Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy można odliczyć podatek od faktury za wyjście pracowników do teatru?

Czy można odliczyć podatek od faktury za wyjście pracowników do teatru?

06.03.18

Jeżeli świadczone nieodpłatnie usługi wykonywane są z myślą o integracji pracowników, a nie są nakierowane jedynie na zaspokojenie celów osobistych pracowników, to mają związek z prowadzoną działalnością i jako takie nie podlegają opodatkowaniu.

articleImage: Czy można odliczyć podatek od faktury za wyjście pracowników do teatru? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika Vademecum Głównego Księgowego:
Firma zorganizowała dla pracowników - przedstawicieli handlowych z całej Polski - szkolenie (z nowego oprogramowania sprzedażowego). Po zakończeniu szkolenia firma ufundowała (ze środków obrotowych) wyjście do teatru (w ramach integracji zespołu). Wartość biletów została doliczona do przychodów pracowników. Czy firma będzie mogła odliczyć podatek naliczony od faktury? Czy należy opodatkować nieodpłatne przekazanie biletów dla pracowników?

Odpowiedź

Można przyjąć, że integracja pracowników jest związana z prowadzoną działalnością firmy, a co za tym idzie firmie przysługuje prawo do odliczenia podatku z nabycia biletów do teatru.

Udział przedstawicieli handlowych w spektaklu teatralnym może być potraktowany jako mający pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przychodami. Jeżeli świadczone nieodpłatnie usługi wykonywane są z myślą o integracji pracowników, a nie są nakierowane jedynie na zaspokojenie celów osobistych pracowników, to mają związek z prowadzoną działalnością i jako takie nie podlegają opodatkowaniu.

W myśl przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., co do zasady podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Tak więc istotny jest tu związek między zakupami a działalnością gospodarczą (opodatkowaną podatkiem od towarów i usług) prowadzoną przez podatnika. Związek pomiędzy zakupami a sprzedażą opodatkowaną może mieć charakter bezpośredni (zakup materiałów do wytworzenia produktu bądź usługi podlegającej odsprzedaży) lub pośredni (koszty administracyjne, koszty ogólne), jak również może dotyczyć takich czynności, które mimo że są zwolnione z opodatkowania lub nie podlegają opodatkowaniu, to są potrzebne, wymagane w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Stosownie jednak do przepisu art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Tak więc, aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u., musi ono służyć celom innym niż działalność gospodarcza podatnika. Za usługi niezwiązane z działalnością gospodarczą należy więc uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż udział przedstawicieli handlowych w spektaklu teatralnym może być potraktowany jako mający pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przychodami. Jeżeli świadczone nieodpłatnie usługi wykonywane są z myślą o integracji pracowników, a nie są nakierowane jedynie na zaspokojenie celów osobistych pracowników, to mają związek z prowadzoną działalnością i jako takie nie podlegają opodatkowaniu.

W związku z tym, że nieodpłatnie świadczone usługi będą służyły celom działalności gospodarczej, brak jest podstaw do traktowania ich jako odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji firma nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki konieczne do zorganizowania koncertu (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8.06.2012 r., IPTPP2/443-169/12-8/KW, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29.05.2012 r., ILPP2/443-242/12-3/MR).

Jabłoński Mariusz

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE