Klasyfikacja budżetowa wydatków z tytułu służebności przesyłu

Wydatki budżetu gminy związane z ustanowieniem służebności przesyłu należy ujmować w paragrafie 443 Różne opłaty i składki, wynika z pisma z 22 października 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (WIAS-0606/73/2013).

articleImage: Klasyfikacja budżetowa wydatków z tytułu służebności przesyłu fot. Thinkstock

Wydatki budżetu gminy z tytułu służebności przesyłu, w związku z wybudowaną przez gminę kanalizacją sanitarną przebiegającą przez nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych powinny być, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.) sklasyfikowane w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki.