Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak zaksięgować opłaty za wykonane czynności kontrolne sanepidu?

Jak zaksięgować opłaty za wykonane czynności kontrolne sanepidu?

27.02.18

W ocenie eksperta, pomimo że obowiązkowe opłaty naliczane przez sanepid za przeprowadzenie czynności kontrolnych stanowią dochody odprowadzane do budżetu państwa, nie ma zastosowania konto 403.

articleImage: Jak zaksięgować opłaty za wykonane czynności kontrolne sanepidu? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika Vademecum Głównego Księgowego:
Jak należy zaksięgować Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 12.01.2018 r.? W ramach kontroli rządowej, próbki do badań wody pobrano 31.10.2017 r., sprawozdania z badań sporządzono z datą 13.11.2017 r. Obciążono nas za wykonie badań z powodu niezgodnych wyników z wymaganiami w/w decyzji. Czy decyzję księgujemy w 2017 r., w którym były przeprowadzone badania, czy w 2018 r., kiedy była wydana decyzja?

Czy są to koszty usług zewnętrznej kontroli - konto 403, czy Pozostałe koszty operacyjne 76?

Czy zaksięgować jako rozrachunki z dostawcami materiałów i usług, czy jako rozrachunki publicznoprawne?

Odpowiedź

Z art. 4 ustawy z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - dalej u.p.i.s. - wynika, że do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów, określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego. Natomiast z art. 36 u.p.i.s. wynika, że za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, które ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Jednak nie pobiera się tych opłat, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.

W mojej ocenie, decyzja Państwowego Inspektoratu Sanitarnego powinna być zaksięgowana w roku, w którym została ona wydana, a więc w 2018.

Wydatki za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinny być księgowane na koncie 402 Usługi obce w korelacji z kontem 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W mojej ocenie, pomimo że obowiązkowe opłaty, naliczane przez sanepid za przeprowadzenie czynności kontrolnych, stanowią dochody odprowadzane do budżetu państwa, nie będzie tutaj miało zastosowania konto 403 Podatki i opłaty, które służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłat: notarialnej, skarbowej i administracyjnej oraz składek i wpłat do organizacji międzynarodowych. Należy zauważyć, że opłata, o której mowa w pytaniu, ma charakter sankcyjny, a nie podatkowy, tym samym, w mojej ocenie, wydatki związane z tą opłatą powinny być księgowane na koncie 402 w korelacji z kontem 201.

http://info.wolterskluwer.pl/LEX-Biznes-Ksiegowosc-potencjal 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE