Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » WSA: Dane o zaległościach podatkowych spółki chroni tajemnica skarbowa

WSA: Dane o zaległościach podatkowych spółki chroni tajemnica skarbowa

09.07.18

Z ordynacji podatkowej wynika, że indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej o zaległościach podatkowych konkretnego podmiotu był zatem bezpodstawny. Potwierdza to WSA w Kielcach.

articleImage: WSA: Dane o zaległościach podatkowych spółki chroni tajemnica skarbowa Źródło: iStock

Wnioskodawca wniósł o udzielenie mu informacji publicznej w zakresie m.in. zaległości podatkowych spółki oraz wyjaśnienie różnych przepisów prawa. Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielił mu odpowiedzi na część pytań. Co do pozostałej części, dotyczącej zadłużenia i okresów zobowiązań podatkowych spółki, organ odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Organ wyjaśnił, że wnioskowane dane stanowią informację publiczną. Nie było jednak podstaw do ich udostępnienia, skoro są one objęte tajemnicą skarbową. Naczelnik urzędu skarbowego wyjaśnił, że informacji dotyczących konkretnie oznaczonego podmiotu w zakresie wysokości zaległości, okresów czy prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie można uznać za informacje o charakterze ogólnym.

Odwołanie wnioskodawcy

Wnioskodawca złożył odwołanie od decyzji. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego. Organ odwoławczy wskazał, że wnioskodawca nie jest uprawniony do reprezentowania spółki. Nie było więc podstaw do zmiany wydanej decyzji.
Wnioskodawca wniósł następnie skargę do WSA. Podniósł, że jest wspólnikiem spółki. Jest więc stroną toczących się postępowań podatkowych. Skarżący domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji lub stwierdzenie jej niezgodności z prawem.

Rozstrzygnięcie WSA

WSA uznał skargę za niezasadną i ją oddalił. Sąd administracyjny wskazał, że prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo do zaznajomienia się ze wszystkimi informacjami mającymi charakter publiczny. Zasadą powinno być udostępnianie przez organy żądanych informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.). Jednak udostępnianie informacji publicznych jest ograniczone - co wynika z art. 5 u.d.i.p.

Istota sporu

WSA zauważył, że spornym było to, czy ze względu na zasadę ochrony tajemnicy skarbowej organy słusznie odmówiły udzielenia wnioskodawcy udostępnienia informacji publicznej. Na podstawie art. 293 § 1 Ordynacji podatkowej, indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Przepis ten stosuje się również do danych zawartych w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego. Powyższe wynika z treści art. 293 § 2 pkt 4 O.p.

WSA przypomniał, że w trybie u.d.i.p. mogą być udzielane jedynie informacje zbiorcze o podatnikach. Nie jest możliwe udzielanie informacji indywidualnych. Takie zapatrywanie przedstawił NSA w wyroku z 2 lutego 2005 r. w sprawie OSK 1060/04 (LEX nr 549582).

Konkretne dane

Wymagało podkreślenia, że wnioskodawca domagał się przedstawienia danych o zaległościach podatkowych spółki. Jednocześnie autor wniosku zwracał uwagę, iż zaległości podatkowe spółki miały wygasnąć z uwagi na upływ pięcioletniego terminu przedawnienia. WSA wskazał, że żądane dane dotyczyły konkretnego podatnika. Nie było zaś intencją wnioskodawcy uzyskanie dostępu do zbiorczych danych o podatnikach. Słusznie więc organy obu instancji uznały złożony wniosek za niezasadny. Na podstawie art. 5 u.d.i.p. oraz art. 293 Ordynacji podatkowej nie było bowiem podstaw do uwzględnienia wniosku.

WSA zwrócił też uwagę, że wnioskodawca nie był uprawniony do reprezentowania spółki. Ta została bowiem rozwiązana na mocy orzeczenia sądu. Powyższe wynikało z załączonego do akt administracyjnych wydruku z KRS. W rubryce organ uprawniony do reprezentacji brak było zaś wpisów.
Tym samym, skarga była bezpodstawna - uznał WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 8 marca 2018 r., II SA/Ke 60/18, LEX nr 2464828

LEX Biblioteka Podatkowa >>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE