Strona główna » Wiedza » Aktualności » Celnicy będą bardziej chronić własność intelektualną

Celnicy będą bardziej chronić własność intelektualną

17.10.13

Szerszy katalog praw podlegających ochronie czy wprowadzenie odrębnej procedury regulującej kwestię małych przesyłek, to niektóre zmiany, które wprowadza rozporządzenie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne.

articleImage: Celnicy będą bardziej chronić własność intelektualną fot. Thinkstock

Od 1 stycznia 2014 r. ulegają zmianie przepisy dot. działania organów celnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Dotychczasowe rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (Dz. U. UE L 2003.196.7) zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. U. UE L 2013.181.15).

Wnioski uwzględnione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003 pozostają ważne przez okres wskazany w decyzji uwzględniającej wniosek. Okres ten nie jest przedłużany.

Zasadnicze zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem

- rozszerzenie katalogu praw podlegających ochronie o topografie układów scalonych, wzory użytkowe, nazwy handlowe;

- obowiązkowe stosowanie procedury uproszczonej niszczenia towarów;

- wprowadzenie odrębnej procedury regulującej kwestię małych przesyłek;

- określenie obowiązków posiadacza decyzji i sankcji za ich niedopełnienie;

- określenie sposobu wymiany informacji w sprawie wniosków i o zatrzymaniach między państwami członkowskimi a Komisją Europejską.

Przedmiot i zakres stosowania rozporządzenia

- towary, które podlegają lub powinny podlegać dozorowi celnemu lub kontroli celnej na obszarze celnym Unii,

- wszelkie czynności kontroli celnej, jakie mogą być stosowane w odniesieniu do towarów będących przedmiotami działania naruszającego prawo własności intelektualnej.

Wyłączenia stosowania

- towary, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu ze względu na ich przeznaczenie,

- towary o charakterze niehandlowym znajdujących się w bagażu osobistym podróżnych,

- towary, które wyprodukowano za zgodą uprawnionego (import równoległy) oraz towary wyprodukowane przez osobę upoważnioną w ilości przekraczającej ilość uzgodnioną przez tę osobę i uprawnionego (nadwyżki produkcyjne).

Wniosek o podjęcie działań

- system składania wniosków co do zasady pozostał niezmieniony,

- wniosek może być złożony wyłącznie przez uprawnionego do wszczęcia postępowania, w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej,

- możliwość rozszerzenia zakresu stosowania wniosku,

- w przypadku działania „z urzędu" możliwość złożenia uproszczonego wniosku krajowego,

- w każdym państwie członkowskim można złożyć tylko jeden wniosek krajowy i jeden wniosek unijny (wobec danego prawa),

- przewidziano możliwość zawieszenia lub wycofania wniosku,

- organy celne zobowiązane są do poinformowania pozostałych państw członkowskich o uwzględnieniu wniosku unijnego.

Obowiązki posiadacza decyzji

Posiadacz decyzji jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania służb celnych, w przypadkach, gdy:

- prawo własności intelektualnej, którego wniosek dotyczył, przestało wywoływać skutki prawne,

- wnioskodawca utracił prawo do złożenia wniosku,

- nastąpiła zmiana jakichkolwiek danych lub informacji wymaganych do złożenia wniosku.

Działania organów celnych

- system co do zasady pozostał niezmieniony,

- obowiązek powiadomienia zgłaszającego lub posiadacza towaru o zawieszeniu zwolnienia / zatrzymaniu towaru,

- w przypadku zatrzymania „z urzędu" termin na złożenie organom celnym wniosku o podjęcie działań został wydłużony do 4 dni roboczych (możliwe jedynie złożenie wniosku krajowego),

- możliwość złożenia uproszczonego wniosku (z pominięciem niektórych informacji); taki wniosek ma zastosowanie jedynie do konkretnego przypadku zawieszenia zwolnienia / zatrzymania towaru,

- możliwość zniszczenia towaru w innym kraju członkowskim niż kraj zatrzymania.

Wymiana informacji

Ustanawia się centralną bazę danych (system informatyczny COPIS), w celu wymiany informacji pomiędzy organami celnymi państw członkowskich a Komisją obejmującą:

- uwzględnione wnioski (wraz z załącznikami),

- decyzje zmieniające lub przedłużające okres ważności wniosków,

- decyzje zawieszające wnioski,

- informacje o dokonanych zatrzymaniach towarów.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: MF
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE