Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Podstawą opodatkowania sieci wodociągowej jest jej wartość początkowa

Podstawą opodatkowania sieci wodociągowej jest jej wartość początkowa

30.08.17

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości sieci wodociągowej, będzie jej wartość początkowa. Za wartość początkową tejże budowli należy uznać jej wartość rynkową z dnia nabycia wskazała ekspertka Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Podstawą opodatkowania sieci wodociągowej jest jej wartość początkowa fot. Thinkstock

Pytanie

Czy spółka postąpi prawidłowo przyjmując jako podstawę do podatku od nieruchomości wartość początkową środka trwałego - sieci wodociągowej? W związku ze zmianą sposobu przekazania sieci wodociągowej przez gminę, powstanie od października obowiązek podatku od nieruchomości. Sieć została wybudowana 5 lat temu, dotychczas użytkowana była na podstawie umowy o oddanie w zarząd, jednak we wrześniu zostanie przekazana umową darowizny.

Odpowiedź

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości sieci wodociągowej, będzie jej wartość początkowa. Za wartość początkową tejże budowli należy uznać jej wartość rynkową z dnia nabycia, wskazaną w umowie darowizny.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l. podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6, stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Stosownie do art. 22f u.p.d.o.f. oraz 16f u.p.d.o.p. podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Za wartość początkową środków trwałych uważa się, co do zasady:

  •     w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia,
  •     w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia,
  •     w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Tak wynika z art. 22g u.p.d.o.f. oraz 16g u.p.d.o.p.

Piszecie Państwo, że spółka nabędzie na mocy umowy darowizny własność sieci wodociągowej. Wartość tejże budowli, określona w umowie darowizny, stanowi wartość początkową środka trwałego, którą wraz z przekazaniem sieci wodociągowej do używania należy ująć w prowadzonej przez spółkę ewidencji środków trwałych. Od tej wartości należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Ta sama wartość będzie również podstawą opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości.

 

 

 

Jolanta Kica 30.08.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE