Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak wyglądają nowe zasady dotyczące korekty kosztów w przypadku braku zapłaty za fakturę VAT - MP?

Jak wyglądają nowe zasady dotyczące korekty kosztów w przypadku braku zapłaty za fakturę VAT - MP?

16.01.13

Korekta kosztów powodowana brakiem zapłaty winna być dokonana bez względu n status świadczącego. Niestety, w ramach takiej korekty, w 2013 r. należy pomniejszać koszty o kwoty rozliczone w 2012 r. (w KUP), a dla których termin odpowiednio 30 lub 90 dni upłynął w 2013 r.

articleImage: Jak wyglądają nowe zasady dotyczące korekty kosztów w przypadku braku zapłaty za fakturę VAT - MP? fot. Thinkstock

Pytanie

Czy przepis o korygowaniu kosztów w przypadku braku zapłaty w ciągu 30 dni po terminie płatności od faktury MP od dnia 1 stycznia 2013 r. dotyczy tylko faktur od podatników, którzy do 15 stycznia 2013 zarejestrują się w urzędzie skarbowym jako podatnicy MP i będą oznaczać swoje faktury MP?
Czy jest jakiś specjalny wzór oświadczenia o wyborze statusu MP?

Odpowiedź

Korekta kosztów powodowana brakiem zapłaty winna być dokonana bez względu n status świadczącego. Niestety, w ramach takiej korekty, w 2013 r. należy pomniejszać koszty o kwoty rozliczone w 2012 r. (w KUP), a dla których termin odpowiednio 30 lub 90 dni upłynął w 2013 r.

Uzasadnienie

Począwszy od 2013 r. obowiązują nowe regulacje nakładające na podatników obowiązek skorygowania rozliczonych uprzednio kosztów, które wynikają z nieuregulowanych zobowiązań. Nowe przepisy przewidują, że jeżeli nabywca świadczenia nie dokona zapłaty ceny wynikającej z faktury albo z innego dokumentu (czyli również dotyczy transakcji dokumentowanych np. rachunkiem, fakturami MP, marża etc.) w terminie w ciągu 30 dni od ustalonego przez strony terminu płatności, będzie zobligowany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu. W przypadku gdy określony w ramach danego stosunku prawnego termin płatności byłby dłuższy niż 60 dni (prawodawca nie wskazuje od czego należy liczyć owe 60 dni co jest ewidentnym błędem), wówczas wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kwot nieopłaconych miałoby być dokonane w terminie 90 dni od dnia zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Zmniejszenia takie muszą być dokonane w miesiącu, w którym mija termin określony w ustawie podatkowej.Jeżeli dług dotyczy tylko części ceny, należy dokonać proporcjonalnego zmniejszenia i wyłączenia z kosztów uzyskania tylko odpowiedniej części kosztów. Jeżeli w okresie korekty podatnikowi nie starczy kosztów do skorygowania to zwiększa przychody. Zasada ta ma zastosowanie również do amortyzacji; gdyby powyższe terminy mijały przed rozliczeniem kosztu, wówczas aby wydatek uwzględnić w rachunku podatkowym wpierw należy uregulować zobowiązanie.

Niestety, ustawodawca nie doprecyzował w przepisach przejściowych jak należy zachować się w sytuacji, w której koszty były rozliczone przed 2013 r., a termin płatności upływa już w tym roku. Biorąc pod uwagę fakt, że korekta nie ma charakteru historycznego a jest dokonywana na bieżąco, moim zdaniem podatnicy będą zobligowani do zastosowania jej w odniesieniu do kosztów ujętych w rachunku podatkowym 2012 r. ale dla których terminy ustawowe (odpowiednio 30 lub 90 dni) mijają w 2013 r. (oczywiście przy braku zapłaty).
Dla obowiązku rozliczania takiej korekty bez znaczenia jest status wierzyciela (podatnik VAT MP, konsument etc.).

Uwagi

Odpowiedź na zastrzeżenie co do aktualizacji zamieszczone zostało poniżej - w pełni podtrzymuję to co poniżej (zastrzeżenie było dokonane po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i przykładami ze strony MF).
Na stronach internetowych ministerstwa finansów pojawił się poradnik, w których prezentowany jest pogląd, że korekta dotyczy wyłącznie kosztów rozliczonych po roku podatkowym 2012 r. Bardzo dobrze gdyby taka interpretacja "się przyjęła", niestety moim zdaniem nie ma ona żadnego poparcia i uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego (brak przepisów przejściowych). Według mnie obowiązkiem korekty objęte są również koszty z 2012 r. dla których termin 30/90 dni przypada na 2013 r. Jeżeli zapłata jest częściowa korekta kosztów dotyczy tylko odpowiedniej części kosztów, Późniejsza zapłata część zobowiązania również "przywraca" odpowiednią część kosztów (odpowiadającą zapłaconej kwocie). Korekta kosztów ma zastosowanie również do zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów. Niestety, ustawodawca nie wziął pod uwagę tego, że w niektórych przypadkach (np. firmy produkcyjne) rozliczenie kosztów jest bardzo złożone i może okazać się, że przyporządkowanie (koszt - zapłata) nie zawsze będzie możliwe. Zdaje się, że rozsądnym byłoby odpowiednie zastosowanie metody wykorzystywanej do aktywacji kosztów bezpośrednich. Owszem termin płatności może być zmieniony ale jedynie poprzez skuteczną zmianę umowy.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Doradcy Podatkowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE