Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy w PIT-4R wykazuje się wypłacony podatek z tytułu umów o dzieło w stosunku do obcych lub własnych pracowników?

Czy w PIT-4R wykazuje się wypłacony podatek z tytułu umów o dzieło w stosunku do obcych lub własnych pracowników?

30.01.12

Pytanie
Ile wyniesie w 2012 r. miesięczna zaliczka w uproszczonej metodzie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, przy wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej PIT-36L za 2011 r. 2.236.085,38 zł?
Czy w PIT-4R wykazuje się wypłacony podatek z tytułu umów o działo w stosunku do obcych lub własnych pracowników?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Na pierwszą część pytania odpowiedzieć nie sposób. Na wielkość zaliczek odprowadzanych w 2009 r. nie ma bowiem wpływu dochód z 2008 r., tylko z 2007 r. (ewentualnie 2006 r.). Powoduje to, że dochód za 2008 r. jest nieistotny dla zaliczek w 2009 r. Odnośnie zaś umów o dzieło, rozliczając rok 2008 należy wykazać zaliczki odprowadzone z tego tytułu w deklaracji PIT-4R składanym do końca stycznia 2009 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 44 ust. 6b i nast. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym lub stawki podatku liniowego. Skalę podatku lub podatek liniowy stosuje się do dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonym:
1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty nie powodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej.
Oznacza to - przy założeniu, że działalność jest dochodowa, że zaliczki uproszczone w 2012 r. nalicza się nie od dochodu wykazanego w zeznaniu za rok 2011, tylko w zeznaniu złożonym w 2011 r. (czyli zeznaniu za 2010 r.). W przypadku, gdyby dochód, o którym mowa w pytaniu był dochodem 2010 r. zaliczki należałoby policzyć w sposób następujący:
1) 2.236.085,38 zł; 2.236.085,00 zł (po zaokrągleniu)
2) 2.236.085 zł * 19% = 424.856,15 zł ; 424.856,00 zł (podatek liniowy po zaokrągleniu)
3) 424.856,00 zł / 12 = 35.404,67 zł (1/12 podatku liniowego)
Miesięczne zaliczki na podatek należy pomniejszyć o kwoty zapłaconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaokrąglić do pełnego złotego.
W zakresie podatku od umów o dzieło (umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, członków zarządów i rad nadzorczych itd.) należy zauważyć, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 u.p.d.o.f., osobom mającym w Polsce miejsce zamieszkania, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 u.p.d.o.f. oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej.
Jednocześnie w myśl art. 42 tej ustawy kwoty zaliczek z omawianych tytułów należy przekazywać do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po danym miesiącu, a do końca stycznia następnego roku przesłać do urzędu skarbowego PIT-4R. Wyjątkiem są umowy z cudzoziemcami i umowy na małe kwoty. W tych wypadkach opłaca się nie tyle zaliczki na podatek, co podatek zryczałtowany, wobec czego np. umowa o dzieło z cudzoziemcem (osoba nie mającą w Polsce miejsca zamieszkania) wykazana będzie na PIT-8AR, a nie na PIT-4R. Analogicznie będzie w przypadku umów o dzieło do kwoty 200 zł, jeżeli zawarte zostaną z osobami nie będącymi pracownikami. W pozostałych przypadkach, fakt, czy dana osoba jest pracownikiem, czy też nie, nie ma żadnego znaczenia w zakresie podatku dochodowego (inaczej jest w zakresie ZUS).
Paweł Ziółkowski

30.01.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE