Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy kwota wydana na przebudowę komina podwyższa wartość początkową kotłowni?

Czy kwota wydana na przebudowę komina podwyższa wartość początkową kotłowni?

25.11.09
articleImage: Czy kwota wydana na przebudowę komina podwyższa wartość początkową kotłowni? fot. Thinkstock
Spółka zakupiła w 2000 r. kotłownię wraz z kominem o długości 75 m Kotłownia wybudowana była w 1969 r. i od tego czasu na tym obiekcie nie został przeprowadzony żaden kapitalny remont ani modernizacja (jedynie małe remonty). Ze względów bezpieczeństwa (decyzja nadzoru) zostaliśmy zmuszeni do przebudowy komina kotłowni, który groził złamaniem w górnej części. Przebudowa komina polegała na jego skróceniu do wysokości 58 m (posiadamy projekt przebudowy oraz decyzję na skrócenie). Za usługę przebudowy zapłaciliśmy wyspecjalizowanej firmie 23.500 zł.
Czy o kwotę tę należy podwyższyć wartość początkową kotłowni, czy usługę przebudowy potraktować jako remont?
Jeżeli w wyniku przebudowy komina zmieniła się jego funkcjonalność, wydajność, koszty utrzymania etc. wówczas wykonane prace winny być uznane za służące ulepszeniu. W innych warunkach należy mówić o remoncie, co z kolei skutkuje brakiem podwyższenia wartości początkowej środka trwałego.
Odpowiadając na pytanie czytelnika należy odwołać się do regulacji art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Według tego przepisu, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Jednocześnie prawodawca zastrzegł, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Aby zatem odpowiedzieć na pytanie czytelnika, należałoby ustalić czy w wyniku wykonanych prac nastąpiło ulepszenie komina (tj. czy nastąpił wzrost jego wartości użytkowej), czy może wykonane prace miały tylko charakter remontu.
Co do remontu, to w praktyce ukształtowała się wykładania, zgodnie z którą, o remoncie można mówić w sytuacji, w której celem robót jest podtrzymanie (konserwacja) lub odtworzenie (naprawa) wartości użytkowej składnika majątku.
"Wszelkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych należy uznać za remont. Natomiast przez ulepszenie należy rozumieć unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, użytkową, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych." (wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2001 r., III SA/Wa 3676/06).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że jeżeli wykonane prace doprowadziły jedynie do skrócenia komina przy zachowaniu jego dotychczasowej funkcjonalności i bez nadawania mu nowego przeznaczenia, nie zmieniła się jego wydajność itp., to należy sklasyfikować wykonane roboty jako remontowe. Ważnym przy tym jest to, że jeżeli prace są remontowymi, wówczas poniesione wydatki nie podwyższają wartości początkowej budynku lecz zaliczane są bezpośrednio do kosztów podatkowych.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Obrazek do artykułu: Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Od nowego roku progi dokumentacyjne zostaną podniesione. Terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej będą wydłużone. Zasady rozliczeń i kalkulacji ceny rynkowej mają być uproszczone. Takie są m.in. założenia projektu zmian w ustawie o CIT i PIT. Więcej

 • Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  Obrazek do artykułu: Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych. Zmiany wzbudzą wiele kontrowersji i zwiększą niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak spójności z międzynarodowymi... Więcej

 • Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Obrazek do artykułu: Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Najbogatsi zapłacą więcej w rocznym PIT. Fundusz pomocy niepełnosprawnym zasili też część składek na Fundusz Pracy. Wynika to z ogłoszonego właśnie projektu ustawy. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2019 roku. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE