Czy pracodawca po ukończeniu pracy przez pracownika musi mu wystawić deklarację PIT-11 i wysłać ją do urzędu skarbowego?

Jeśli pracownik złożył wniosek o wystawienie PIT-11, pracodawca musi wystawić tę informację w ciągu 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku.

articleImage: Czy pracodawca po ukończeniu pracy przez pracownika musi mu wystawić deklarację PIT-11 i wysłać ją do urzędu skarbowego? fot. Thinkstock

Pytanie

Czy pracodawca po ukończeniu pracy przez pracownika musi mu wystawić PIT-11 i wysłać następnie do urzędu skarbowego?
W jakim czasie?
Czy jeśli tego nie zrobił to pracodawcy grozi kara za niewysłanie PIT-11?

Odpowiedź

Jeśli pracownik złożył wniosek o wystawienie PIT-11, pracodawca musi wystawić tę informację w ciągu 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku.
Deklarację PIT-11 można wystawić wcześniej, tj. przed końcem lutego następnego roku. Poza wspomnianymi wyżej terminami, tj. lutowym i na wniosek pracownika, przepisy nie określają żadnej wcześniejszej daty obowiązkowego wystawienia PIT-11.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik będący m.in. pracodawcą, jeśli nie dokonuje rocznego obliczenia podatku na PIT-40, ma obowiązek przekazać podatnikowi (pracownikowi) i właściwemu urzędowi skarbowemu, imienną informację PIT-11.
Jest to zasadniczy, ustawowy termin określający obowiązek wystawienia PIT-11.

Natomiast, jeżeli obowiązek poboru przez takiego płatnika zaliczek na podatek ustał w ciągu roku (np. w razie zakończenia stosunku pracy), płatnik na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, ma obowiązek sporządzić i przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11 (art. 39 ust. 2 u.p.d.o.f.)

Jeśli więc w sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownik nie złożył takiego wniosku, PIT-11 wystawiamy do końca lutego 2013 r. za 2012 r. Dopiero uchybienie temu terminowi będzie podstawą wymierzenia kary z Kodeksu karnego skarbowego.

PIT-11 dotyczący przychodów ze stosunku pracy, pracodawca ma również obowiązek wystawienia tej informacji w podanych wyżej terminach, tj. lutowym lub w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Pracodawca może jednak wystawić PIT-11 wcześniej, tj. przede wszystkim przed końcem lutego następnego roku. Przepisy jednak nie określają żadnego terminu, poza wskazanymi wyżej, jako obowiązkowemu do wystawienia PIT-11.

Natomiast w przypadku PIT-11 odnoszącego się do przychodów np. z umów cywilnoprawnych, jak wynika z art. 42 ust. 3 u.p.d.o.f., w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik przekazuje informacje PIT-11 w terminie do dnia zaprzestania działalności.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361)