Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy wycofanie składnika majątku ze spółki cywilnej na cele osobiste wspólników skutkuje powstaniem opodatkowanego przychodu?

Czy wycofanie składnika majątku ze spółki cywilnej na cele osobiste wspólników skutkuje powstaniem opodatkowanego przychodu?

09.04.10
articleImage: Czy wycofanie składnika majątku ze spółki cywilnej na cele osobiste wspólników skutkuje powstaniem opodatkowanego przychodu? fot. Thinkstock
Spółka cywilna wykupiła samochód osobowy z kratką z leasingu operacyjnego. W związku z podjęciem decyzji o wycofaniu tego składnika ze spółki na rzecz jednego wspólnika wystawiono fakturę VAT wewnętrzną dokumentującą dostawę samochodu (przy nabyciu przysługiwało pełne odliczenie).
W jaki sposób rozliczyć tą transakcję w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy mamy do czynienia ze zniesieniem współwłasności, czy po stronie drugiego wspólnika powstaje dochód do opodatkowania, bądź konieczność jego spłaty?

Transakcja powyższa stanowi w mojej ocenie przekształcenie współwłasności łącznej takiego składnika majątkowego na współwłasność ułamkową, a następnie nieodpłatne zniesienie tej współwłasności (czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn). Transakcja ta nie wywołuje żadnych skutków na gruncie PIT, w szczególności nie skutkuje powstaniem u wspólników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.
Wycofanie samochodu (czy innego składnika majątku) ze spółki cywilnej na cele osobiste wspólników nie skutkuje, co do zasady, powstania u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to również w mojej ocenie sytuacji, gdy samochód wycofywany jest ze spółki do majątku jednego tylko ze wspólników. A zatem w przedstawionej sytuacji wycofanie samochodu ze spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników nie spowoduje powstania przychodu u żadnego ze wspólników (zarówno po stronie wspólnika otrzymującego samochód, jak również po stronie pozostałych wspólników).
Transakcja taka stanowi w mojej ocenie przekształcenie współwłasności łącznej takiego składnika majątkowego na współwłasność ułamkową (należy bowiem wskazać, że składniki majątku spółek cywilnych stanowią współwłasność łączną tych wspólników - zob. przykładowo wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2007 r., V CSK 132/07, niepubl.), a następnie nieodpłatne zniesienie tej współwłasności (z treści pytania nie wynika bowiem, aby wycofaniu samochodu ze spółki cywilnej do majątku jednego ze wspólników towarzyszyło jakiekolwiek wynagrodzenie; występowanie takiego wynagrodzenia nie jest konieczne). Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (zob. art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768).
Dodać pragnę, że z punktu widzenia PIT nie jest konieczne dokumentowanie wskazanej transakcji w żaden szczególny sposób (warto jednak sporządzić protokół takiego przekazania). Jednocześnie przypomnieć pragnę, że przepisy przewidują, że w razie sprzedaży składnika majątku wycofanego z działalności gospodarczej (w ciągu sześciu lat od wycofania) uzyskany z tego tytułu przychód stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Według mnie dotyczyć to będzie omawianej sytuacji w zakresie, w jakim własność samochodu nie została nabyta w drodze zniesienia współwłasności (tj. w części odpowiadającej jego udziałowi we współwłasności ułamkowej samochodu po jej przekształceniu ze współwłasności łącznej). W pozostałym zakresie przychód z ewentualnej sprzedaży samochodu może być w mojej ocenie przychodem z innych źródeł (powstanie on jednak tylko, jeśli sprzedaż samochodu nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności samochodu - zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f.).
Tomasz Krywan 09.04.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE