Strona główna » Wiedza » Aktualności » Resort finansów projektuje kwestie doskonalenia zawodowego przez biegłych rewidentów

Resort finansów projektuje kwestie doskonalenia zawodowego przez biegłych rewidentów

01.09.17

Ministerstwo finansów 30 sierpnia br. przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Nowe rozporządzenie zachowuje regulacje z obowiązującego jeszcze rozporządzenia precyzując jednocześnie kwestię liczby uczestników obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przeprowadzanego w formie stacjonarnej.

articleImage: Resort finansów projektuje kwestie doskonalenia zawodowego przez biegłych rewidentów fot. Thinkstock

Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia szczegółowo określają kwestie odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez biegłych rewidentów poprzez udział w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość e-learning a także w ramach samokształcenia zawodowego, jak i sposoby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez jednostki uprawnione.

W projektowanym rozporządzeniu zachowano dotychczasowe regulacje z obowiązującego jeszcze rozporządzenia z 21.11.2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 1730) oraz doprecyzowano kwestię liczby uczestników obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przeprowadzanego w formie stacjonarnej, do grup liczących nie więcej niż 30 osób. Ponadto wprowadzono obowiązek załączenia, przez jednostkę ubiegającą się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych, do wniosku wykazu materiałów merytorycznych przygotowanych na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmujących publikacje dostępne lub opracowania własne wraz z recenzjami opracowanymi przez niezależnych od jednostki ekspertów. Projekt rozporządzenia określa formę i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez biegłych rewidentów, rodzaje dokumentów potwierdzających jego odbycie, zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego, a także sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie doskonalenia zawodowego.

Ponadto projekt określa sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów kryteriów, jakie spełniać muszą jednostki uprawnione, tryb dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych, rodzaje dokumentów składanych przez jednostki wraz z wnioskiem o wpis do wykazu jednostek uprawnionych oraz szczegółowy zakres i tryb przekazywania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów przez te jednostki informacji dotyczących prowadzonego przez nie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Projekt rozporządzenia określa sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, jako uczestnictwo biegłego rewidenta w szkoleniach przeprowadzanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów lub jednostki uprawnione oraz jako odbycie przez biegłego rewidenta samokształcenia zawodowego. Projekt dopuszcza dwie formy szkolenia, spośród których biegły rewident dokona wyboru odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego o zakresie tematycznym określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwiększając możliwości jego zaliczenia w wymaganym ustawowo terminie. Ww. szkolenia są przeprowadzane w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość e-leaming. Projekt rozporządzenia ogranicza jednak liczbę uczestników szkolenia przeprowadzanego w formie stacjonarnej do grup liczących nie więcej niż 30 osób. Odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident jest obowiązany potwierdzić na podstawie dokumentów, których rodzaj i zakres wskazuje projektowane rozporządzenie.

Projekt rozporządzenia określa również formy i sposób odbywania części obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w drodze samokształcenia zawodowego. Samokształcenie zawodowe może być realizowane poprzez uczestnictwo w konferencjach, pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową, uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych, uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość e-leaming, uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego, udział w opracowywaniu aktów prawnych, napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym. Samokształcenie to także może być realizowane poprzez prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach, przeprowadzenie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych, udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów lub grupach roboczych powoływanych przez te organy lub inne organizacje zawodowe, udział w opracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego lub zdanie egzaminu zawodowego obejmującego wiedzę z zakresu związanego z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.

Projekt określa także zakres oświadczenia składanego przez biegłego rewidenta na potwierdzenie zaliczenia części obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w drodze samokształcenia zawodowego. Oświadczenie zawiera m.in. informacje o zakresie tematycznym, terminie i liczbie godzin samokształcenia zawodowego z podziałem na formy jego odbywania wraz z uzasadnieniem, w jaki sposób wybrany zakres tematyczny samokształcenia zawodowego przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.

Projekt rozporządzenia określa również tryb rozpatrywania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wniosku biegłego rewidenta o odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym. Termin ten nie może być dłuższy jednak niż 2 lata licząc od dnia upływu wymaganego terminu.

Projekt przedstawia kryteria, które powinna spełniać jednostka uprawniona, aby mogła być wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów do wykazu jednostek uprawnionych. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów oceniając spełnienie kryteriów przez jednostkę zainteresowaną przeprowadzaniem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego bierze w szczególności pod uwagę czy:

a) szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego są zgodne z zakresem tematycznym, okresem rozliczeniowym i minimalną liczbą godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz wytycznymi organizacyjno-metodycznymi,
b) kwalifikacje oraz okres i zakres doświadczenia zawodowego wykładowców proponowanych do przeprowadzenia szkolenia zapewniają należytą realizację programu szkolenia,
c) poziom merytoryczny materiałów opracowanych na potrzeby obligatoryjnego doskonalenia zawodowego zapewnia należytą realizację programu szkolenia,
d) możliwości organizacyjno-techniczne jednostki zapewniają warunki niezbędne do prawidłowego przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w zadeklarowanych formach kształcenia.

Jednostka uzyskując pozytywną ocenę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zostaje wpisana do wykazu jednostek uprawnionych. Wykaz ten jest publikowany na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Projekt rozporządzenia określa również szczegółowy zakres i tryb przekazywania KRBR informacji dotyczących prowadzonego przez jednostki uprawnione obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Wskazuje konkretnie na informacje o terminie, miejscu i zakresie tematycznym danego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz materiały, które jednostka zamierza wykorzystać w trakcie prowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego a także na listy uczestników, w tym listy biegłych rewidentów uczestniczących w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym.

Projekt doprecyzowuje sposób przesyłania do KIBR przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, wskazując wyłącznie drogę elektroniczną do przesyłania informacji za pomocą odpowiednich formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Ustawa o biegłych rewidentach opublikowana

  Obrazek do artykułu: Ustawa o biegłych rewidentach opublikowana

  Opublikowano nową ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa z 11 maja 2017 r. wprowadza zmiany, które dotkną wszystkich biegłych rewidentów, ale także umożliwią wejście na rynek badań Jednostek... Więcej

 • Prezydent podpisał ustawę o biegłych rewidentach

  Obrazek do artykułu: Prezydent podpisał ustawę o biegłych rewidentach

  Wzmocnienie obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz ograniczanie konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, a firmami badanymi - taki ma być skutek ustawy, którą podpisał prezydent... Więcej

 • Sejm złagodził zakazy dotyczące usług biegłych rewidentów

  Obrazek do artykułu: Sejm złagodził zakazy dotyczące usług biegłych rewidentów

  Sejm przyjął w czwartek większość poprawek Senatu do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - m.in. złagodził regulacje zakazujące biegłym rewidentom świadczenia dla swoich klientów usług wykraczających poza... Więcej

 • Biegli rewidenci powinni nabywać miękkie umiejętności

  Obrazek do artykułu: Biegli rewidenci powinni nabywać miękkie umiejętności

  Umiejętności miękkie są niezbędne do prowadzenia biznesu na konkurencyjnym rynku. Biegli rewidenci także powinni je nabywać. Dlatego KIBR umożliwił audytorom włączenie szkoleń z umiejętności miękkich w zakres samokształcenia i poszerzył o tę tematykę... Więcej

 • Biegli rewidenci potrzebują miękkich umiejętności

  Obrazek do artykułu: Biegli rewidenci potrzebują miękkich umiejętności

  Umiejętności miękkie są niezbędne do prowadzenia biznesu na konkurencyjnym rynku. Biegli rewidenci także powinni je nabywać. Dlatego KIBR umożliwił audytorom włączenie szkoleń z umiejętności miękkich w zakres samokształcenia i poszerzył o tę tematykę... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE