Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy biuro rachunkowe może plik JPK_VAT tworzyć jako połączenie JPK_VAT klienta i swojego?

Czy biuro rachunkowe może plik JPK_VAT tworzyć jako połączenie JPK_VAT klienta i swojego?

11.12.17

Według eksperta Vademecum Głównego Księgowego, o ile technicznie będą spełnione wymogi dotyczące JPK określone przepisami i nie zakłóci to struktury pliku, będzie to dopuszczalne. Natomiast, jeżeli będą to dwa odrębne pliki, czy dane nie będę pełne, to takie postępowanie nie może zostać uznane za prawidłowe.

articleImage: Czy biuro rachunkowe może plik JPK_VAT tworzyć jako połączenie JPK_VAT klienta i swojego? fot. Thinkstock

Pytanie

Prowadzę biuro rachunkowe. Od stycznia 2018 r. jesteśmy zobowiązani do przesyłania plików JPK_VAT dla wszystkich naszych klientów, oczywiście będących podatnikami VAT. U wielu klientów, którzy wystawiali kilkaset, a nawet kilka tysięcy faktur sprzedaży co miesiąc księgowaliśmy je do rejestru sprzedaży VAT na podstawie zbiorczego zestawienia faktur.

Teraz stoimy przed dylematem:
– albo importować faktury sprzedaży do naszego programu księgowego (wtedy znajdą się one w rejestrze sprzedaży VAT) oraz w PKPiR jako odrębne zapisy;

– albo postępować tak jak do tej pory, czyli księgując zbiorcze zestawienie sprzedaży, a plik JPK_VAT tworzyć jako połączenie JPK_VAT pochodzącego z programu do wystawiania faktur od klienta, zawierającego wyłącznie jego faktury sprzedaży, z naszym JPK_VAT zawierającym faktury sprzedaży oraz faktury wewnętrzne.

Wtedy ani rejestr dostaw VAT, ani PKPiR nie będą zawierały pojedynczych faktur sprzedaży.

Czy druga z opcji, polegająca na łączeniu obcego JPK_VAT z naszym, będzie opcją poprawną?

Czy wtedy dane, które będą zawierały rejestr VAT oraz PKPiR, będą wystarczające (myślę tu o zbiorczych zapisach faktur sprzedaży na podstawie zestawień)?

Odpowiedź

Przepisy ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. ani wykonawcze nie zawierają uregulowań, które wskazywałyby, czy przedstawione w pytaniu postępowanie będzie prawidłowe.

Uzasadnienie

W mojej opinii, o ile technicznie będą spełnione wymogi dotyczące JPK określone przepisami i nie zakłóci to struktury pliku, będzie to dopuszczalne. Natomiast, jeżeli będą to dwa odrębne pliki, czy dane nie będę pełne, to takie postępowanie nie może zostać uznane za prawidłowe.

Obowiązek sporządzania JPK został nałożony na podatników w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p.

W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej struktury JPK_VAT wskazano, iż ewidencja VAT zawarta w pliku powinna obejmować:

– część szczegółową zawierającą dla każdej pozycji m.in.: datę sprzedaży, datę wystawienia, nr dokumentu, nazwę nabywcy i jego adres, kwoty netto i kwoty podatku należnego w zależności od poszczególnych stawek;

– podsumowanie, w którym znajdą się dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy dany plik JPK_VAT.

Dlatego też należy uznać, iż każda faktura wystawiona na podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinna być ujęta w JPK odrębnie.

Kwestie techniczne JPK reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. z 2016 r. poz. 932).

Pliki JPK składa się z trzech sekcji:

– sekcja nagłówkowa – są to informacje identyfikujące dany podmiot, związane zarówno z JPK (data utworzenia pliku, daty określające zakres informacji raportowanych w pliku, cel złożenia, itd.), jak i z samym podmiotem kontrolowanym (firma, NIP, adres, itd.);
– sekcja merytoryczna – są to informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych zależne od struktury, której JPK dotyczy;
– sekcja kontrolna – zawiera sumy kontrolne pozwalające sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane, tj.: ilość raportowanych wierszy, sumy raportowanych kwot.

Niestety nie jestem w stanie stwierdzić, czy od strony technicznej wskazane przez Państwa rozwiązanie jest prawidłowe. W mojej opinii, w sytuacji gdy struktura pliki nie jest naruszona i spełnia on wymogi wskazane przez przepisy, nie ma przeszkód, aby postępować w sposób wskazany w pytaniu.


 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE