Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak ująć w kosztach wydatek na polisę ubezpieczeniową, zawartą w dniu 31 grudnia 2009 r., na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.?

Jak ująć w kosztach wydatek na polisę ubezpieczeniową, zawartą w dniu 31 grudnia 2009 r., na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.?

12.02.10
articleImage: Jak ująć w kosztach wydatek na polisę ubezpieczeniową, zawartą w dniu 31 grudnia 2009 r., na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.? fot. Thinkstock
Czy polisa ubezpieczeniowa zawarta w dniu 31 grudnia 2009 r. przed otwarciem działalności gospodarczej, na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., a dotycząca OC, od ognia i kradzieży, dotycząca działalności gospodarczej otwartej od 1 stycznia 2010 r. (prowadzona jest PKPiR, metodą kasową), ale płatna w dwóch ratach: jedna w momencie zawarcia polisy, a druga w czerwcu 2010 r., może być kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości polisy w dniu jej zawarcia, czy tylko ta jedna rata, a druga dopiero po zapłaceniu w czerwcu 2010 r.?
Proszę o podanie dokładanej odpowiedzi, w jaki sposób dokonać księgowania takiej polisy.
Koszty z tytułu zakupionej polisy ubezpieczeniowej można potrącić w kosztach uzyskania przychodów już teraz w pełnej wysokości. Koszt ten został już bowiem "poniesiony" (w rozumieniu przepisów podatkowych) w całości.
Reguły potrącania wydatków (innych kosztów) w kosztach uzyskania przychodów przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w przepisach art. 22 ust. 4-6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.
Z opisu sytuacji przedstawionego w pytaniu wynika, że podatnik prowadzi PKPiR metodą kasową. Do takich podatników zastosowanie ma tylko jedna reguła odnosząca się do potrącania kosztów w czasie. Jest ona określona w art. 22 ust. 4 u.p.d.o.f. Zgodnie z nią, koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Koszty przez takich podatników mogą być zatem potrącone z chwilą ich poniesienia.
Określić należy zatem moment poniesienia kosztów przez takich podatników. Jest on określony w art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f. Zgodnie z powołanym przepisem, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
Koszt uzyskania przychodu, o którym mowa, może być zatem potrącony z chwilą wystawienia polisy (firmy ubezpieczeniowe nie wystawiają rachunków, ani faktur; w tym zatem przypadku dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu jest właśnie polisa). Okoliczność, że koszt został poniesiony jeszcze przed formalnym rozpoczęciem działalności nie ma tutaj znaczenia. Koszt niewątpliwie bowiem dotyczy działalności i ma związek z tym źródłem przychodów (jakim jest działalność gospodarcza). Żadne zaś przepisy nie zastrzegają, że koszt uzyskania przychodów nie może być poniesiony jeszcze przed rozpoczęciem uzyskania przychodów z tej działalności.
Problemem w sytuacji opisanej w pytaniu może być to, że polisa została wystawiona jeszcze 31 grudnia 2009 r., tzn., że koszt byłby potrącalny w roku 2009. Teoretycznie mogłoby to oznaczać konieczność potrącenia tego kosztu jeszcze w 2009 r. (co prowadziłoby do tego, że za 2009 r. powstawałaby strata).
Wydaje się jednak, że w tej szczególnej sytuacji - rozpoczynania działalności od 1 stycznia 2010 r. - można potrącić koszt, o którym mowa w 2010 r. z datą 1 stycznia 2010 r.
Jeśli chodzi o stosowne zapisy w PKPiR, to należałoby wpisać koszt z tytułu zakupu polisy (oczywiście w pełnej wysokości, a nie tylko części faktycznie zapłaconej) do kol. 13 (wydatki pozostałe) PKPiR.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE