Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W JPK nie trzeba podawać NIP nabywców nieprowadzących działalności

W JPK nie trzeba podawać NIP nabywców nieprowadzących działalności

19.05.17

W przypadku transakcji z osobami fizycznymi – niepodatnikami VAT – nie ma obowiązku gromadzenia danych dotyczących numeru PESEL, w związku z tym zasadne jest odstąpienie od podawania NIP takich kontrahentów w ewidencji czy JPK - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego

articleImage: W JPK nie trzeba podawać NIP nabywców nieprowadzących działalności fot. Thinkstock

Pytanie

Firma produkcyjna, czynny podatnik VAT, sporadycznie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych (w tym dla własnych pracowników), osób nieprowadzących działalności. Przyjęto zasadę, że wszystkim nabywcom (firmy i osoby fizyczne) zawsze wystawiana jest faktura VAT (oczywiście po zwrocie oryginału paragonu fiskalnego w przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej), nawet w przypadku zaewidencjonowania sprzedaży przez kasę fiskalną. W miejscu NIP nabywcy przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych zostawiane jest puste miejsce lub wpisywany jest PESEL, lub sporadycznie znak PE lub inny ciąg znaków.W związku z nieuregulowaniem ww zasady, zakładający kontrahenta różnorodnie wypełniali ww. pozycję. Przy sporządzaniu rejestru VAT i deklaracji VAT, sporządzana jest ona w oparciu o wystawione faktury sprzedaży w związku z fakturowaniem 100 proc. obrotów fakturami.

Przeczytaj również: JPK bez podpisu kwalifikowanego >>

Czy przy sporządzaniu JPK stanowi to błąd, tzn. wskazanie w JPK faktur sprzedaży bez NIP nabywcy lub wpisanie w tym miejscu innego ciągu znaków?

Jak należy postępować w takim przypadku - wpisywać PESEL czy pozostawić puste miejsce na NIP nabywcy?

Odpowiedź

Pewne "niedoskonałości techniczne systemu" nie mogą być źródłem obowiązków podatnika, które nie wynikają wprost z ustaw bądź rozporządzeń.

Przeczytaj również: JPK obciąża i księgowych i przedsiębiorców >>

W przypadku transakcji z osobami fizycznymi – niepodatnikami VAT – nie ma obowiązku gromadzenia danych dotyczących numeru PESEL, w związku z tym zasadne jest odstąpienie od podawania NIP takich kontrahentów w ewidencji czy JPK.

Moim zdaniem, wskazanie w JPK faktur sprzedaży bez NIP nabywcy (przy osobie nieprowadzącej działalności) ma swe uzasadnienie w tym, że przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają obowiązków w tym zakresie. Również przepisy prawa konstytucyjnego mówią o tym, że obowiązki podatkowe muszą mieć swe źródło w ustawie (czy ewentualnie w rozporządzeniu). Dodatkowo dochodzi ochrona danych osobowych.

Zobacz również: Mikroprzedsiębiorcy zaczynają składać JPK_VAT >>

W przypadku JPK mamy do czynienia z problemem "struktury logicznej". Wywiązanie się przez podatnika z obowiązków przewidzianych prawem podatkowym i obiektywna niemożliwość uczynienia zadość problematycznej "strukturze logicznej" JPK nie może powodować np. sankcji dla podatnika.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Przeczytaj również: Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwolni z przesyłania JPK_VAT >>

W przypadku transakcji z osobami fizycznymi – niepodatnikami VAT – nie ma obowiązku gromadzenia danych dotyczących numeru PESEL.

W myśl art. 82 § 1b ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa - dalej o.p., osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Stosownie do art. 193a § 2 o.p. struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Pewne "niedoskonałości techniczne systemu", jeśli chodzi o wypełnianie JPK, nie mogą być źródłem obowiązków podatnika, które nie wynikają wprost z ustaw bądź rozporządzeń.

Zresztą niestety na podobnej zasadzie - akurat podatnik nie mógłby w innej sytuacji tłumaczyć problemów z zastosowaniem się do przepisów - np. problemem z własnym systemem księgowym.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • JPK_KR - raportowanie informacji w zakresie ksiąg rachunkowych

  Obrazek do artykułu: JPK_KR - raportowanie informacji w zakresie ksiąg rachunkowych

  JPK to format, w którym podatnicy są obowiązani przekazywać organom podatkowym dane z prowadzonych w formie elektronicznej ksiąg podatkowych. Od wejścia w życie przepisów o JPK minął już jakiś czas, jednak dopiero teraz można ocenić z jakimi... Więcej

 • Weryfikacja plików JPK_VAT ujawniła niezgodności

  Obrazek do artykułu: Weryfikacja plików JPK_VAT ujawniła niezgodności

  Jak poinformował resort finansów, po przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych szefowi Krajowej... Więcej

 • Zawieszenie działalności nie zwalnia od składania JPK

  Obrazek do artykułu: Zawieszenie działalności nie zwalnia od składania JPK

  Jeżeli w świetle przepisów przejściowych spółka jest od 1 stycznia 2017 r. obowiązana do wypełniania obowiązków w zakresie JPK, obowiązki te będą na niej ciążyły mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i nieprowadzenia żadnej... Więcej

 • Wysokość kosztów podatkowych czasami można zmienić

  Obrazek do artykułu: Wysokość kosztów podatkowych czasami można zmienić

  Na rozliczenie rocznego podatku dochodowego pracownicy mają jeszcze nieco ponad miesiąc. W PIT uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wskazane wcześniej przez pracodawcę w PIT-11. Czasem można jednak przyjąć inne wartości. Więcej

 • Konstytucja biznesu podpisana

  Obrazek do artykułu: Konstytucja biznesu podpisana

  Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek pakiet ustaw tzw. Konstytucję biznesu. Podpisane przepisy wprowadzają m.in. nową instytucję działalności nierejestrowej. Będzie to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód z tego tytułu nie... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE