W jaki sposób zaksięgować koszty ogólne rozliczane ryczałtowo, które finansowane są z dotacji?

W jaki sposób zaksięgować koszty ogólne rozliczane ryczałtowo, które finansowane są z dotacji?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Spółka komandytowa otrzymała dotację, z której są i będą finansowane w wysokości 80% (poza zakupionymi środkami trwałymi) takie wydatki kwalifikowane, jak wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło oraz tzw. koszty ogólne, takie jak czynsz, Internet, energia elektryczna oraz wynagrodzenie pracownika biurowego, które są rozliczane ryczałtem w wysokości 5,23% wydatków kwalifikowanych.

Według uzyskanych informacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z którą została podpisana umowa, koszty ogólne nie muszą być księgowane na wyodrębnionych kontach oraz nie muszą być szczególnie udokumentowane. Dotacja jest płacona zaliczkowo 15% przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i 85% Ministerstwo Finansów (w przypadku niewykorzystania w całości zaliczki, dotacja jest zwracana).

W jaki sposób zaksięgować koszty ogólne rozliczane ryczałtowo (aby prawidłowo obliczyć podatek dochodowy - w jaki sposób księgować płatności zaliczkowe, z których finansowane są zakupy środków trwałych, wynagrodzenia, składki ZUS oraz koszty ogólne)?

Odpowiedź:

Otrzymaną dotację jednostka powinna wstępnie ująć na koncie 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów (w korespondencji z kontem 131 Bieżący rachunek bankowy), przy czym zasadne jest wyodrębnienie w analityce dwóch kont szczegółowych, np.:

a) 840-1 Dotacje otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych oraz

b) 840-2 Dotacje otrzymane na pokrycie kosztów ogólnych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – dotacje otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych powinny zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych. Wymóg ten oznacza, iż dotacja staje się przychodem nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania i rozpoczęciu jego amortyzacji. W myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.:

a) dotacje otrzymane na dofinansowanie środków trwałych nie stanowią przychodów podatkowych (art. 14 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f.) pod warunkiem, że finansowane dotacją środki trwałe są amortyzowane zgodnie z przepisami podatkowymi. W przeciwnym razie dotacja otrzymana jako dofinansowanie zakupu środków trwałych staje się przychodem z działalności gospodarczej;

b) odpisy amortyzacyjne dokonywane od tej części wartości początkowej środka trwałego, która została sfinansowana dotacją – analogicznie jak w przypadku osób prawnych – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.f.).

Dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot poniesionych wydatków na mocy art. 14 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f. są przychodem z działalności gospodarczej. Natomiast wolne od podatku dochodowego są w szczególności:

a) kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.o.f.);

b) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f.);

c) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) (art. 21 ust. 1 pkt 137 u.p.d.o.f.).

Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) wymienionych wyżej nie stanowią – na mocy art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. – kosztów uzyskania przychodów. Aby zatem prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym należy spośród ogółu kosztów wyodrębniać tę ich część, która jest pokrywana dotacją. Zakładając, iż jednostka ujmuje koszty ogólne wyłącznie w zespole 4 księgowanie kosztów wynagrodzeń może być następujące:

1. Wynagrodzenia brutto na podstawie listy płac:

Wn konto 404 Wynagrodzenia (w analityce KUP)

Ma konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń;

2. Przeksięgowanie tej części kosztów wynagrodzeń, która została sfinansowana dotacją:

Wn konto 404 Wynagrodzenia (w analityce NKUP)

Ma konto 404 Wynagrodzenia (w analityce KUP) oraz równocześnie

3. Zarachowanie do przychodów części dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów wynagrodzeń:

Wn konto 840-2 Dotacje otrzymane na pokrycie kosztów ogólnych

Ma konto 762 Dotacje, subwencje i dopłaty.

Analogicznie należy ewidencjonować inne koszty ogólne finansowane dotacją.

Za takim księgowym ujęciem dotacji na pokrycie kosztów ogólnych, tzn. ich wstępnym „zawieszeniu” na koncie rozliczeń międzyokresowych a zarachowaniu na dobro pozostałych przychodów operacyjnych dopiero w momencie poniesienia kosztów przemawia zasada zobowiązująca jednostki prowadzące księgi rachunkowe do zachowania współmierności przychodów i kosztów (art. 6 ust. 2 u.o.r.).

Dorota Mikulska, autorka współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 15.10.2013 r.

Data publikacji: 17 października 2013 r.
04.03.14
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter Księgowego

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - Podatki

Tego samego autora

Polecane lektury