Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak należy rozliczyć koszty zaniechanej inwestycji, która fizycznie została zlikwidowana w lutym, a zaksięgowanie nastąpiło 31 grudnia ubiegłego roku?

Jak należy rozliczyć koszty zaniechanej inwestycji, która fizycznie została zlikwidowana w lutym, a zaksięgowanie nastąpiło 31 grudnia ubiegłego roku?

19.02.10
articleImage: Jak należy rozliczyć koszty zaniechanej inwestycji, która fizycznie została zlikwidowana w lutym, a zaksięgowanie nastąpiło 31 grudnia ubiegłego roku? fot. Thinkstock
W 2006 r. rozpoczęliśmy modernizację maszyny produkcyjnej. Ulepszenie nie zostało zakończone i nie podwyższyło wartości środka trwałego. W lutym 2009 r. powyższa maszyna jako nieprzydatna została wyksięgowana z ewidencji środków trwałych i wyzłomowana. Podczas inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2009 r. okazało się, że przy likwidacji maszyny nie uwzględniono nakładów na jej ulepszenie (dalej widniały na koncie ŚT w budowie).
Czy jeżeli pod datą 31 grudnia zaksięgujemy zaniechanie inwestycji, która w rzeczywistości fizycznie została zlikwidowana w lutym to możemy zaliczyć koszty zaniechanej inwestycji do kosztów uzyskania przychodu w grudniu?
Moim zdaniem nie. Koszty zaniechanej inwestycji, skoro maszyna została zlikwidowana w lutym powinno się rozliczyć w lutym 2009 r.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. zaczął obowiązywać art. 15 ust. 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. w myśl, którego kosztem uzyskania przychodu są koszty zaniechanych inwestycji. Koszty takie są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.

Zaniechaną inwestycją będzie również koszt wydatków na modernizację środka trwałego, która w ostateczności nie została zakończona.
Jak wyjaśnia Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 12 czerwca 2009 r., ITPB3/423-202/09/PS.
"Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się wydatki na ich:
- przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
- rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych itp.,
- rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
- adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,
- modernizację, tj. unowocześnienie środków trwałych.

Generalnie zatem wydatki związane z budową oraz ulepszeniem środków trwałych, jako ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodów, kwalifikuje się do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy z tytułu ich zużycia - tzw. odpisy amortyzacyjne. Wydatki takie na podstawie art. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zw. z treścią art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości, stanowią wydatki inwestycyjne".
Organ podatkowy wyjaśnia także, iż z zaniechaniem inwestycji mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik nie podejmuje kolejnych czynności związanych z prowadzonym procesem inwestycyjnym. Innymi słowy, jest to brak działania, zaprzestanie dokonywania następnych czynności, a w konsekwencji to rezygnacja z podjętych wcześniej zamierzeń i odstąpienie od inwestycji.
W Państwa przypadku nie powinno budzić więc wątpliwości, że przedmiotowe wydatki będzie można rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu.
Powstaje jednak duża wątpliwość czy można te koszty rozliczyć w grudniu skoro maszyna została zlikwidowana w lutym a więc już w lutym możliwa była kwalifikacja tych wydatków jako koszt zaniechanej inwestycji (momencie likwidacji środka trwałego). Moim zdaniem nie.
Zwrócić należy jednak uwagę, iż z punktu widzenia podatku dochodowego mają Państwo nadpłaconą w lutym zaliczkę na podatek dochodowy, która ostatecznie zostanie rozliczona z chwilą złożenia zeznania rocznego.
Artur Kowalski 19.02.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE