Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wniesienie środka trwałego a podatek od czynności cywilnoprawnych

Wniesienie środka trwałego a podatek od czynności cywilnoprawnych

13.05.08
articleImage: Wniesienie środka trwałego a podatek od czynności cywilnoprawnych fot. Thinkstock
Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (PKPiR, VAT). W lutym 2008 r. zakupiłem samochód osobowy na umowę za 20.000 zł (nabywcą pojazdu jestem ja oraz mój ojciec). Samochód ten będzie wykorzystywany przeze mnie do prowadzonej działalności gospodarczej i dlatego chciałbym zaewidencjonować go jako środek trwały. Do umowy kupna-sprzedaży dołączone jest oświadczenie, że zapłaciłem za samochód 90% jego wartości, a mój ojciec pozostałe 10%.
Czy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w związku ze zwiększeniem majątku spółki?

Tak, czynność ta będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Mamy tu do czynienia z wniesieniem do spółki wkładu powiększającej jej majątek. Tego rodzaju zdarzenie jest - na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych - traktowane jako zmiana umowy spółki, podlegająca podatkowi.


Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c., podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 u.p.c.c. obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Jak wynika z przepisu art. 5 ust. 2 u.p.c.c. jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Jeśli zatem kupował Pan samochód na współwłasność z Ojcem, to Oboje Panowie byliście podatnikami tego podatku. W deklaracji powinniście zatem być wymienieni Oboje, zaś za zapłatę należnego podatku odpowiadaliście solidarnie.

Czynność wniesienia samochodu (objętego Pana współwłasnością) jest odrębną czynnością od jego wcześniejszego zakupu. Z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., wynika, że środkami trwałymi mogą być także rzeczy objęte współwłasnością podatnika (a nie wyłączną własnością). Uznać należy, że można wnieść do spółki udział we własności samochodu, i że wówczas samochód ten staje się środkiem trwałym w spółce cywilnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) u.p.c.c. podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także zmiany umowy spółki, jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przepisy u.p.c.c. definiują jednocześnie, co należy rozumieć pod pojęciem "zmiany umowy spółki". Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.c.c., odnoszącym się do spółek osobowych (w tym spółki cywilnej), w przypadku tych spółek za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika lub akcjonariusza, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika lub akcjonariusza spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Wniesienie samochodu (udziału w samochodzie) do spółki jest zmianą umową spółki. Powoduje bowiem zwiększenie majątku spółki (masy majątkowej objętej wspólnością łączną wspólników). Czynność ta podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Mieści się w katalogu czynności opodatkowanych.

Przepis art. 4 pkt 9 u.p.c.c. stanowi, że obowiązek podatkowy przy umowie spółki cywilnej (więc i przy zmianach tej umowy) ciąży na wspólnikach tej spółki. Powoływany już art. 5 ust. 2 u.p.c.c. wskazuje, że jeśli obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach spółki cywilnej, to wówczas zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są wspólnicy spółki cywilnej.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE