Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » SSE: jedna ewidencja nie obejmie dwóch zezwoleń

SSE: jedna ewidencja nie obejmie dwóch zezwoleń

19.04.17

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń i korzystania z tego tytułu ze zwolnienia podatkowego nie jest dopuszczalne prowadzenie jednej łącznej ewidencji osiąganych w strefie dochodów. Takie stanowisko zajął WSA w Poznaniu.

articleImage: SSE: jedna ewidencja nie obejmie dwóch zezwoleń fot. Thinkstock

Sporna kwestia dotyczyła tego, czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń można prowadzić jedną łączną ewidencję dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na ich podstawie.

Chodziło o spółkę prowadzącą działalność gospodarczą m.in. na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działalność jest prowadzona w jednej lokalizacji na podstawie dwóch zezwoleń. Zakres rodzajów działalności prowadzonych na terenie SSE określony w zezwoleniach jest tożsamy w zakresie działalności operacyjnej prowadzonej na terenie strefy, w szczególności oba zezwolenia obejmują działalność produkcyjną, handlową i usługową dotyczącą tych samych produktów. Spółka chcąc korzystać ze zwolnienia z CIT do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w zakresie objętym zezwoleniami jest zobowiązana do sporządzenia kalkulacji podstawy opodatkowania, uwzględniającej dochód/stratę na działalności objętej zwolnieniami na podstawie wskazanego ostatnio przepisu oraz działalności podlegającej opodatkowaniu.

Spółka zapytała fiskusa, czy w takiej sytuacji powinna prowadzić ewidencję rachunkową odrębnie dla każdego z zezwoleń i czy powinna dodatkowo dzielić dochody z działalności prowadzonej na terenie SSE.

Według spółki nie ma ani przepisów, które nakładałyby obowiązek prowadzenia odrębnej księgowości podatkowej dla każdego z projektów, na które zostały wydane zezwolenia strefowe z osobna, ani przepisów nakazujących ustalenie odrębnego wyniku finansowego, jeżeli obydwa projekty będą zlokalizowane na terenie SSE, a działalność z nimi związana będzie wykonywana przez tego samego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W ocenie spółki w przypadku prowadzenia działalności na terenie SSE i poza nią, będzie ona zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, zapewniającej m.in. określenie kwoty dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlegającego opodatkowaniu, niezależnie od liczby posiadanych zezwoleń strefowych.

Fiskus się nie zgodził. W ocenie organu skoro przedmiotem zezwolenia jest zawsze jedna skonkretyzowana w toku procedury wydawania zezwolenia inwestycja, a dopuszczalna pomoc publiczna powinna być ustalana odrębnie w ramach każdej inwestycji będącej przedmiotem odrębnego zezwolenia, to wnioskodawczyni zobowiązana będzie do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń. Celem ustalenia dochodu zwolnionego z opodatkowania przypadającego na każde z zezwoleń (przyszłych zezwoleń) na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej spółka ma obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla poszczególnych projektów, na które zostały/zostaną wydane odrębne zezwolenia strefowe. Spółka winna również określać limit dopuszczalnej pomocy publicznej w odniesieniu do każdej z działalności prowadzonej na terenie strefy, na którą uzyskała stosowne zezwolenie, z uwzględnieniem maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej obowiązującej w województwie, na obszarze którego położona jest strefa, a nie łącznie dla sumy dochodów uzyskanych z każdej działalności prowadzonej na terenie strefy w granicach limitów wynikających z kolejnych uzyskiwanych chronologicznie zezwoleń. Konkludując swoje rozważania organ stwierdził, że spółka prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie dwóch zezwoleń nie może prowadzić jednej łącznej ewidencji dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich zezwoleń.

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. Zdaniem sądu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT nie obejmuje dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej bez zezwolenia lub wykraczającej poza zakres uzyskanego zezwolenia. Zwolnieniem podatkowym objęte są jedynie dochody wygenerowane w toku prowadzenia działalność gospodarczej mieszczącej się w ramach udzielonego podatnikowi zezwolenia. To ono określa przedmiot działalności gospodarczej oraz obowiązki związane z dokonaniem przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Uznać zatem należy, że zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT ma charakter zwolnienia przedmiotowego obejmującego zakresem swojego zastosowania jedynie dochód uzyskany z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach konkretnego zezwolenia. I bez znaczenia pozostaje fakt, że zakres rodzajów prowadzonej na terenie SSE działalności gospodarczej, określony w zezwoleniach jest tożsamy w zakresie działalności operacyjnej prowadzonej na terenie strefy. Obowiązkiem spółki jest więc prowadzenie ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający osobne określenie dochodu dla każdego z rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie osobnego zezwolenia.

Wyrok WSA w Poznaniu z 2 lutego 2017 r., I SA/Po 850/16, LEX nr 2232361

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: NSA
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE