Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy dla uzyskania prawa do odliczenia VAT z tytułu posiadania samochodu ciężarowego wystarczy informacja zawarta w dowodzie rejestracyjnym pojazdu?

Czy dla uzyskania prawa do odliczenia VAT z tytułu posiadania samochodu ciężarowego wystarczy informacja zawarta w dowodzie rejestracyjnym pojazdu?

16.04.10
articleImage: Czy dla uzyskania prawa do odliczenia VAT z tytułu posiadania samochodu ciężarowego wystarczy informacja zawarta w dowodzie rejestracyjnym pojazdu? fot. Thinkstock
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług do 2 listopada 2009 r. W dniu rozpoczęcia działalności wskazał, że do celów działalności gospodarczej będzie używał prywatnego samochodu ciężarowego (w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest adnotacja, że jest to samochód ciężarowy)
Czy dopuszczalne jest odliczenie VAT od faktur za paliwo, części, napraw samochodu?
Z uwagi na niewystarczające dane, nie mogę jednoznacznie udzielić informacji, czy prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT podatnikowi będzie przysługiwało czy też nie. W celu zachowania prawa do odliczenia, w pewnych sytuacjach nie wystarczy, że w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest adnotacja, iż jest to samochód ciężarowy.
Sama adnotacja w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzająca fakt, iż podatnik jest właścicielem samochodu ciężarowego może nie być wystarczająca dla celów odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków związanych eksploatacją pojazdu, w szczególności dotyczy to kosztów paliwa, bowiem od innych wydatków eksploatacyjnych podatek naliczony można odliczać, bez spełniania dodatkowych warunków.
Definicja samochodu ciężarowego przewidziana w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) - dalej p.r.d. jest inna niż definicja wynikająca z regulacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.
Nadal brak jest na gruncie podatku VAT jednolitej definicji samochodu ciężarowego.
Wprost z przepisów u.p.t.u, wynika, że jest to pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony bądź inne pojazdy samochodowe, które z wynikiem pozytywnym zostaną poddane dodatkowemu badaniu technicznego. Po przeprowadzonym badania na okręgowej stacji diagnostycznej podatnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez tę stację, iż samochód spełnia warunki ustawy. Zaświadczenie przedstawia się w urzędzie skarbowym oraz wydziale komunikacji. Na podstawie zaświadczenia wydział komunikacji wpisuje do dowodu rejestracyjnego samochodu odpowiednią adnotację: VAT-1, VAT-2, VAT-3 lub VAT-4.
Pozytywnie przechodzą badanie techniczne pojazdy samochodowe, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.t.u. Przykładem są pojazdy mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów p.r.d. do podrodzaju: wielozadaniowy, van.
W przypadku posiadania takich pojazdów samochodowych, które spełniają wymogi określone przepisami u.p.t.u. podatnik może odliczyć w pełnej wysokości podatek naliczony w cenie zakupu paliwa. W świetle uregulowań samej u.p.t.u. wykorzystywanie do celów wykonywania czynności opodatkowanych innego samochodu niż wyżej wskazany nie uprawnia w ogóle do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa.
Obok tych regulacji na gruncie polskiego prawa w kontekście orzecznictwa ETS możliwe jest odliczenie VAT od paliwa jeszcze dwóch grup samochodów.
Prawo to przysługuje, gdy:
- przepisy u.p.t.u. obowiązujące od dnia 1 maja 2004 r. umożliwiają odliczenie podatku. W tym przypadku wymagane jest by samochód posiadał homologację producenta lub importera dla danego typu pojazdu samochodowego, z której wynika, że dany samochód nie jest samochodem osobowym oraz by spełniony był wzór Lisaka: DŁ = 357 kg n * 68 kg
gdzie:
DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,
n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy.
- przepisy u.p.t.u. obowiązujące od dnia 1 maja 2004 r. uniemożliwiają odliczenie podatku, ale przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) obowiązujące na dzień 30 kwietnia 2004 r. dawały podatnikowi prawo do odliczenia podatku. W tym przypadku również wymagane jest posiadanie homologacji oraz spełnienie warunku by samochód miał dopuszczalną ładowność powyżej 500 kilogramów.
Jeżeli, mając na uwadze powyższe, podatnik ustali, że ma prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu paliwa, wówczas odliczeniu przysługuje VAT tylko w takim zakresie, w jakim paliwo jest wykorzystywane do przejazdów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Ustawa o podatku od towarów i usług nie stawia warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, co potwierdza wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2000 r., (I SA/Łd 443/98, PP 2001, nr 3, poz. 63). W wyroku czytamy, że obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu (lub przy nabyciu innych towarów i usług związanych z używaniem tego pojazdu) nie jest uzależnione od prowadzenia przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu.
Edyta Koślacz 16.04.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE