Czy zapłata przez spółkę zobowiązań wniesionych aportem przez osobę fizyczną stanowić będzie koszt podatkowy?

Czy zapłata przez spółkę zobowiązań wniesionych aportem przez osobę fizyczną stanowić będzie koszt podatkowy?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Czy zapłata zobowiązań wniesionych aportem w 2014 r. przez osobę fizyczną stanowić będzie koszt podatkowy? W 2013 r. osoba fizyczna rozliczała się na podstawie KPiR.

Na koniec 2013 r. wyksięgowano z kosztów podatkowych nieopłacone faktury za materiały i usługi związane z produkcją okien. W styczniu 2014 r. aportem wniesiono firmę do spółki z o.o. wraz z zobowiązaniami. Czy zapłata zobowiązań z firmy jednoosobowej przez spółkę z o.o. będzie stanowić koszt podatkowy spółki z o.o?

Odpowiedź:

Spłata zobowiązań osoby fizycznej nie będzie kosztem spółki z o.o. ale w rachunku podatkowym uwzględnione będą w przyszłości koszty składników majątku wniesionych do spółki w ramach przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie:

Jak stanowi przepis art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)  u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem z działalności gospodarczej a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Rozumiem, że takie wyłączenie z kosztów zostało zastosowane przez podatnika na koniec 2013 r. a co za tym idzie brak było podstaw do wyłączenia z kosztów usług (chyba, że jako element wyceny np. produkcji w toku).

Jeżeli spółka nie powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową, to nie występuje pełne następstwo podatkowe („ordynacyjne”). Nie oznacza to, że spółka nie ma prawa do rozliczenia w rachunku podatkowym kosztów wyłączonych uprzednio przez osobą fizyczną. Jak bowiem stanowi przepis art. 15 ust. 1s ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 397 z późn. zm.) w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

1)    w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

2)    w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia – w przypadku pozostałych składników.

Według ust. 1u tego samego artykułu, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa powyżej, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

To oznacza, że wprawdzie sama spłata zobowiązań osoby fizycznej nie będzie kosztem spółki z o.o. ale w przyszłości  w rachunku podatkowym uwzględnione będą, określone jak powyżej,  koszty składników majątku wniesionych do spółki w ramach przedsiębiorstwa.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że koszty poniesione przez spółkę po otrzymaniu aportu byłyby jej kosztem nawet gdyby dotyczyły funkcjonowania tego przedsiębiorstwa przed wniesieniem aportu.

Radosław Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 20.01.2014 r.

Data publikacji: 23 stycznia 2014 r.
04.03.14
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter Księgowego

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - Podatki

Tego samego autora

Polecane lektury