Strona główna » Wiedza » Eksperci o podatkach » Opodatkowanie wiatraków – zróżnicowane stanowisko gmin

Opodatkowanie wiatraków – zróżnicowane stanowisko gmin

22.05.17

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła definicję elektrowni wiatrowych, przez co powstał stan niepewności co do prawidłowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych. Lokalne organy podatkowe nie podchodzą bowiem jednolicie do oceny skutków podatkowych związanych z tą definicją.

articleImage: Opodatkowanie wiatraków – zróżnicowane stanowisko gmin fot. Thinkstock

Różne stanowiska w sprawie opodatkowania wiatraków przedstawia Katarzyna Wojtowicz-Janicka w komentarzu opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego

Zgodnie z ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownia wiatrowa to budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, przy czym doprecyzowano, iż budowlę tę stanowi fundament, wieża oraz elementy techniczne. Przyjęcie dla celów podatku od nieruchomości definicji elektrowni wiatrowej skutkuje tym, iż przewidziany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych sposób kalkulacji podstawy opodatkowania budowli wiąże się ze wzrostem obciążeń w podatku od nieruchomości. Elementy techniczne elektrowni wiatrowych stanowią bowiem czynnik znacznie generujący koszty nabycia (wytworzenia) wiatraka, które wpływają na wartość początkową środka trwałego, mającą z kolei znaczenie dla obliczenia podatku od nieruchomości.

Stanowisko ministra rozwoju i finansów

Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską nr 7740 „w sprawie zmiany sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości” prezentuje niekorzystne stanowisko dla podatników podatku od nieruchomości. Zgodnie z jego treścią od 16 lipca 2016 r. elektrownia wiatrowa stanowi w całości obiekt budowlany - budowlę.

Co więcej, w zawiadomieniu z 10 stycznia 2017 r. o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej, minister rozwoju i finansów potwierdził, iż dopiero z 1 stycznia 2017 r. podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości powinna być ustalana z uwzględnieniem nowych regulacji dotyczących farm wiatrowych. Jednocześnie organ ów odmówił wydania interpretacji ogólnej prawa podatkowego uzasadniając swoją odmowę brakiem rozstrzygnięć organów podatkowych obu instancji oraz sądów administracyjnych, w których prezentowano by niejednolite stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych.

Niejednolite stanowisko lokalnych organów podatkowych

Jednakże podatnicy podatku od nieruchomości dysponujący farmami wiatrowymi nie mogą być pewni, iż którykolwiek z przyjętych przez nich sposobów kalkulacji podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości należy uznać za prawidłowy. Lokalne organy podatkowe nie podchodzą bowiem jednolicie do oceny skutków podatkowych w podatku od nieruchomości związanych ze zdefiniowaniem elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i stosowną nowelizacją przepisów ustawy – Prawo budowlane. Aczkolwiek, w miarę upływu czasu od wejścia w życie nowych przepisów zauważalne jest kształtowanie się linii, spójnej ze stanowiskiem ministra rozwoju i finansów.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega tylko fundament oraz wieża

Pogląd korzystny dla podatników zaprezentowano w interpretacji indywidulnej z 3 listopada 2016 r. Wójta Gminy Zgorzelec (FP 310.1.1.2016.2.), gdzie wskazano, iż dla celów sporządzenia deklaracji w podatku od nieruchomości za 2017 r., jak i za lata następne, jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy przyjąć wyłącznie fundament oraz wieżę. Zdaniem tego organu podatkowego nie stanowi budowli turbina rozumiana jako całość - jeden obiekt budowlany - na którą składa się fundament oraz posadowiona na tymże fundamencie wieża wraz z częścią techniczno-elektroniczną turbiny.

Także w interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 2016 r. (F.B.310.3.2016.MW), Wójt Gminy Puck stwierdził, iż sam ustawodawca nie jest konsekwentny co do tego czy elektrownia wiatrowa stanowi budowlę jako całość złożoną z elementów budowalnych (fundament, wieża) oraz urządzeń wiatrowych (wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu). Uwzględniając zatem zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika uznano, iż nowa definicja elektrowni wiatrowych nie wpływa na zwiększenie ciężaru opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości także od elementów technicznych wiatraka

Z kolei w interpretacji z 17 października 2016 r. (FN.310.1.2016.MF) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zajął stanowisko przeciwne. Zdaniem tego organu podatkowego od dnia wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych elektrownię wiatrową, składającą się fundamentu, wieży i elementów technicznych, należy rozumieć jako budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 przepisów Prawa budowalnego, do której to definicji odsyłają przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka w interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2016 r. (Fn.3120.1.2016) podkreślił, iż zmiana w kalkulacji podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych wynika także z nowelizacji ustawy – Prawo budowalne, gdzie wykreślono zwrot „wiatrowych elektrowni” zamieszczony w tej części definicji budowli, która uszczegółowiała, iż budowlą w rozumieniu tej ustawy są części budowlane określonych urządzeń technicznych

Co na to sądy administracyjne?

Pogląd, zgodnie z którym w przypadku elektrowni wiatrowych podatek od nieruchomości obejmuje maszt, fundamenty oraz elementy techniczne wiatraka (wirnik, łopaty) został także potwierdzony w wyroku WSA w Bydgoszczy z 21 lutego 2017 r., I SA/Bd 866/15. Jak orzekł sąd, uznanie na gruncie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych elektrowni wiatrowej w całości za budowlę jest wiążące na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto, skoro w załączniku do ustawy – Prawo budowlane wymieniono wśród obiektów budowlanych elektrownie wiatrowe, to oznacza to, że są one budowlami, gdyż nie ma wątpliwości, iż elektrownia wiatrowa nie jest budynkiem czy obiektem małej architektury.

Także w wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 8 marca 2017 r., I SA/Go 56/17 sąd stwierdził, że jakkolwiek definicja elektrowni wiatrowej została sformułowana na potrzeby ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, należy uznać ją za właściwą a elektrownia wiatrowa wskazana jako kategoria obiektu budowlanego w załączniku do ustawy Prawo budowlane to ta, o której mowa w ustawie o inwestycjach, zaś prawidłowe opodatkowanie elektrowni wiatrowych od 1 stycznia 2017 r. wymaga sięgnięcia do trzech aktów normatywnych, tj. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Uużyte w ustawie Prawo budowlane pojęcie "elektrownia wiatrowa" należy rozumieć zgodnie z art. 2 ustawy o inwestycjach.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE