Strona główna » Wiedza » Eksperci o podatkach » Jak opodatkować dochody z prowadzenia bloga

Jak opodatkować dochody z prowadzenia bloga

12.06.17

Prowadzenie bloga stało się metodą zarobkowania wielu osób. Czasem jest to jedyne źródło dochodu prowadzącego. Zasadą jest, że wszelkie dochody, jeśli nie są przedmiotowo zwolnione od podatku, należy opodatkować podatkiem dochodowym. Pozostaje ustalenie sposobu opodatkowania.

articleImage: Jak opodatkować dochody z prowadzenia bloga fot. Thinkstock

O tym jak są opodatkowane przychody uzyskiwane z prowadzenia bloga pisze Sławomir Liżewski w komentarzu praktycznym opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego

Osoby prowadzące blogi internetowe muszą pamiętać, że uzyskane z tego tytułu dochody powinny opodatkować. Wiele zależy od tego, czego dotyczy blog i jaka jest częstotliwość jego prowadzenia. Zwykle pojawia się bowiem problem, czy w danym przypadku prowadzenie bloga jest działalnością gospodarczą. Często prowadzenie bloga stanowi regularnie wykonywaną działalność, w domyśle ukierunkowaną na zysk. Polega ona na zamieszczaniu reklam na stronie internetowej, udziale w kampaniach reklamowych, a także pozyskiwaniu reklamodawców, udziale w programach partnerskich. Często jednak przychody uzyskiwane z prowadzenia bloga stanowią przychód z innych źródeł. Zdaniem natomiast sądów administracyjnych mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jako przychody z najmu.

Przychody z działalności gospodarczej

Wykonywane czynności stanowią działalność gospodarczą, jeśli wystąpią łącznie trzy warunki: charakter zarobkowy (nastawienie na zysk), ciągłość wykonywania (nie może to być działanie jednorazowe lub sporadyczne), zorganizowany (profesjonalny) charakter, np. posiadanie zorganizowanego stanowiska pracy, a także wybranie odpowiedniej formy funkcjonowania (działalność indywidualna lub w formie spółki).

Jeżeli prowadzenie bloga spełnia warunki do uznania za działalność gospodarczą, ważna jest kwestia przychodów z tego źródła. Za przychód z działalności gospodarczej uważa się bowiem kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o VAT należny. Za datę powstania tego przychodu uważa się, co do zasady, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień· wystawienia faktury albo uregulowania należności. Co ważne jednak, za przychód nie uważa się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Chodzi tu więc o różnego rodzaju zaliczki i inne przedpłaty.

Przychód z innych źródeł - stanowisko organów podatkowych

Przez długi czas organy podatkowe stały na stanowisku, że umowa stanowiąca podstawę do udostępniania za wynagrodzeniem powierzchni na stronie internetowej, m.in. w celach reklamowych, jest umową nienazwaną, której nie można jednoznacznie przypisać cech umowy najmu lub dzierżawy. Cechą umowy najmu jest wydanie rzeczy do używania, a umowy dzierżawy – wydanie rzeczy lub prawa do używania i pobierania pożytków. Organy podatkowe uważały, że strona internetowa nie jest przedmiotem materialnym (nie jest więc rzeczą), ale też trudno ją uznać za prawo. Podnoszono też, że właściciele stron internetowych udostępniają jedynie przestrzeń tychże stron, dysponując nimi nadal. W tym też momencie, zdaniem jednego z organów podatkowych, tracą oni niejako władztwo nad tą stroną, ale tylko w takim sensie, że nie mogą z niej skorzystać ani udostępniać do korzystania innemu podmiotowi w tej części, w której strona zajęta będzie na reklamy. W konsekwencji uznawano, że przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne, poza działalnością gospodarczą, z tytułu takiej umowy, były kwalifikowane do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Odmienne stanowisko sądów administracyjnych

Odmienne stanowisko zajmowały jednak sądy administracyjne. Uznawały one, że wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną zarządzającą stroną internetową należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, tj. najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze. Zdaniem sądów, umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamowych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej.

MF: odpłatne udostępnienie strony internetowej powoduje powstanie przychodu z najmu

Rozbieżności między zaprezentowanym wyżej stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych wyjaśnił wreszcie minister finansów, który uznał: „Uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, stwierdzam, że osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 [u.p.d.o.f.].” (interpretacja ogólna ministra finansów z 5 września 2014 r., DD2/033/55/KBF/14/RD-75000). A zatem, wynagrodzenie wypłacane blogerom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, należy kwalifikować do źródła przychodów najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze. W konsekwencji na podmiocie dokonującym wypłat nie ciążą obowiązki płatnika w zakresie obliczenia, pobrania i zapłacenia podatku.

Ryczałt ewidencjonowany z tytułu najmu

Konsekwencją takiego stanowiska sądów administracyjnych, co podkreślił też minister finansów w przytoczonej interpretacji, jest możliwość opodatkowania przychodów z tego tytułu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem że mamy do czynienia z blogiem „niekomercyjnym”, tj. niestanowiącym działalności gospodarczej. Przychody z udostępnienia strony internetowej można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym jako przychody z najmu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Chodzi tu jednak o czynności, które nie są dokonywane w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.

Przychód z praw majątkowych

Jak wynika z art. 18 ustawy o PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się przede wszystkim przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, a także z odpłatnego zbycia tych praw. Osoby prowadzące blogi mogą też np. udostępniać własne zdjęcia i filmy, a dostęp do tych publikacji jest płatny. Zdaniem organów podatkowych uzyskane w ten sposób przychody należy zakwalifikować właśnie do praw majątkowych.

Więcej w komentarzy Sławomira Liżewskiego "Opodatkowanie dochodów z prowadzenia blogów" opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE