Strona główna » Wiedza » Aktualności » Czas na składanie zeznań rocznych CIT-8

Czas na składanie zeznań rocznych CIT-8

20.03.17

Do 31 marca, podatnicy CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą złożyć zeznanie roczne o dochodach za 2016 rok. W tym terminie muszą też wpłacić należny podatek albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku podatkowego.

articleImage: Czas na składanie zeznań rocznych CIT-8 fot. Thinkstock

Zeznanie CIT-8 składa się właściwemu organowi podatkowemu  za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zeznanie to może być składane w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podmioty obowiązane do ich sporządzenia są na mocy ustawy o CIT zwolnione z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku.

Kto składa CIT-8

Zeznanie za rok podatkowy CIT-8 składają osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ale niebędące spółkami osobowymi, a także spółki komandytowo-akcyjne. Zeznanie roczne sporządzają także podmioty zajmuje się rozliczeniami spółki, która wchodząc w skład podatkowej grupy kapitałowej, jest wskazana w umowie takiej grupy jako reprezentująca podatkową grupę kapitałową. Obowiązek złożenia zeznania rocznego nie dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo od tego podatku, kościelnych osób prawnych w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej oraz Polskiego Związku Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

Sprawozdanie finansowe

Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują także do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Podatnicy zwolnieni z obowiązku badania sprawozdań finansowych nie przekazują opinii ani raportu z badania sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji metody ustalania ceny transakcyjnej

Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. Zasadniczą częścią tego sprawozdania jest wskazanie wielkości sprzedaży towarów i usług objętych decyzją w przedmiocie ustalenia ceny transakcyjnej, przedstawienie cen transakcyjnych objętych decyzją, stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi, okresu stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, a także opisanie ewentualnych zmian stosunków gospodarczych, mających wpływ na realizację uznanej w decyzji metody ustalania ceny transakcyjnej i powodujących rażącą nieadekwatność wyboru i stosowania ceny transakcyjnej.

Sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi

Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro, dołączają do zeznania podatkowego CIT-8 uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Jolanta Mazur 20.03.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE