Strona główna » Wiedza » Aktualności » Od 2018 r. kandydat na biegłego rewidenta będzie odpowiadał na 3 pytania

Od 2018 r. kandydat na biegłego rewidenta będzie odpowiadał na 3 pytania

06.09.17

Ilość pytań, na które kandydat na biegłego rewidenta będzie musiał odpowiedzieć w części ustnej egzaminu dyplomowego ulegnie zmianie. M. in. taką zmianę przewiduje projekt nowego rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.

articleImage: Od 2018 r. kandydat na biegłego rewidenta będzie odpowiadał na 3 pytania Własne

21.06.2017 roku weszła w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089). Koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. Wczoraj resort finansów przedstawił stosowny projekt.

Rozporządzenie określi:
- sposób dokonywania zgłoszenia oraz tryb przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego,
- termin i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej oraz sposób i tryb dokonywania zwrotu opłaty,
- tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, w tym przepisy porządkowe obowiązujące kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego,
- tryb i sposób przeprowadzania egzaminów,
- tryb i termin uzyskiwania wglądu do prac egzaminacyjnych oraz sposób jego przeprowadzania,
- tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów.
Ponadto projekt rozporządzenia określa zakres, przebieg oraz sposób odbywania praktyki i aplikacji, a także tryb stwierdzania odbycia praktyki i aplikacji, tryb i sposób zaliczania egzaminów.
Przyjete rozwiązania uwzględniają potrzebę obiektywnego sprawdzenia teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na biegłych rewidentów do wykonywania zawodu, prawidłowy przebieg egzaminów oraz konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej.

Projekt określa warunki, których spełnienie decyduje o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego obejmującego przystąpienie do egzaminów z 10 tematów egzaminacyjnych oraz odbycie i zaliczenie rocznej praktyki i dwuletniej aplikacji albo trzyletniej aplikacji. Zaproponowany system zdawania egzaminów z wiedzy, co do trybu i sposobu, stanowi kontynuacje dotychczasowych rozwiązań.

W projektowanym rozporządzeniu zachowano rozwiązania dotyczące zastosowania bloków tematycznych także dla części pisemnej egzaminów z prawa gospodarczego. Ponadto zachowano również obowiązek ustalania zakresu egzaminów przez Komisję Egzaminacyjną, z uwzględnieniem różnic w zakresie kwalifikacji posiadanych przez osobę przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego. Komisja Egzaminacyjna będzie sprawdzać w jakim stopniu wiedza i umiejętności nabyte w drodze dotychczasowego kształcenia lub doświadczenia zawodowego mogą wyrównać zasadnicze różnice pomiędzy przepisami prawa gospodarczego obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej istotnymi dla badania sprawozdań finansowych a kwalifikacjami nabytymi w ramach dotychczasowego kształcenia lub doświadczenia zawodowego.

Projekt utrzymuje dotychczasową formę egzaminu dyplomowego. Podczas części pisemnej kandydat na biegłego rewidenta będzie musiał dokonać analizy zagadnień. Zmianie uległa ilość pytań na które kandydat na biegłego rewidenta będzie musiał odpowiedzieć w części ustnej egzaminu dyplomowego. Kandydat na biegłego rewidenta będzie odpowiadał na 3 a nie jak dotychczas na 2 pytania Komisji Egzaminacyjnej, z czego jedno nadal będzie dotyczyło omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej.

Rozporządzenie określa również sposób oceniania egzaminów, jak również czas potrzebny do ich przeprowadzania. Z uwagi na to, iż czas trwania poszczególnych egzaminów pisemnych został uzależniony od ilości pytań testowych i zadań sytuacyjnych, wyznaczono tylko górną granicę czasową, która nie może przekroczyć 240 minut. Określono również czas trwania poszczególnych części egzaminu dyplomowego.
Ponadto w projekcie uregulowano tryb zaliczania egzaminów na wniosek kandydata na biegłego rewidenta z wiedzy teoretycznej.

Określono również tryb zaliczania na wniosek kandydata na biegłego rewidenta egzaminu pisemnego z prawa podatkowego, jeżeli spełnia on warunki, wskazane w ustawie, tj. posiada tytuł doradcy podatkowego lub też przed dniem 1 marca 2017 r. zajmował stanowisko inspektora kontroli skarbowej.

Projektowane rozporządzenie określa tryb i termin uzyskiwania wglądu do prac egzaminacyjnych oraz sposób jego przeprowadzania, w tym czas jego trwania. Projekt przyjmuje jako maksymalny czas trwania wglądu 45 minut. Jest to wystarczający czas dla kandydata na biegłego rewidenta do zapoznania się ze swoją pracą oraz na zrobienie notatek na cele odwołania. Ponadto projekt zawiera regulację dotyczącą trybu i terminu odwoływania się od wyniku egzaminu z wiedzy, egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego.

Projekt rozporządzenia określa zasady odbywania rocznej praktyki i dwuletniej aplikacji albo trzyletniej aplikacji, katalog jednostek, w których kandydaci na biegłych rewidentów mogą odbywać praktykę i aplikację, jak również sposób ich odbycia oraz zakres umiejętności wymagany do ich zaliczenia przez Komisję Egzaminacyjną. Przepis uszczegóławia zakres odbywania praktyki i aplikacji poprzez doprecyzowanie, iż kandydat na biegłego rewidenta odbywający aplikację, nabywa umiejętności wymagane do wykonywania zawodu w zakresie dotyczącym badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Ponadto rozporządzenie określa zasady i zakres uznawania wymogu posiadania co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego, które Komisja Egzaminacyjna stwierdza na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, pod warunkiem, że potwierdzi jego spełnienie oraz uiści opłatę. Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów oraz rewizji finansowej kandydat potwierdza w drodze oświadczenia o:
1)    nabyciu umiejętności w zakresie wymaganym dla odbycia praktyki w rachunkowości,
2)    realizacji zadań w zakresie prawa i finansów w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością, zajmowanym stanowiskiem pracy,
3)    nabyciu umiejętności wymaganych od biegłych rewidentów w zakresie rewizji finansowej.

Projekt zawiera również przepis przejściowy regulujący sytuacje osób, które rozpoczęły odbywanie praktyki lub aplikacji przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia, w stosunku do tych osób obowiązywać będą przepisy dotychczasowe. Przewidziano również, iż regulacje dotyczące 3 pytań w części ustnej egzaminu dyplomowego będą miały zastosowanie w egzaminach dyplomowych przeprowadzanych po dniu 1 stycznia 2018 r. Osoby zdające egzamin dyplomowy przed dniem 1 stycznia 2018 r. nadal będą odpowiadały na 2 pytania w części ustnej tego egzaminu.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Ustawa o biegłych rewidentach opublikowana

  Obrazek do artykułu: Ustawa o biegłych rewidentach opublikowana

  Opublikowano nową ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa z 11 maja 2017 r. wprowadza zmiany, które dotkną wszystkich biegłych rewidentów, ale także umożliwią wejście na rynek badań Jednostek... Więcej

 • Prezydent podpisał ustawę o biegłych rewidentach

  Obrazek do artykułu: Prezydent podpisał ustawę o biegłych rewidentach

  Wzmocnienie obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz ograniczanie konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, a firmami badanymi - taki ma być skutek ustawy, którą podpisał prezydent... Więcej

 • Sejm złagodził zakazy dotyczące usług biegłych rewidentów

  Obrazek do artykułu: Sejm złagodził zakazy dotyczące usług biegłych rewidentów

  Sejm przyjął w czwartek większość poprawek Senatu do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - m.in. złagodził regulacje zakazujące biegłym rewidentom świadczenia dla swoich klientów usług wykraczających poza... Więcej

 • Biegli rewidenci powinni nabywać miękkie umiejętności

  Obrazek do artykułu: Biegli rewidenci powinni nabywać miękkie umiejętności

  Umiejętności miękkie są niezbędne do prowadzenia biznesu na konkurencyjnym rynku. Biegli rewidenci także powinni je nabywać. Dlatego KIBR umożliwił audytorom włączenie szkoleń z umiejętności miękkich w zakres samokształcenia i poszerzył o tę tematykę... Więcej

 • Biegli rewidenci potrzebują miękkich umiejętności

  Obrazek do artykułu: Biegli rewidenci potrzebują miękkich umiejętności

  Umiejętności miękkie są niezbędne do prowadzenia biznesu na konkurencyjnym rynku. Biegli rewidenci także powinni je nabywać. Dlatego KIBR umożliwił audytorom włączenie szkoleń z umiejętności miękkich w zakres samokształcenia i poszerzył o tę tematykę... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE