Strona główna » Wiedza » Aktualności » MF: decyzja o przyznaniu dodatku energetycznego bez opłaty skarbowej

MF: decyzja o przyznaniu dodatku energetycznego bez opłaty skarbowej

29.01.14


Na podstawie prawa energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii energetycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużytej energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

articleImage: MF: decyzja o przyznaniu dodatku energetycznego bez opłaty skarbowej fot. Thinkstock

Natomiast za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek ten przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej od 1 stycznia 2014 r.

Ponieważ decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego wydawane są na wniosek oraz stosuje się do nich przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego podlegają one opłacie skarbowej. Ustawodawca przy wprowadzeniu dodatku energetycznego nie przewidział zmiany do ustawy o opłacie skarbowej polegającej na zwolnieniu tych decyzji z opłaty skarbowej. W konsekwencji w obecnym stanie prawnym wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego stanowi przedmiot opłaty skarbowej, odmiennie niż zwolniona z tej opłaty decyzja wydawana w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Mając na uwadze, że dodatek energetyczny przysługuje wyłącznie osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy (czyli osobie, której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku) minister finansów nie znajduje racjonalnych podstaw do zróżnicowania zasad pobierania opłaty skarbowej za wydanie ww. decyzji. Dlatego też postanowił o zaniechaniu, w drodze rozporządzenia, poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

A ponieważ procedura przyznawania dodatków energetycznych w drodze decyzji jest w toku, a z chwilą wniesienia wniosku o wydanie decyzji powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, składający wnioski o jego przyznanie zobowiązani są do uiszczenia należnej opłaty skarbowej od decyzji (nieuiszczenie tej opłaty skutkuje odmową rozpatrzenia wniosku). Konieczne jest zatem jak najszybsze wyeliminowanie obowiązku ponoszenia przez odbiorców wrażliwych ciężaru opłaty skarbowej od decyzji. Minister finansów proponuje się więc, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE