Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować ciągnik rolniczy?

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować ciągnik rolniczy?

06.11.09
articleImage: Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować ciągnik rolniczy? fot. Thinkstock
Jestem rolnikiem. W listopadzie zamierzam podjąć działalność gospodarczą. Na stanie mam używany ciągnik rolniczy, który będzie wykorzystywany do odśnieżania. Będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
Jaką przyjąć stawkę amortyzacji?

Dla ciągnika podstawowa roczna stawka amortyzacji wynosi 14%.
Jeśli można będzie uznać go za środek trwały używany (co nie jest jasne, na podstawie treści pytania), to wówczas będzie można przyjąć 40% roczną stawkę amortyzacyjną.
Jako podatnik rozpoczynający działalność może Pan także skorzystać z możliwości jednorazowej amortyzacji przedmiotowego środka trwałego.
Co do zasady, dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, przyjmuje się roczne stawki amortyzacyjne wynikające z "Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych" - dalej Wykaz, stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.
Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), ciągniki zaliczane są do rodzaju 746 "Ciągniki". Zgodnie z objaśnieniami do KŚT rodzaj 746 obejmuje ciągniki, w tym:
a) ciągniki samochodowe; wchodzą tu ciągniki siodłowe i ciągniki balastowe;
b) ciągniki rolnicze; wchodzą tu pojazdy silnikowe skonstruowane do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych, ziemnych lub ogrodniczych. Ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep.

Zgodnie z Wykazem, dla środków trwałych z rodzaju 746 przewidziana jest 14% roczna stawka amortyzacyjna.
Przepis art. 22j ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. pozwala na ustalenie indywidualnych stawek amortyzacji dla używanych środków transportu, z tym że w przypadku środków transportu (do których zaliczają się także ciągniki rolnicze), okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy. W myśl przepisu art. 22j ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., środki trwałe, o których mowa, uznaje się za używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy. Jeśli kupił Pan ciągnik nowy, później wykorzystywał go w działalności rolniczej, a teraz wprowadza go Pan do działalności, to nie może on być uznany za używany środek trwały w rozumieniu powyższego przepisu. Wymóg używania odnosi się bowiem do okresu przed nabyciem środka trwałego przez podatnika. Jeśli natomiast kupił Pan ciągnik już używany (starszy niż 6 miesięcy), to wtedy jest to dla Pana używany środek trwały. Można wtedy zamortyzować go z 40% roczną stawką amortyzacji (wtedy okres amortyzacji wynosi 30%).
Pisze Pan, że rozpoczyna Pan w listopadzie działalność gospodarczą. Jeśli w ciągu ostatnich 2 lat nie prowadził Pan (względnie Pana żona pozostająca we wspólności majątkowej) działalności gospodarczej, to jest Pan "podatnikiem rozpoczynającym działalność" w rozumieniu art. 22k ust. 11 u.p.d.o.f. W takiej sytuacji ma Pan możliwość jednorazowego zamortyzowania przedmiotowego ciągnika na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f. W latach 2009 i 2010 limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego - na mocy przepisów przejściowych - wynosi 100.000 euro.

Uwagi
Przepisy podnoszące limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do 100.000 euro w latach 2009 i 2010 zawarte są w ustawie z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587).
Dodatkowo, zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w powyższej ustawie, z jednorazowej amortyzacji w latach 2009 i 2010 skorzystać mogą także podmioty - niebędące małymi podatnikami - w drugim roku prowadzenia działalności.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE