Strona główna » Wiedza » Aktualności » Składy celne i magazyny czasowego składowania czeka urzędowe sprawdzenie

Składy celne i magazyny czasowego składowania czeka urzędowe sprawdzenie

20.04.11

Ministerstwo Finansów proponuje, aby w ciągu dwóch lat procedurą urzędowego sprawdzenia objąć składy celne, magazyny czasowego składowania, miejsca uznane i podmioty pośrednie. Zmiany związane są z oceną obowiązywania dotychczasowych regulacji.

articleImage: Składy celne i magazyny czasowego składowania czeka urzędowe sprawdzenie fot. Thinkstock

Już ponad rok obowiązuje rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. Nr 222, poz. 1757). Resort finansów dokonał oceny obowiązywania tego rozporządzenia i w efekcie przygotował projekt jego nowelizacji.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującą regulacją urzędowe sprawdzenie przeprowadza się przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dotyczącej produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych oraz przed rozpoczęciem urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych, ponadto przeprowadza się je w przypadkach, gdy przepisy prawa celnego lub podatkowego w zakresie podatku akcyzowego uzależniają wydanie określonej decyzji od stwierdzenia możliwości sprawowania dozoru celnego lub zapewnienia właściwej kontroli oraz w celu ustalenia spełnienia warunków do produkcji, przemieszczania i zużywania wyrobów akcyzowych. Urzędowe sprawdzenie należy przeprowadzić również po trwającej ponad 3 miesiące przerwie w produkcji, przemieszczaniu i zużywaniu wyrobów akcyzowych.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia dokonano zmiany zakresu podmiotowego urzędowego sprawdzenia. Zgodnie z przedstawioną propozycją urzędowym sprawdzeniem miałby zostać objęty pełny katalog podmiotów pośredniczących prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przyjęcia i magazynowania wyrobów akcyzowych. Obecnie są to wyłącznie podmioty pośredniczące przyjmujące i magazynujące oleje smarowe i wyroby energetyczne. Z postępowania z kolei wyłączono podmioty korzystające z gospodarczej procedury celnej.

Aby ułatwić działalność gospodarczą przedsiębiorcom możliwe będzie przeprowadzanie urzędowego sprawdzenia w ramach jednolitej procedury obejmującej tryb postępowania w sprawie wniosku o uznanie miejsca, o wydanie zezwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania bądź o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu celnego. Prowadzenie odrębnych postępowań nie ma w ocenie projektodawców uzasadnienia i może prowadzić do dezorganizacji pracy urzędu oraz utrudnienia działalności gospodarczej podmiotom ubiegającym się o wydanie takiego zezwolenia. W związku z powyższym dokonano zmian, które pozwalają na wszczęcie obu procedur w ramach jednego wniosku, który składany do właściwego w sprawie udzielenia zezwolenia organu Służby Celnej, stanowić będzie jednocześnie zgłoszenie działalności bądź wznowienia działalności.

Resort finansów proponuje też wprowadzenie regulacji, która pozwoli uniknąć wielokrotnego przesyłania tych samych dokumentów w ramach zgłoszenia działalności bądź wznowienia działalności. Tym samym nie będzie wymagane załączanie wskazanych dokumentów w przypadkach, gdy zostały one wcześniej złożone w urzędzie celnym, do którego jest składany wniosek o wydanie zezwolenia lub gdy dane zawarte w tych dokumentach są dostępne w systemach informatycznych Służby Celnej.

Z kolei w przypadku podmiotów prowadzących zakłady wzajemne i gry liczbowe, u których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie wprowadzono możliwość przesyłania naczelnikom urzędów celnych, na których terenie właściwości są przyjmowane zakłady, kopii akt w formie elektronicznej. Dotychczasowe przepisy nie regulowały tego zagadnienia w sposób jednoznaczny, co skutkowało różną interpretacją.

Nieco inaczej proponuje się też określenie zakresu i sposobu postępowania w przypadku zmian w stosunku do stanu stwierdzonego podczas urzędowego sprawdzenia przeprowadzonego przed rozpoczęciem działalności podlegającej temu sprawdzeniu. Jeżeli zmiany będą obejmowały swoim zakresem informacje zawarte w dokumentach określonych w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia (tu: szkic sytuacyjny miejsca prowadzenia działalności, skrócony opis pomieszczeń oraz wykaz zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, a dla zbiorników, pojemników i naczyń - ich pojemność oraz wykaz zawierający numerację i nazwy przyrządów pomiarowych z podaniem ich przeznaczenia i zakresu użytkowania), bądź sposób lub formę prowadzenia dokumentacji i ewidencji, o których mowa w § 6 pkt 4 i § 10 pkt 3 i 4 rozporządzenia, właściwy naczelnik urzędu celnego będzie przeprowadzał urzędowe sprawdzenie w zakresie tych zmian. Gdy zmiany będą dotyczyły innych dokumentów to nie będzie przeprowadzane urzędowe sprawdzanie. Także w przypadku salonów gier na automatach i punktów gier na automatach o niskich wygranych wszczynanie procedury urzędowego sprawdzenia w zakresie zmian nie znajduje uzasadnienia. Zdaniem projektodawców skuteczniejszym i wystarczającym instrumentem w tym zakresie są kontrole wykonywane w trybie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o Służbie Celnej.

Resort Finansów proponuje, aby urzędowym sprawdzeniem objąć również podmioty, które prowadząc działalność przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, nie podlegały temu sprawdzeniu. Dotyczy to 13 podmiotów pośrednich, 220 miejsc uznanych, 604 składów celnych oraz 121 magazynów czasowego składowania. Z uwagi na znaczną liczbę podmiotów objętych tym obowiązkiem wyznaczono 2 - letni termin na przeprowadzenie urzędowego sprawdzenia.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Kolejna grupa wyłudzająca VAT rozbita

  Obrazek do artykułu: Kolejna grupa wyłudzająca VAT rozbita

  Rozbito kolejną paliwową grupę przestępczą wyłudzającą podatek. Za pośrednictwem spółek działających na terenie Wielkopolski wprowadzano do obrotu produkty paliwowe pochodzące z dostaw wewnątrzunijnych z terenu Litwy i Niemiec, z pominięciem... Więcej

 • Koszty naliczymy także od zaległego ekwiwalentu za urlop

  Obrazek do artykułu: Koszty naliczymy także od zaległego ekwiwalentu za urlop

  Ekwiwalent za urlop jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy, wobec czego jego wypłata uzasadnia naliczenie kosztów uzyskania, nawet jeśli wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy wyjasnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego. Więcej

 • PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

  Obrazek do artykułu: PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

  Podatnik może uwzględnić w zeznaniu rocznym przysługujące koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy płatnik dokona poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostaną... Więcej

 • Podatki zmarłego przedsiębiorcy zapłaci prokurent

  Obrazek do artykułu: Podatki zmarłego przedsiębiorcy zapłaci prokurent

  Minister Rozwoju przygotował projekt założeń do zmian w obowiązujących przepisach, które mają umożliwić tymczasowe prowadzenie przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy, na zasadach zbliżonych do dotychczasowych. Wprowadzenie tych rozwiązań będzie... Więcej

 • Polska wersja GRI G4 pomoże firmom w opracowaniu raportów niefinansowych

  Obrazek do artykułu: Polska wersja GRI G4 pomoże firmom w opracowaniu raportów niefinansowych

  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z partnerami przygotowało polską wersję wytycznych GRI G4. To najbardziej popularny wzór raportowania niefinansowego. Dostępność tego standardu w języku polskim będzie dużą pomocą dla firm przystępujących do... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE