Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy możemy wystawić dla podmiotu zagranicznego fakturę w euro?

Czy możemy wystawić dla podmiotu zagranicznego fakturę w euro?

15.10.13

Można wystawić fakturę w euro. Kursem przeliczeniowym dla celów VAT najprawdopodobniej będzie kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania odsprzedawanej usługi transportowej.

articleImage: Czy możemy wystawić dla podmiotu zagranicznego fakturę w euro? fot. Thinkstock

Pytanie

Firma wystawia fakturę dla podmiotu zagranicznego. Faktura dot. refaktury kosztów transportu.
Czy możemy wystawić fakturę w euro, czy musi być w złotówkach?
Jeśli może być w euro, to z jakiego dnia należy przyjąć kurs?

Odpowiedź

Tak, możecie Państwo wystawić fakturę w euro (nawet jeżeli faktura dokumentująca odsprzedawaną usługę transportową wystawiona została w złotówkach). Kursem przeliczeniowym dla celów VAT najprawdopodobniej będzie kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (względnie ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania odsprzedawanej usługi transportowej.

Uzasadnienie

Odpowiedź pragnę rozpocząć od założenia, że refakturowanie kosztów transportu jest w przedstawionej sytuacji dopuszczalne. Założenie to jest konieczne, gdyż nie zawsze obciążanie kontrahentów kosztami transportu może przybierać formę refakturowania, tj. fakturowania odsprzedaży usług. Niekiedy koszty te powiększają podstawę opodatkowania wykonywanych na rzecz kontrahentów czynności (w szczególności dotyczy do kosztów transportu towarów będących przedmiotem dostaw towarów), a w konsekwencji nie mogą być refakturowane.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnić pragnę, że przepisy VAT nie zakazują wystawiania faktur w walutach obcych. W konsekwencji z punktu widzenia VAT jest jak najbardziej dopuszczalne, aby faktury wystawiane były w walutach obcych. Dotyczy to również faktur dokumentujących odsprzedaż usług, np. usług transportowych. W konsekwencji nie ma przeszkód, aby udokumentować odsprzedaż usługi transportowej (w tym usługi transportowej nabytej za złotówki) fakturą wystawioną w euro.

Nie ma przy tym w omawianej sytuacji najprawdopodobniej zastosowania przepis stanowiący, że kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze (zob. § 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.). Większość świadczonych, w tym odsprzedawanych, podatnikom zagranicznym usług transportowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce ze względu na miejsce ich świadczenia znajdujące się poza terytorium kraju (zob. art. 28b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Najprawdopodobniej dotyczy to również sytuacji, o której mowa (z treści pytania nie wynikają informacje pozwalające przypuszczać, że miejsce odsprzedaży usługi transportowej, o której mowa, należy ustalić na podstawie innego przepisu niż art. 28b ust. 1 u.p.t.u.).

Oznaczałoby to, że – jeżeli faktura dokumentująca odsprzedaż usługi transportowej zostanie wystawiona w euro – kursem przeliczeniowym dla celów VAT będzie kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (względnie ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania odsprzedawanej usługi transportowej (zob. art. 31a ust. 1 w zw. z art. 109 ust. 3a zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 19a u.p.t.u.).

Tomasz Krywan 15.10.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE