Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy zapłacony PCC od wniesionych do spółki komandytowej wkładów stanowi koszt uzyskania przychodu?

Czy zapłacony PCC od wniesionych do spółki komandytowej wkładów stanowi koszt uzyskania przychodu?

12.10.12

Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy spółki komandytowej będzie kosztem uzyskania przychodów wszystkich trzech wspólników spółki komandytowej, tj. męża, żony oraz spółki z o.o. w częściach odpowiadających ich udziałom w zysku spółki komandytowej.

articleImage: Czy zapłacony PCC od wniesionych do spółki komandytowej wkładów stanowi koszt uzyskania przychodu? fot. Thinkstock

Pytanie

Pytanie dotyczy działalności przyszłej spółki komandytowej.
Firma A - sp. z o.o. - wspólnicy - 2 osoby fizyczne mąż, żona- brak umów majątkowych;
Firma B - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa - 3 wspólników: komplementariusz sp. z o.o. czyli firma A- wkład określona kwota pieniężna; komandytariusze - 2 osoby fizyczne mąż i żona (również wspólnicy firmy A) jako wkład wnoszą majątek swoich 2 oddzielnych przedsiębiorstw mąż zorganizowaną część, majątek w postaci gruntów, nieruchomości, majątek obrotowy, żona natomiast całą firmę, czyli majątek obrotowy.
Czy zapłacony PCC od wniesionych wkładów będzie kosztem uzyskania przychodu, dla którego podatnika, w jakiej części?
Czy komandytariusze spółki komandytowej, osoby fizyczne mąż, żona mogą rozliczać p.d.o.f. metodą podatku liniowego?
Czy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę prezesa zarządu w sp. k.(firma B), który jest jednocześnie wspólnikiem firmy A (mąż) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu, dla których wspólników, w jakiej części, analogiczne pytanie w przypadku zatrudnienia 2 wspólnika, czyli żony?

Odpowiedź

Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy spółki komandytowej będzie kosztem uzyskania przychodów wszystkich trzech wspólników spółki komandytowej, tj. męża, żony oraz spółki z o.o. w częściach odpowiadających ich udziałom w zysku spółki komandytowej. Mąż i żona będą mogli rozliczać podatek od dochodów osiąganych z tytułu udziału w spółce komandytowej w formie podatku liniowego. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę płacone mężowi lub żonie nie będą stanowiły ich kosztów uzyskania przychodów. Wynagrodzenia te - w części odpowiadającej udziałowi spółki z o.o. w zysku spółki komandytowej - stanowić natomiast będą koszty uzyskania przychodów trzeciego wspólnika, tj. spółki z o.o.

Uzasadnienie

Spółki osobowe (w tym spółki komandytowe) nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy spółek komandytowych, tj. komplementariusze oraz komandytariusze. Na podstawie art. 8 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. oraz art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., przychody tych wspólników określa się proporcjonalnie do ich prawa do udziału w zysku (udziału) oraz - w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi - łączy się z innymi przychodami wspólników z działalności gospodarczej (jeżeli takie osiągają). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. W analogiczny sposób ustala się koszty uzyskania powyższych przychodów (art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz art. 5 ust. 2 u.p.d.o.p.). A zatem w przedstawionej sytuacji podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy spółki komandytowej będzie kosztem uzyskania przychodów wszystkich trzech wspólników spółki komandytowej, tj. męża, żony oraz spółki z o.o. w częściach odpowiadających ich udziałom w zysku spółki komandytowej.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że przychody osób fizycznych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi (w tym w spółkach komandytowych) są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody te, między innymi, mogą być opodatkowane w formie podatku liniowego (art. 9a oraz 30c u.p.d.o.f.). Dotyczy to również przedstawionej sytuacji (z treści pytania nie wynika, aby wystąpiły okoliczności wyłączające możliwość korzystania przez męża i żonę z opodatkowania w formie podatku liniowego), a więc mąż i żona będą mogli rozliczać podatek od dochodów osiąganych z tytułu udziału w spółce komandytowej w formie podatku liniowego.

Odnośnie trzeciego pytania pragnę wskazać, że art. 23 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Przyjmuje się, że przepis ten ma zastosowanie również do wynagrodzeń wymienionych osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Zwrócić jednak należy uwagę, że przepis powyższy nie wymienia "innych wspólników spółek osobowych", lecz wymienia jedynie ich małżonków oraz małoletnie dzieci. W konsekwencji w przypadku wspólników spółek cywilnych i osobowych istnieje możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów przypadającą na tych wspólników część wynagrodzeń za pracę innych wspólników tych spółek. Potwierdzają to organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 stycznia 2008 r. (ITPB1/415-525/07/DP) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 grudnia 2008 r., ILPB1/415-702/08-4/RP. W pierwszej ze wskazanych interpretacji czytamy, że brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. powoduje, że "wynagrodzenie za pracę wspólnika spółki - zatrudnionego przez Spółkę na umowę o pracę - nie stanowi kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej tylko w stosunku do zatrudnionego przez Spółkę wspólnika. Natomiast będzie kosztem uzyskania przychodów w stosunku do pozostałych wspólników spółki w takim procencie, w jakim pozostaje ich udział w spółce". Dotyczy to również zatrudnienia wspólników spółki komandytowej (w tym komplementariuszy) przez tę spółkę (zob. przykładowo postanowienie Naczelnika I Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 18 lipca 2007 r., 1435/FB2/415/26/07/ES).

W konsekwencji ze względu na brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę płacone mężowi nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodu męża i żony. Wynagrodzenie to - w części odpowiadającej udziałowi spółki z o.o. w zysku spółki komandytowej - będzie natomiast stanowiło koszt uzyskania przychodów trzeciego wspólnika, tj. spółki z o.o.
Analogicznie będzie rzecz się miała w przypadku zatrudnienia przez spółkę komandytową żony. Wynagrodzenie to - w części odpowiadającej udziałowi spółki z o.o. w zysku spółki komandytowej - będzie natomiast stanowiło tylko koszt uzyskania przychodów trzeciego wspólnika, tj. spółki z o.o. (w części przypadającej na żonę i męża wynagrodzenie to ze względu na brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. kosztu uzyskania przychodów nie będzie stanowić).

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

Tomasz Krywan 12.10.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE