Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W jakiej formie podatnik powinien wnieść przedmiotowy samochód do spółki oraz jakie obowiązki podatkowe wiążą się z taką operacją?

W jakiej formie podatnik powinien wnieść przedmiotowy samochód do spółki oraz jakie obowiązki podatkowe wiążą się z taką operacją?

06.05.08
articleImage: W jakiej formie podatnik powinien wnieść przedmiotowy samochód do spółki oraz jakie obowiązki podatkowe wiążą się z taką operacją? fot. Thinkstock
Podatnik prowadził firmę jednoosobowo. We wrześniu 2007 r. wycofał samochód, który amortyzował ponad 6 miesięcy na potrzeby prywatne. Firmę zlikwidował na koniec października 2007 r. Obecnie otworzył firmę w formie spółki. Wycofany uprzednio samochód chce wykorzystać w nowej firmie.
Czy może to zrobić aportem? Czy dojdzie tylko do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Wniesienie przedmiotowego samochodu do spółki jako aport jest jak najbardziej dopuszczalne. Dojdzie jedynie do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Nie ma przeszkód (zarówno z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego oraz prawa handlowego, jak również z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego), aby do tworzonej spółki wspólnik wniósł samochód (czy jakikolwiek inny składnik majątku) wykorzystywany uprzednio w działalności gospodarczej tego wspólnika. Wniesienie takiego samochodu nie wiąże się z powstaniem u podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zakładając, że chodzi o spółkę cywilną lub osobową; inaczej ma się rzecz w przypadku spółek kapitałowych, tj. spółek z o.o. i spółek akcyjnych), jak również nie występuje czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT (ze względu na to, że przedmiotem wkładu jest samochód wycofany z działalności, a ponadto osoba dokonująca wkładu nie jest już podatnikiem VAT).

W tej sytuacji dojdzie jedynie do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki lub zmiany tej umowy (zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo świadczenia usług - zob. art. 861 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Na gruncie tego przepisu nie ma, w mojej ocenie, przeszkód, aby przedmiotem wkładu był udział we własności rzeczy (np. samochodu). Na skutek dokonania takiego wkładu wspólnicy spółki stają się współwłaścicielami rzeczy, w której udział był przedmiotem wkładu. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie rzeczy będących przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych. Nie jest możliwe wniesienie do spółki udziału we współwłasności łącznej (gdyż w przypadku takiej współwłasności nie istnieją udziały).

W konsekwencji, może podatnik może wnieść do spółki cywilnej samochód, którego współwłaścicielem jest inna osoba (np. jego ojciec), jeśli współwłasność tego samochodu jest współwłasnością w częściach ułamkowych. Zdarzenie takie spowoduje analogiczne skutki podatkowe do wskazanych powyżej, tj. nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz nie skutkuje wystąpieniem czynności podlegającej opodatkowaniu. Dochodzi natomiast w takiej sytuacji do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki lub zmiany tej umowy.

Jeśli chodzi o inne skutki podatkowe wskazać należy szczególny sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych stanowiących współwłasność podatników. W takich przypadkach wartość początkową składników ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku (zob. art. 22g ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W konsekwencji, ewentualne odpisy amortyzacyjne będą mogły być dokonywane przez wspólników spółki cywilnej od części tylko wartości samochodu, którego współwłaścicielem jest inna osoba (np. ojciec wspólnika, który wniósł udział we własności samochodu do spółki cywilnej).

Tomasz Krywan 06.05.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE