Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy spółka z o. o. powinna zmienić urząd skarbowy po zmianie właściciela?

Czy spółka z o. o. powinna zmienić urząd skarbowy po zmianie właściciela?

22.05.12

Jeżeli nie zmieniła się siedziba tej spółki z o.o., w związku ze zmianą właściciela spółki nie doszło do zmiany właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego (a więc nie jest zatem konieczne zawiadamianie organów podatkowych o zmianie właściwości miejscowej).

articleImage: Czy spółka z o. o. powinna zmienić urząd skarbowy po zmianie właściciela? fot. Thinkstock

Pytanie

Czy spółka z o. o. powinna zmienić urząd skarbowy po zmianie właściciela?
Spółka z o.o., której właścicielem była zagraniczna osoba prawna rozlicza się przed urzędem skarbowym właściwym dla tzw. dużych firm. Spółka ta została sprzedana przez zagraniczną osobę prawną, a nabyta przez krajową spółkę z zagranicznym kapitałem, która należy do tej samej grupy firm co poprzedni właściciel.
Czy w związku z tą transakcją zmienia się właściwość urzędu skarbowego?
Kontrolę nad spółka sprawuje spółka, która ją kupiła.
Jeżeli zmieniła się właściwość urzędu skarbowego, jak zawiadomić urzędy o zmianie właściwości?

Odpowiedź

Jeżeli nie zmieniła się siedziba tej spółki z o.o., w związku ze zmianą właściciela spółki nie doszło do zmiany właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego (a więc nie jest zatem konieczne zawiadamianie organów podatkowych o zmianie właściwości miejscowej). Jest nim nadal naczelnik "dużego" urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Uzasadnienie

Terytorialny zasięg działania niektórych urzędów skarbowych w zakresie niektórych kategorii podatników może obejmować terytorialny zasięg działania innych urzędów skarbowych (zob. art. 5 ust. 9a pkt 1 ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Są to tzw. "duże" urzędy skarbowe.

Urzędom takim – na podstawie art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c u.u.i.s. w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. Nr 209, poz. 2027) – podlegają także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.

W przedstawionej sytuacji z pewnością z chwilą sprzedaży spółki z o.o. (a ściślej – z chwilą sprzedaży udziałów w spółce z o.o.) przestała mieć miejsce druga z wymienionych sytuacji, tj. dysponowanie przez nierezydenta co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.

Pojawia się pytanie czy zagranicznego rezydenta (zagranicznych rezydentów) kontrolującego krajową spółkę z zagranicznym kapitałem, która nabyła spółkę z o.o., należy uznać za pośrednio zarządzającego tą spółką z o.o. Z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. (OS-1-WKS/66/AP/2003/OS4599) wynika, że tak. W piśmie tym czytamy, że "o zarządzaniu bezpośrednim i pośrednim podmiotem przez inny podmiot można mówić wówczas, kiedy ze względu na związki o charakterze majątkowym, organizacyjnym lub kapitałowym, jeden podmiot ma bezpośredni lub pośredni wpływ na decyzje podejmowane przez drugi podmiot. W przypadku polskich spółek handlowych należałoby przyjąć, iż podmiotami zarządzającymi bezpośrednio lub pośrednio tymi spółkami są:
1) podmioty wchodzące w skład organów decyzyjnych (zarządzających) takich spółek,
2) podmioty powołujące i odwołujące osoby, o których mowa wyżej,
3) wspólnicy spółki, a jeżeli wspólnicy tacy są podmiotami instytucjonalnymi również wspólnicy tych podmiotów".

W konsekwencji Ministerstwo Finansów uznało, że "spółkę handlową, w której inny podmiot posiada jakikolwiek udział, uznać należy za zarządzaną bezpośrednio lub pośrednio przez ten inny podmiot. Podobnie w przypadku gdy nierezydent posiada udział w spółce, która z kolei posiada udział w innej spółce, należy uznać, że ten nierezydent zarządza bezpośrednio lub pośrednio również tą inną spółką".

Przyjęcie stanowiska zajętego przez Ministerstwo Finansów prowadzi do wniosku, że spółka z o.o., o której mowa, nadal podlega pod tzw. "duży" urząd skarbowy. A zatem jeżeli nie zmieniła się siedziba tej spółki z o.o., w związku ze zmianą właściciela spółki nie doszło do zmiany właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego (nie jest zatem konieczne zawiadamianie organów podatkowych o zmianie właściwości miejscowej). Jest nim nadal naczelnik "dużego" urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Tomasz Krywan 22.05.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE