Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Małżonkowie składają odrębne zeznania PIT-39

Małżonkowie składają odrębne zeznania PIT-39

13.04.17

Każdy z małżonków, których łączy ustrój ustawowej wspólności majątkowej, powinien złożyć odrębne zeznanie podatkowe PIT-39, z wykazaną połową przychodu uzyskanego w 2016 r. ze sprzedaży nieruchomości. Kwotę tę wykazuje się w pozycji 20 zeznania w pozycji 21 należy wykazać koszty uzyskania przychodu - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Małżonkowie składają odrębne zeznania PIT-39 fot. Thinkstock

Pytanie

W 2014 r. kupiłam z mężem działkę budowlaną (wspólnota majątkowa). W 2016 r. wybudowaliśmy dom na tej działce. W 2016 r. sprzedaliśmy ten dom w stanie surowym. Za wszystkie uzyskane pieniądze kupimy mieszkanie w ciągu 2 lat. Do 30.04.2017 musimy złożyć PIT-39.

Czy należy złożyć jedne PIT wspólny, czy dwa oddzielne?

Jak wypełnić PIT-39?

Czy w pozycji 21 muszę wykazywać koszty (np. poniesione koszty notarialne), jeżeli cały przychód będzie przeznaczony na kupno nowego mieszkania?

Czy mogę w takiej sytuacji w pozycji 20 wpisać kwotę z aktu notarialnego, w pozycji 23 taka sama kwotę, gdyż koszty wpisałabym w wartości 0, oraz w pozycji 25 przepisać kwotę z pozycji 23?

Odpowiedź

Każdy z małżonków powinien w takiej sytuacji złożyć odrębne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-39. Każdy z małżonków powinien wykazać w pozycji 20 zeznania połowę kwoty wynikającej z aktu notarialnego, pomniejszoną ewentualnie o przypadające na niego wydatki związane z odpłatnym zbyciem nieruchomości, w pozycji 21 połowę kosztów, natomiast w pozycji 23 połowę dochodu rozumianego jako przychód minus koszty.

Wykazanie kosztów to prawo podatnika, a nie jego obowiązek. Nie ma zatem przeszkód aby wykazać w zeznaniu, w pozycjach 20, 23 i 25 takie same kwoty.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części jeżeli to odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przychodem jest w tej sytuacji wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f.). Podatek jednak pobiera się tu nie od przychodu ale od dochodu (wniosek z art. 30e ust. 1 u.p.d.o.f.). Podstawa opodatkowania jest w tej sytuacji dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a kosztami uzyskania, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych (art. 30e ust. 2 u.p.d.o.f.). Kosztami uzyskania przychodu są natomiast udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f.).

W związku z uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat, sprzedawcy zobowiązani są złożyć zeznania podatkowe za rok 2016 r. (rok w którym uzyskali przychód ze sprzedaży). Zeznania te składa się w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego na formularzu PIT-39 (wniosek z art. 45 ust. 1a pkt 3 u.p.d.o.f.). Każdy z małżonków, których łączy ustrój ustawowej wspólności majątkowej, powinien złożyć odrębne zeznanie podatkowe PIT-39, z wykazaną połową poszczególnych kwot (przychodów, kosztów, dochodów, dochodów zwolnionych).

W zeznaniach tych małżonkowie powinni wykazać przychód w wartości 50 proc. przychodu uzyskanego w 2016 r. ze sprzedaży nieruchomości. Przychód ten może być pomniejszony o przypadające na każdego z małżonków wydatki związane z odpłatnym zbyciem nieruchomości (np. koszty agencji nieruchomości za pośrednictwo w sprzedaży). Kwotę tę wykazuje się w pozycji 20 zeznania PIT-39. Następnie w pozycji 21 zeznania należy wykazać koszty uzyskania przychodu, tj. udokumentowane koszty nabycia/wytworzenia zbytej nieruchomości. W pozycji tej więc każdy z małżonków może wykazać nie tylko koszty sporządzenia aktu notarialnego sprzedanej nieruchomości, ale także koszty nabycia działki, udokumentowane koszty budowy. W pozycji 23 z kolei każdy z małżonków powinien wykazać połowę dochodu, rozumianego jako przychód minus koszty.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.t.o.f., zwalnia się od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f., w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Obliczony w ww. sposób dochód, tj. tzw. dochód zwolniony od podatku, wykazuje się w pozycji 25 zeznania PIT-39. Jeżeli w istocie małżonkowie w analizowanym przypadku wydatkują w przeciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe cały przychód uzyskany ze sprzedaży domu, to wyliczona do pozycji 25 zeznania kwota dochodu ze sprzedaży domu, będzie równa kwocie dochodu wskazanego w pozycji 23. W takiej więc sytuacji podstawa opodatkowania będzie równa 0, a zatem nie wystąpi tu należny podatek dochodowy. W pozycjach 23 i 25 powinny być w takim przypadku wskazane takie same kwoty.

Wykazanie w pozycji 21 zeznania podatkowego kosztów uzyskania przychodów, to prawo podatnika, a nie jego obowiązek. Nawet więc jeżeli podatnik takie koszty poniósł i udokumentował, to nie ma przeszkód aby wskazać w zeznaniu w pozycjach 20 i 23 takie same kwoty, natomiast w pozycji 21 kwotę 0.

Krzysztof Klimek 13.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE