Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak rozliczać roczne koszty przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców

Jak rozliczać roczne koszty przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców

20.04.17

Z każdego stosunku pracy przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że każdy z pracodawców powinien od wypłaconego wynagrodzenia potrącić miesięcznie koszty w wysokości 111,25 zł w przypadku, gdy miejsce zamieszkania podatnika jest położone w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Jak rozliczać roczne koszty przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców fot. Thinkstock

Pytanie

Pracowałem (umowa o pracę) w 2016 r. jednocześnie w dwóch zakładach pracy A i B, tj. od stycznia do maja 2016 r. Natomiast od lipca do końca 2016 r. tylko w jednym zakładzie pracy B. Obaj pracodawcy są w tej samej miejscowości co moje zamieszkanie. Pracodawca A, z którym rozwiązałem umowę o pracę nie wypłacił mi wszystkich wynagrodzeń za świadczoną pracę. Otrzymałem w marcu 2016 r. wynagrodzenie zaległe za dwa miesiące, następnie w sierpniu po ustaniu zatrudnienia kolejne zaległe wynagrodzenie oraz we wrześniu i grudniu kolejne zaległe wynagrodzenie. Razem pracodawca A w 2016 r. dokonał wypłat wynagrodzeń tylko w marcu, sierpniu, wrześniu i grudniu.

Jakie w 2016 r. przysługują mi koszty uzyskania przychodu przy składaniu zeznania rocznego?

Jak prawidłowo powinien wystawić PIT-11 pracodawca A (jakie kwoty: przychodu, składek ZUS, zaliczki na podatek oraz koszty)?

Ponieważ zaległości w wypłacaniu wynagrodzeń u pracodawcy A są znaczne, podpisałem ugodę, że będzie mi spłacał zaległości w ratach.

Czy otrzymane w 2017 r. zaległe wynagrodzenia powinny mieć zastosowane koszty uzyskania przychodu?

Jakie koszty będę mógł zastosować przy rozliczeniu rocznym za 2017 r. przyjmując, że nadal pracuję u pracodawcy B i otrzymuję zaległe wynagrodzenia od pracodawcy A?

Odpowiedź

Każdy z pracodawców powinien od wypłaconego wynagrodzenia potrącić miesięcznie koszty w wysokości 111,25 zł w przypadku, gdy miejsce zamieszkania podatnika jest położone w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 22 ust. 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., koszty uzyskania przychodów z tytułu każdego stosunku pracy wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł - jeżeli podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy, a jeżeli podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, to koszty nie mogą przekroczyć w danym roku podatkowym łącznie 2002,05 zł.

Powyższe oznacza, że z każdego stosunku pracy przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie wskazać należy, że przepisy u.p.d.o.f. w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie kilku umów o pracę nie przewidują ograniczenia ustalania kosztów uzyskania przychodów przez płatnika w ciągu roku podatkowego. Oznacza to, że każdy z pracodawców powinien od wypłaconego wynagrodzenia potrącić miesięcznie koszty w wysokości 111,25 zł w przypadku, gdy miejsce zamieszkania podatnika jest położone w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Możliwość potrącenia kosztów w ww. wysokości dotyczy również wynagrodzeń wypłacanych po terminie, co oznacza, że wynagrodzenie za 2016 r. wypłacone w 2017 r. pracodawca pomniejszy o miesięczne koszty w wysokości 111,25 zł.

Natomiast pracownik dokonując rocznego rozliczenia podatku będzie uprawniony do odliczenia kosztów uzyskania przychodów do wysokości nieprzekraczającej ww. limitu, tj. w kwocie 2002,05 zł zarówno przy rozliczeniu za 2016 r., jak i 2017 r.

Z pytania wynika, że w 2016 r. podatnik osiągał przychody ze stosunku pracy od dwóch pracodawców, od jednego (B) przez cały rok, a od drugiego (A) przez część roku. Z treści pytania nie wynika z sposób jednoznaczny, za ile miesięcy pracodawca A wypłacił należne pracownikowi wynagrodzenie. Raz wskazano bowiem, że pracodawca ten nie wypłacił wszystkich wynagrodzeń, a następnie, że otrzymano w marcu 2016 r. wynagrodzenie za dwa miesiące, a w sierpniu, wrześniu i grudniu kolejne zaległe wynagrodzenie, co oznaczałoby, że pracodawca A wypłacił wynagrodzenia za 5 miesięcy okresu zatrudnienia. Niezależnie od powyższych niejasności, zakładając, że firma A wypłaciła pracownikowi wynagrodzenie za 5 miesięcy, pracownik może odliczyć w zeznaniu rocznym koszty uzyskania przychodów w wysokości 1891,25 zł ((111,25 zł x 12 miesięcy) + (111,25 zł x 5 miesięcy)). Kwota ta bowiem nie przekracza określonego u.p.d.o.f. limitu kosztów uzyskania przychodów od więcej niż jednego zakładu pracy, w sytuacji gdy miejsce zamieszkania podatnika nie jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Co się zaś tyczy prawidłowego wypełnienia informacji PIT-11 przez pracodawcę A, wskazać należy, że należy w nim uwzględnić faktycznie wypłacone na rzecz pracownika w danym roku podatkowym przychody, faktycznie pobrane składki ZUS oraz zaliczki na podatek.

Marek Jurek 20.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE