Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak opodatkować usługi najmu po 1 stycznia 2014 roku?

Jak opodatkować usługi najmu po 1 stycznia 2014 roku?

15.01.14

Od 1 stycznia 2014 r. przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury jednak nie później niż z upływem terminu płatności.

articleImage: Jak opodatkować usługi najmu po 1 stycznia 2014 roku? fot. Thinkstock

Pytanie

Jesteśmy firmą, która świadczy usługi najmu. Okresy rozliczeniowe są ustalone jako miesięczne, z terminem płatności np. 60 dni licząc od końca miesiąca, którego płatność dotyczy. Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów faktura była wystawiana z miesięcznym poślizgiem np. usługa najmu za październik 2013 r. miała termin płatności do 30 grudnia 2013 r., a w związku z tym, że faktura mogła być wystawiona 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego w VAT usługa fakturowana była 30 listopada 2013 r.
Jak mamy postąpić w 2014 r.?
Jeśli 30 stycznia 2014 r. będziemy musieli wystawić fakturę za grudzień 2013 r. z terminem płatności do 2 lutego 2014 r. kiedy w takim przypadku mamy rozpoznać obowiązek podatkowy - w momencie wystawienia faktury, czyli wg nowych przepisów czy w terminie zapłaty tak jak było w 2013 r. tj. w lutym 2014 r., gdyż usługa dotyczy zeszłego roku?
Czy w 2014 r. w stosunku do najmu za np. styczeń 2014 r. fakturę możemy wystawić już 31 stycznia z terminem 60 dni?
Czy nie ma już potrzeby zachowywania okresu 30 dni od daty wystawienia do upływu terminu płatności?

Odpowiedź

Przy usługach najmu zasadą jest (od 1 stycznia 2014 r.), że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury jednak nie później niż z upływem terminu płatności.

Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostaje uchylony art. 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. i zastępuje go art. 19a u.p.t.u. zawierający nowe zasady momentu powstania obowiązku podatkowego.
Jak wynika z art. 19a ust. 1 u.p.t.u. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.
Jednak jak wynika z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b u.p.t.u. w przypadku świadczenia usług najmu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Zobacz: VAT: szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 >>>

Zgodnie z art. 19a ust. 7 u.p.t.u. w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Stosownie do art. 106i ust. 3 pkt 4 u.p.t.u. fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u.
Zgodnie z art. 106i ust. 7 u.p.t.u. faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.
Z art. 106i ust. 8 u.p.t.u. wynika, że powyższy przepis nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Czyli przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury jednak nie później niż z upływem terminu płatności. Co do zasady faktury te mogą być wystawiane na 30 dni przed wykonaniem usługi. Tu należy dodać, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3 u.p.t.u.).
W takiej sytuacji podatnik fakturę za najem za styczeń 2014 r. może wystawić 31 stycznia z terminem płatności 60 dni. Wtedy obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury, czyli 31 stycznia.

W kwestii rozliczenia grudnia 2013 r. i wystawienia faktury za najem za ten miesiąc należy mieć na uwadze przepisy przejściowe wynikające z ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 z późn. zm.). Stosownie do art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy zmieniającej w przypadku czynności wykonanych przed 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19–21 ustawy zmienianej w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.

Czynność, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się na potrzeby stosowania ust. 1 za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia wykonywania tej czynności (czyli usługę najmu za grudzień 2013 r., gdy płatności ustalane są miesięcznie uznaje się za wykonaną 31 grudnia 2013 r.).
Zatem w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego do czynszu za grudzień 2013 r. stosuje się przepisy w dotychczasowym (starym) brzmieniu.

Stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 4 u.p.t.u. (obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej - powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Więcej artykułów dotyczących zmian w VAT znajdziesz w zakładce VAT 2014 - przygotuj się na zmiany >>>

Jeżeli chcesz się zapoznać się ze zmianami w VAT w 2014 r. zobacz:

"Pakiet VAT 2014"  - dostępny w księgarni internetowej Profinfo >>>

Zapraszamy także do wzięcia udziału w Konferencji VAT 2014 >>>

Piotr Florys 15.01.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE