalkulacji ceny rynkowej mają być uproszczone. Takie są m.in. założenia projektu zmian w ustawie o CIT i PIT. Więcej

 • Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  Obrazek do artykułu: Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych. Zmiany wzbudzą wiele kontrowersji i zwiększą niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak spójności z międzynarodowymi... Więcej

 • Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Obrazek do artykułu: Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Najbogatsi zapłacą więcej w rocznym PIT. Fundusz pomocy niepełnosprawnym zasili też część składek na Fundusz Pracy. Wynika to z ogłoszonego właśnie projektu ustawy. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2019 roku. Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE